AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-12-2006
Aflevering 47
TitelHof van Justitie EG, 19-09-2006, C-392/04 en C-422/04
CiteertitelAB 2006/411
SamenvattingGeen bestuurlijke verplichting om een met het EG-recht strijdig besluit, dat door het niet-instellen van beroep definitief is geworden, opnieuw te onderzoeken; toepassing gelijkwaardigheidsbeginsel. (1. i-21 Germany GmbH (C-392/04); 2. Arcor AG & co. KG (C-422/04) / Bundesrepublik Deutschland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 19 september 2006. # i-21 Germany GmbH (C-392/04) en Arcor AG & Co. KG (C-422/04) tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Telecommunicatiediensten - Richtlijn 97/13/EG - Artikel 11, lid 1 - Vergoedingen en heffingen voor individuele vergunningen - Artikel 10 EG - Voorrang van gemeenschapsrecht - Rechtszekerheid - Definitief geworden beschikking van bestuursorgaan. # Gevoegde zaken C-392/04 en C-422/04.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2059-2069
UitspraakECLI:EU:C:2006:586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 25-01-2006, 05/1147
CiteertitelAB 2006/412
SamenvattingBestuurlijk ophouden.
(Supportersvereniging PSV / de burgemeester van de gemeente Almelo).
Samenvatting (Bron)noodverordening gemeente Almelo rond voetbalwedstrijd Heracles-PSV. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerder in het onderhavige geval zijn bevoegdheden te buiten gegaan, is zijn optreden op een groot aantal punten onrechtmatig en levert dit een duidelijke schending op van de grondrechten van eisers. De noodverordening die verweerder aan de bestuurlijke ophouding ten grondslag heeft gelegd, was op 13 augustus 2005 niet in werking, overigens in strijd met de Gemeentewet en bevatte niet de voorwaarden die bestuurlijke ophouding mogelijk maken. Het besluit tot bestuurlijke ophouding is verder onrechtmatig omdat het onjuist is geformuleerd, er geen sprake was van een overtreding die ophouding rechtvaardigde en het besluit feitelijke onjuistheden bevat. Ten slotte is ook de uitvoering van het besluit tot ophouding onrechtmatig geweest omdat een voorafgaande waarschuwing ontbrak en ten onrechte gegevens zijn geregistreerd. Wegens de onterechte bestuurlijke ophouding gedurende anderhalf uur wordt eisers een schadevergoeding naar billijkheid van 95 euro p.p. toegekend
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
Pagina2070-2083
UitspraakECLI:NL:RBALM:2006:AV0612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200601729/1
CiteertitelAB 2006/413
SamenvattingBestuurlijk ophouden.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 13 augustus 2005, op schrift gesteld op 23 augustus 2005, heeft appellant (hierna: de burgemeester) de bestuurlijke ophouding en overbrenging gelast van een groep PSV-supporters, aangetroffen op een terras op de Koornmarkt en een groep PSV-supporters, aangetroffen op een terras op het Centrumplein te Almelo. Het politiebureau van Almelo was aangewezen als plaats voor de ophouding.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
Pagina2084-2090
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-08-2006, 200601004/1
CiteertitelAB 2006/414
SamenvattingHerhaalde aanvraag; gemeenschapsrecht.

(X / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/12708 van de rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Rotterdam, van 27 december 2005).
Annotator Sewandono
Pagina2090-2093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200508776/1
CiteertitelAB 2006/415
SamenvattingBekendmaking van een besluit mag geschieden door verzending aan het laatst bekende adres, ook als het bestuursorgaan weet van de onjuistheid daarvan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2004 heeft de burgemeester van Sittard-Geleen (hierna: de burgemeester) - voor zover thans van belang - het op 24 juni 2004 aan appellant afgegeven rijbewijs ongeldig verklaard.
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina2093-2095
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200600734/1
CiteertitelAB 2006/416
SamenvattingBekendmaking van een besluit mag geschieden door verzending aan het adres dat aan het betrokken bestuursorgaan is opgegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 2 juli 2003 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) de bij besluiten van 18 juli 2000 en 28 juli 2000 aan appellante toegekende huursubsidie ten behoeve van de woning aan de [locatie 1] te [plaats] voor de periode 1 juli 1999 tot en met 31 december 1999 respectievelijk ten behoeve van de woning aan de [locatie 2] te [plaats] voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2000 gewijzigd, in die zin dat het bedrag op nihil is gesteld en een totaalbedrag van 471,02 aan onterecht ontvangen huursubsidie wordt teruggevorderd.
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina2095-2099
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2006, 02/6144 AWBZ
CiteertitelAB 2006/417
SamenvattingArtikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.
Samenvatting (Bron)Artikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina2099-2103
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY8221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 10-10-2006, 2006/344
CiteertitelAB 2006/418
SamenvattingLegitimatie politieambtenaar; vereiste van professionaliteit.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina2104-2107
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn