Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 29-12-2006
Aflevering 12
RubriekTer Visie
TitelRepresentativiteit van vakbonden en incorporatie van cao's
CiteertitelSR 2006, 73
SamenvattingHet afgelopen jaar is enige opschudding ontstaan over een aantal cao's dat tot stand is gekomen met alleen een kleine vakorganisatie, omdat de FNV en CNV-bonden deze cao's te mager hadden bevonden. Deze kwestie maakt opnieuw de vraag actueel of ons cao-recht nog wel voldoet in de huidige maatschappelijke omstandigheden. Het cao-recht gaat immers uit van de volstrekte vrijheid voor werkgevers om cao's te sluiten met een of meer vakbonden naar keuze. Vakbonden die tegen de gemaakte keuze bezwaar hebben, staat in beginsel alleen het stakingswapen ter beschikking.
Auteur(s)G.J.J. Heerma van Voss
Pagina345-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gevolgen van verboden pensioenontslag
CiteertitelSR 2006, 74
SamenvattingRegelmatig worden werkgevers geconfronteerd met werknemers die protesteren tegen hun 'gedwongen' pensionering omdat zij door willen werken. Zolang voldaan wordt aan de voorwaarden van het overgangsrecht van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), is pensioenontslag onder de 65 jaar tot 2 december 2006 toegestaan. Daarna eindigt het overgangsrecht en is pensioenontslag onder de 65 jaar verboden tenzij de ontslagleeftijd objectief gerechtvaardigd is. De WGBL kan een nieuwe impuls geven en werknemers aanzetten om doorwerken af te dwingen.
Auteur(s)M. Heemskerk
Pagina347-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMindere of verminderende rechtsbescherming van de ambtenaar in vergelijking tot de werknemer in het civiele arbeidsrecht
CiteertitelSR 2006, 75
SamenvattingRecent is weer de discussie losgebarsten over het wel of niet afschaffen van het aparte ambtenarenrecht. Werkgevers willen dat om flexibiliteit te bereiken in mobiliteit en ontslag. Ambtenaren willen dat niet vanwege een veronderstelde rechtsbescherming vooral bij ontslag. Uiteraard zijn er voor- en nadelen maar wie heeft het grootste belang bij het ambtenarenrecht: De werkgevers of de werknemers?
Auteur(s)T.A. Velo
Pagina354-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op het artikel 'Het ontbindingsverzoek tijdens de opzegtermijn'
CiteertitelSR 2006, 76
SamenvattingIn hun lezenswaardige artikel wordt door Sagel en Kerkhof naar mijn mening op inconsistente wijze geconcludeerd dat ontbindingsverzoeken van werknemers tijdens een lopende opzegtermijn in beginsel afgewezen dienen te worden. Ik deel die conclusie niet en wel op basis van argumenten die met name zijn ingegeven door praktische en billijkheidsoverwegingen. Het door Sagel en Kerkhof aangehaalde punt past overigens in een veel bredere discussie, te weten over de vraag of de vergoedingen ex art. 7:681 en art. 7:685 BW gelijk dienen te zijn.
Auteur(s)E.H. van Stigt Thans
Pagina359-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift bij Van Stigt Thans
CiteertitelSR 2006, 77
SamenvattingIn zijn reactie op ons artikel over het ontbindingsverzoek tijdens de opzegtermijn (SR 2006, 38) heeft mr. Van Stigt Thans ervoor gekozen om de spreekwoordelijke ijzeren vuist niet in de fluwelen handschoen te hullen. Hij verwijt ons partijdig paternalisme, het meten met twee maten en inconsistentie. Dat is nogal wat. Wij hebben ons dan ook afgevraagd of deze verwijten aan ons adres terecht zijn.
Auteur(s)M.B. Kerkhof , S.F. Sagel
Pagina361-361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 29-09-2006, C05/235HR
CiteertitelSR 2006, 78
SamenvattingOpschortingsrecht. Opschorting loondoorbetaling. Ontbinding - wegens wanprestatie.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen werkgever en werknemer - directeur van overgenomen onderneming - over ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie aan de zijde van de werkgever en opschorting door de werknemer van zijn werkzaamheden onder loondoorbetaling c.a.; cassatie, ontvankelijkheid van in hoger beroep met elkaar vereenzelvigde vennootschappen (81 RO).
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina362-364
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY7930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 03-10-2006, C-17/05
CiteertitelSR 2006, 79
SamenvattingBeloningssystemen gebaseerd op anciŽnniteit geen discriminatie. Gelijke beloning. Bewijslast. Beloning - naar anciŽnniteit.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 3 oktober 2006. # B. F. Cadman tegen Health & Safety Executive. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Sociale politiek - Artikel 141 EG - Beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers - Ancienniteit mede bepalend voor vaststelling van beloningen - Objectieve rechtvaardiging - Bewijslast. # Zaak C-17/05.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina364-367
UitspraakECLI:EU:C:2006:633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 02-06-2006, 1989/2005 OK
CiteertitelSR 2006, 80
SamenvattingProcedure-eisen voor ondernemer en OR. Adviesrecht, wijzigingen in de organisatie.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina367-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-10-2006, 03/6562 WAO, 05/2765 WAO, 03/3182 WAO, 03/6562 WAO, 05/4800 WAO, 05/6560 WAO, 06/99 WAO, 06/1110 WAO
CiteertitelSR 2006, 81
SamenvattingHet aangepaste CBBS. Arbeidsongeschiktheid. Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS).
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina369-372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCommittee on the Elimination of Discrimination against Women, 14-08-2006, 3/2004
CiteertitelSR 2006, 82
SamenvattingCEDAW doet uitspraak in klacht tegen Staat der Nederlanden.
AnnotatorE. Cremers
Pagina372-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn