SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 12-12-2006
Aflevering 11/12
RubriekDeze maand
TitelMinder ontslagbescherming, compensatie voor werknemers
CiteertitelSMA 2006, p. 483
SamenvattingOp het moment dat ik dit artikel schrijf (medio oktober) is na de recente veranderingen in WW en Ontslagbesluit de polder zeer druk met het zoeken van een compromis over een aanpassing van het ontslagrecht. Hoe het ook zij, als u dit leest is het wellicht al duidelijk hoe sociale partners het ontslagrecht willen aanpassen. Nu al echter kunnen we verwachten dat de aanpassingen passen in een patroon van veranderingen dat naast vereenvoudiging van procedures meer nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid van werknemers en ruimere personele aanpassingsmogelijkheden voor werkgevers.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke
Pagina483-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProblemen en mogelijkheden van een levensloop-WW
CiteertitelSMA 2006, p. 486
SamenvattingLevensloop is een onderzoeksthema dat de laatste jaren ruime aandacht heeft gekregen. Zo zijn in het afgelopen jaar zowel aan de Universiteit Utrecht als de Universiteit Leiden verschillende juridische en economische promovendi en postdocs met subsidie van de Stichting Instituut GAK begonnen aan onderzoeken over de relatie tussen levensloop en sociale zekerheid. De gedachte achter deze projecten is dat de huidige, wettelijke sociale zekerheidsregelingen te zeer uitgaan van een uniforme levensloop.
Auteur(s)K.H. Hermans , F.J.L. Pennings
Pagina486-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie beschermt de klokkenluider?
CiteertitelSMA 2006, p. 494
SamenvattingHet buiten de onderneming bekend maken van misstanden waarvoor de onderneming verantwoordelijk is, staat bekend als klokkenluiden. Dat de samenleving baat heeft bij klokkenluiders en dat ze daarom beschermd moeten worden, daarover is men het wel eens. Minder eengsezindheid is er over de vraag hoe dat zou moeten en wie daarvoor zou moeten zorgen, in het bijzonder in het bedrijfsleven. Onlangs is de verklaring van de Stichting van de Arbeid over het klokkenluiden in het bedrijfsleven geŽvalueerd. Opdrachtgever was de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid.
Auteur(s)R. van Steenbergen
Pagina494-506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelEen geÔncorporeerde CAO zomaar veranderen?
CiteertitelSMA 2006, p. 507
SamenvattingDe discussie tussen Beltzer en Duk dwingt de lezer stelling te nemen. Tussen welles of nietes zit immers niets. Maar ze maken het diezelfde lezer ook niet eenvoudig, omdat beider argumenten niet meteen overtuigen. Dan rest niets anders dan een eigen gedachtebepaling. Daar is discussie nu ook net voor bedoeld.
Auteur(s)R. Hansma
Pagina507-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet incorporatiebeding en art. 7:613 BW: een reactie
CiteertitelSMA 2006, p. 512
SamenvattingBeltzer betoogt in SMA nummer 7/8 van dit jaar dat het incorporatiebeding onder art. 7:613 BW zou (moeten) vallen. De achterliggende gedachte van Beltzer staat ons aan, namelijk dat de werknemersbescherming is gediend met de toepassing van de regels van art. 7:613 BW op het incorporatiebeding. Enerzijds moet de werkgever in beginsel collectieve wijzigingen kunnen doorvoeren, als hij daartoe organisatorische belangen van voldoende gewicht heeft. Anderzijds moet de werknemer zich kunnen verweren tegen onredelijke wijzigingen die zijn belangen onevenredig schaden.
Auteur(s)A.F. Bungener , E. Koot-van der Putte
Pagina512-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht medezeggenschapsrecht
CiteertitelSMA 2006, p. 516
SamenvattingJuli 2005 - juli 2006.
In dit rechtspraakoverzicht wordt de medezeggenschapsrechtspraak op het terrein van het adviesrecht en het enquÍte van het afgelopen jaar besproken. Het jaar waar dit overzicht betrekking op heeft loopt van de zomer 2005 tot de zomer 2006. Alvorens de rechtspraak te analyseren wordt eerst stilgestaan bij de ontwikkelingen op wetgevingsgebied met betrekking tot de WOR.
Wetgeving. Adviesrecht. Or en enquÍterecht.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina516-523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht sociale voorzieningen
CiteertitelSMA 2006, p. 524
SamenvattingIn dit rechtspraakoverzicht worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het terrein van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) weergegeven. Het gaat vooral om uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Bij de Raad worden jaarlijks ongeveer 1000 zaken op het terrein van de Abw/WWB en 300 zaken op het terrein van de WVG aanhangig gemaakt. In het overzicht komen achtereenvolgens aan de orde aspecten die te maken hebben met het recht op bijstand (kinderen, langdurigheidstoeslag), ingangsdatum uitkering, boete en overgangsrecht Abw/WWB, de hoogte van de uitkering (gezamenlijke huishouding, middelen/vermogens- en inkomstenbestanddelen), de aan de uitkering verbonden verplichtingen (arbeids- en inlichtingenplichten), bijzondere bijstand, zelfstandigen, woon- en vervoersvoorzieningen op grond van de WVG.
Auteur(s)S. Voortman
Pagina524-530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, p. 531
SamenvattingAugustus en september 2006.
Auteur(s)P. van der Laan Bouma-van der Does
Pagina531-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-04-2006, 03/1475
CiteertitelSMA 2006, p. 531
SamenvattingWederzijds goedvingen. Pensioen.
Samenvatting (Bron)Dwaling werknemer over pensioenregeling voor rekening van werkgever.
Pagina531-531
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX6382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2006, 721/03
CiteertitelSMA 2006, p. 532
SamenvattingCao. Gelijke behandeling. Deeltijdarbeid.
Pagina532-532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-05-2006, C0400962/MA
CiteertitelSMA 2006, p. 532
SamenvattingCao. Loon. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Berekening hoogte loon tijdens ziekte volgens de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de mobiele kranen. Gemiddelde overuren berekend over werkweken of alle 52 weken inclusief vakanties? Berekening is overeenkomstig berekening maatman loon voor de WAO. Voor het gemiddelde aantal overuren met een maximum van drie wordt het gemiddelde vastgesteld over de aan de ziekte voorafgaande 52 weken met uitzondering van ziekte en verlofperiodes.
Pagina532-533
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AX9683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-07-2006, C05/089HR
CiteertitelSMA 2006, p. 533
SamenvattingFaillissement. Bepaalde tijd. Matiging loonvordering.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Geschil tussen een werkgever en een werkneemster wier arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na de faillietverklaring van haar vorige werkgever door de curator rechtsgeldig was opgezegd en die na de overgang van diens onderneming bij de huidige werkgever in dienst is getreden over de rechtsgeldigheid van de beŽindiging door de werkgever van het dienstverband; toepasselijkheid art. 7:668a lid 2 BW tot omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde tijd; bij rechtsgeldige opzegging geen matiging van vordering tot doorbetaling loon ingevolge art. 7:680a.
Pagina533-533
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY3782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 11-07-2006, C-13/05
CiteertitelSMA 2006, p. 533
SamenvattingZiekte. Gelijke behandeling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 11 juli 2006. # Sonia Chacon Navas tegen Eurest Colectividades SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 33 de Madrid - Spanje. # Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Begrip handicap. # Zaak C-13/05.
Pagina533-533
UitspraakECLI:EU:C:2006:456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-04-2006, 55170/00
CiteertitelSMA 2006, p. 533
SamenvattingGelijke behandeling.

(Kosteski / MacedoniŽ).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 9;No violation of Art. 14+9
Pagina533-534
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0413JUD005517000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-02-2003, 00/390 NABW
CiteertitelSMA 2006, p. 534
SamenvattingZiekte. Aansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Verrekening van kosten van bijstand zonder instemming van de belanghebbende.
Pagina534-534
UitspraakECLI:NL:CRVB:2003:AY4018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 535
SamenvattingAuto. Ontslag op staande voet.
Pagina535-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 19-04-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 535
SamenvattingBepaalde tijd. Ontbindende voorwaarde. Goed werkgeverschap.
Pagina535-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-07-2006, 10523/02
CiteertitelSMA 2006, p. 536
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Gezagsverhouding.

(Coorplan - Jenni / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Violations of Art. 6-1;Not necessary to examine further complaint under Art. 6-1;Costs and expenses award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Pagina536-536
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD001052302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Assen, 12-07-2006, 53317
CiteertitelSMA 2006, p. 537
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Baiingsleer van overeenkomstige toepassing bij detachering. Na een met de uitlener geregelde ontbinding kan niet nogmaals op dezelfde grondslag gevorderd worden van de inlener. Betrokkene was in dienst van X en gedetacheerd bij de kliniek X waarvan de Staat der Nederlanden eigenaresse en exploitant is. Overeengekomen was dat de arbeidsovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaakt van de detachering en dat de Staat de uitlener vrijwaart voor alle gevolgen in verband met de detachering (financiŽle en arbeidsrechtelijke) en dat de detachering eindigt in geval de arbeidsovereenkomst eindigt. Er ontstaat een arbeidsconflict waarbij een van de directeuren van de kliniek een leidende rol speelt als leider van een op betrokkene gericht onderzoek. Tussen de uitlener en betrokkene wordt een geregelde ontbinding overeengekomen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verandering van omstandigheden, onder toekenning aan betrokkene van een vergoeding ten laste van uitlener. Betrokkene start een civiele procedure tegen de directeur en de Staat. Hij eist een hoofdelijke veroordeling tot betaling van een schadevergoeding en een openbare rehabilitatie wegens onrechtmatig handelen. Het onrechtmatig handelen heeft volgens betrokkene onder meer als voorzienbaar gevolg gehad dat zijn positie als coŲrdinerend hoofdbehandelaar onhoudbaar werd. Volgens betrokkene was dit gevolg beoogd bij de aanvang van het onderzoek. De rechtbank oordeelt als volgt. De directeur heeft gehandeld als orgaan van de Staat. Zijn handelen kan hem niet persoonlijk worden toegerekend nu dit bleef binnen de grenzen van zijn taak en de daaraan verbonden bevoegdheden, terwijl dit niet met een kennelijk vooropgezette oneigenlijke bedoeling werd verricht dan wel anderszins getuigde van een niet te goeder trouw mogen menen dat er voldoende feitelijke en juridische grondslag voor het handelen aanwezig was. Voor de aansprakelijkheid van de staat geldt het volgende. Toekenning van een ontbindingsvergoeding berust op een billijkheidsoordeel van de rechter. De rechter moet alle voor dit oordeel relevante omstandigheden meewegen bij de beslissing of een dergelijke vergoeding wordt toegekend en bij de beslissing hoe hoog een toe te kennen vergoeding moet zijn. Partijen kunnen daartoe alle omstandigheden die zij relevant achten tegenover de rechter naar voren brengen. Als de rechter in het vonnis waarin de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden niet aangeeft dat hij bepaalde aangevoerde omstandigheden niet heeft meegewogen, dan moet er vanuit worden gegaan dat die rechter alle voor de ontbindingsvergoeding aangevoerde relevante omstandigheden heeft meegewogen, ook al is dit feitelijk niet het geval door buiten de rechter om gemaakte keuze van partijen om juist niet alle omstandigheden aan die rechter voor te leggen; hetgeen kenmerkend is voor geregelde ontbindingen. Als mee te wegen relevante omstandigheden gelden zonder twijfel de door betrokkene verweten handelingen. Betrokkene geeft zelf al aan dat deze rechtstreeks in verband staan met de beŽindiging. Onder de omstandigheden van het geval, een onlosmakelijk verbonden arbeids- en detacheringsovereenkomst, is er geen goede grond om de Baijingsleer (o.a. HR 24 oktober 1997, NJ 1998/257, en HR 1 maart 2002, NJ 2003/210) niet van overeenkomstige toepassing te achten. Dat heeft tot gevolg dat in de door de kantonrechter toegekende vergoeding reeds alle omstandigheden geacht worden te zijn verdisconteerd, ook waar deze gelden in de verhouding tussen betrokkene en de Staat, zodat er geen ruimte is voor toewijzing van de onderhavige vordering tegen de Staat.
Pagina537-537
UitspraakECLI:NL:RBASS:2006:AY5644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 07-07-2006, 04/1621
CiteertitelSMA 2006, p. 537
SamenvattingOvergang onderneming. Bepaalde tijd. Wederzijds goedvinden.
Samenvatting (Bron)Geen sprake van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 lid 2 sub a BW.
Pagina537-537
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AY6270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 14-06-2006, 2006-123
CiteertitelSMA 2006, p. 538
SamenvattingPensioen. Gelijke behandeling. Loon.
Pagina538-538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-05-2006, 2235/05 KG
CiteertitelSMA 2006, p. 539
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet. Redelijke verzoeken van de werkgever om te verschijnen bij de bedrijfsarts c.q. op het werk. Dringende reden is niet aan het ontslag komen te ontvallen door latere beslissing op bezwaar van het UWV, gebaseerd op een herbeoordeling van de restverdiencapaciteit.
Pagina539-539
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY5000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-07-2006, 191/05
CiteertitelSMA 2006, p. 539
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling. AnciŽnniteitsbeginsel.
Pagina539-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 27-06-2006, 2005/787
CiteertitelSMA 2006, p. 539
SamenvattingZiekte. Loon. Cao.
Samenvatting (Bron)GeÔntimeerde, werknemer van appellante, is meermaals arbeidsongeschikt geraakt door zaalvoetballen. De werkgever heeft werknemer herhaaldelijk gewezen op de mogelijke (financiŽle) consequenties van doorgaan met zaalvoetballen. Het hof is van oordeel dat de arbeidsongeschiktheid van [geÔntimeerde] in de periode van 25 februari 2003 tot 23 maart 2003 door zijn schuld of toedoen is veroorzaakt. [appellante] was dan ook niet verplicht in deze periode aan [geÔntimeerde] de in artikel 12 A lid 1 sub a en e van de CAO vermelde aanvulling op het in artikel 7:629 lid 1 BW vermelde loon ten bedrage van 569,53 bruto te betalen.
Pagina539-539
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AY5993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 12-07-2006, 0600243
CiteertitelSMA 2006, p. 540
SamenvattingZiekte. Loon.
Samenvatting (Bron)Het hof overweegt dat ook voor honorering van een beroep op subjectieve arbeidsongeschiktheid objectivering van de klachten is vereist. Dat de werknemer zelf vindt dat hij niet kan werken, is niet de maatstaf. Dat sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid in de hiervoor onder 9 bedoelde zin, blijkt niet uit de rapportage van de bedrijfsarts of die van de deskundige van het UWV. Het hof acht de brieven van de medisch adviseur van de advocaat van [appellant] die de geschiktheid van het werk bij Trialis voor [appellant] in twijfel trekt - waarin hij steeds op alle punten wordt tegengesproken door de bedrijfsarts - onvoldoende om van situatieve arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekmakende arbeidsomstandigheden in de vorm van ongeschikt werk uit te gaan; de UWV-arts heeft zich op dit punt duidelijk aan de zijde geschaard van de bedrijfsarts. Voor een nader onderzoek leent deze spoedappelprocedure zich niet. Het hof acht dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van ongeschikt werk dat ziekte veroorzaakt of dat dient te worden aangemerkt als voor rekening van de werkgever blijvende oorzaak voor het feit dat [appellant] de bedongen arbeid niet heeft verricht.
Pagina540-540
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AY4100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 06-07-2006, 2006-137
CiteertitelSMA 2006, p. 540
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie.
Pagina540-540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-03-2006, 1585/03
CiteertitelSMA 2006, p. 541
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 25-07-2006, 2006/550 KG
CiteertitelSMA 2006, p. 541
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 17-10-2006, 00312/05
CiteertitelSMA 2006, p. 542
SamenvattingOntslag op staande voet. Bewijs.
Samenvatting (Bron)1. Verbindendheid art. 10 APV s Gravenhage. 2. BeŽindiging betoging wegens ontbreken voorafgaande kennisgeving. 3. Bevel krachtens art. 7 WOM. Ad 1. HR: het middel dat klaagt over verwerping van het beroep op onverbindendheid van art. 10 APV s-Gravenhage faalt op de in de conclusie van de AG weergegeven gronden, o.m. inhoudend: s Hofs oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk dat het met het oog op de bescherming van de in art. 9 lid 2 Gw en art. 2 Wet Openbare Manifestaties (WOM) genoemde belangen noodzakelijk is dat de burgemeester, in de in de gemeente s Gravenhage heersende bijzondere omstandigheden, van iedere manifestatie tevoren op de hoogte wordt gesteld om bedoelde belangen adequaat te kunnen beschermen, dat de ongeclausuleerde plicht tot kennisgeving als verwoord in art. 10 APV aldus dient om behartiging van bedoelde belangen mogelijk te maken, dat voorts genoemde plicht tot kennisgeving geen beperking inhoudt van de uitoefening van het recht tot vergadering en betoging en dat genoemde bepaling derhalve de bij de art. 9 lid 2 Gw en art. 2 WOM gegeven begrenzing niet te buiten gaat. Ad 2. s Hofs oordeel dat een betoging a.b.i. de WOM reeds kan worden beŽindigd op de enkele grond dat van die betoging i.s.m. art. 4 WOM jo. art. 10 APV geen voorafgaande kennisgeving aan de burgemeester is gedaan, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het samenstel van WOM en APV houdt in dat in de gemeente Den Haag ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden vůůr de openbare aankondiging van een betoging schriftelijk daarvan aan de burgemeester moet worden kennis gegeven. In dat stelsel past als sluitstuk dat bij het achterwege blijven van zon kennisgeving, de burgemeester gebruik mag maken van zijn bevoegdheid opdracht te geven de betoging terstond te beŽindigen en uiteen te gaan. Daaraan doet niet af dat de burgemeester van het hanteren van die bevoegdheid kan afzien, indien de genoemde belangen zich daartegen niet verzetten. Ad 3. De bewezenverklaring behelst dat verdachte niet heeft voldaan aan een bevel of vordering, krachtens art. 7.a WOM. Uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het door de in de bewezenverklaring genoemde politieambtenaar gegeven bevel of de gedane vordering berust op art. 7.a WOM. Vzv. het hof heeft geoordeeld dat het door die politieambtenaar ex art. 2 Politiewet gegeven bevel om aan de in art. 11 WOM verboden betoging een einde te maken, moet worden aangemerkt als een krachtens art. 7 WOM gedaan bevel, getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. Vzv. het hof heeft geoordeeld dat de desbetreffende politieambtenaar bevoegd was om in opdracht van de burgemeester het in art. 7 WOM bedoelde bevel te geven, is dat oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Indien het hof in dat verband tot uitdrukking heeft willen brengen dat de in art. 7 WOM aan de burgemeester toegekende bevoegdheid om een betoging te beŽindigen kan worden uitgeoefend door elke politieambtenaar ook als deze daartoe geen opdracht heeft gekregen van de burgemeester, heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Pagina542-542
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU6741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelS. Giubboni, Social Rights and Market Freedom in the European Constitution. A Labour Law Perspective
CiteertitelSMA 2006, p. 551
Auteur(s)H.H. Voogsgeerd
Pagina551-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-07-2006, C05/139HR
CiteertitelSMA 2006, p. 541
SamenvattingOnderwijs. Gelijke behandeling. Loon.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Geschil tussen een docent bij een scholengemeenschap en haar werkgever over de gehoudenheid van de werkgever de tegemoetkoming in ziektekosten ZKOO (Stb. 1995, 251) ook uit te betalen over de periode dat zij niet particulier verzekerd was maar krachtens de Zfw verplicht verzekerd was bij ziekenfonds in verband met nevenwerkzaamheden als zelfstandige; hof treedt buiten rechtsstrijd van partijen door oordeel te baseren op de ZVOO (Stb. 1997, 357); geding na verwijzing, gelegenheid tot aanpassing van stellingen n.a.v. wijziging in regelgeving.
Pagina541-542
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2091
Artikel aanvragenVia Praktizijn