Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 09-01-2007
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelDe mens wikt maar het OM beschikt
CiteertitelAA 2007, 7
Samenvatting'De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardigen', aldus het recent ingevoerde artikel 257a lid 1 Sv. Dit artikel introduceert de strafbeschikking, welke binnenkort de transactie (art. 74 e.v. Sr) zal vervangen. Zowel de transactie als de strafbeschikking zijn vormen van buitengerechtelijke afdoening.
Auteur(s)B. Bethlehem
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelStrafrechtelijke consequenties van een mislukt galgenmaal
CiteertitelAA 2007, 9
Samenvatting'Neem 63 gram koperen centen, een stenen trekpot, warm water en wat sassafras. Leg de koperen centen in de stenen trekpot en giet daar dagelijks wat warm water overheen. Laat de koperen centen, samen met de sassafras, enige tijd trekken, filtreer het mengsel vervolgens en serveer het aftreksel als thee'. Zo zou waarschijnlijk het recept hebben geluid van het aftreksel, waarmee een inwoonster van Arnhem in 1906 haar man om het leven trachtte te brengen. Deze poging mislukte. De echtgenoot beleef in leven en de vrouw werd voor poging tot moord vervolgd.
Auteur(s)F.M. Tadic
Pagina9-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Over de Grens'
TitelIslamitisch strafrecht in Noord-Nigeria
CiteertitelAA 2007, 11
SamenvattingVóór de Europese overheersing was Nigeria een lappendeken van kleine koninkrijken en vorstendommen; sommige hadden een sterk centraal gezag, andere waren veel losser georganiseerd. Vanaf het einde van de 15e eeuw stichtten Portugese en later Nederlandse, Franse, en Britse kooplui handelsposten aan de kust, waar met name de slavenhandel sterk floreerde.
In de tweede helft van de 19e eeuw breidden de Britten hun invloed in het binnenland snel uit.
Auteur(s)M. Barends
Pagina11-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKritiek, maar met mate?
CiteertitelAA 2007, 19
SamenvattingKort geleden las ik in een recensie van een Duitse dissertatie op het gebied van het internationaal privaatrecht (Niklas Ganssauge, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Verbraucherverträgen im Internet/ Eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen und des US-amerikanischem Recht (diss. Kiel 2003), Tübingen: Mohr, 2004, 316 p.): 'Ein Überflüssiges Buch' (RabelsZ 2006, p. 211, 215). Het zal je maar gezegd worden. Kwalificaties als deze zijn in de juristenwereld zeldzaam, maar niet onbekend.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelDe mythe van de trias
CiteertitelAA 2007, 21
SamenvattingDe leer van de trias politica wordt eerstejaars studenten met de paplepel ingegoten. De daaraan gekoppelde machtenscheiding is een van de voornaamste obstakels voor externe controle van de rechter. In dit artikel wordt gesteld dat de leer van de machtenscheidingen geen adequate beschrijving van de werkelijkheid geeft en daarom nauwelijks als argument kan worden gebruikt. Het gaat in de rechtsstaat veel meer om machtsevenwicht. De auteur introduceert een alternatief, waarbij niet langer de trias van staatsmachten, maar de burger centraal staat: de machtencirkel.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina21-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelRechtsvorming in vergelijkend perspectief: de Engelse Human Rights Act 1998
CiteertitelAA 2007, 28
SamenvattingIn dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de Engelse rechter sinds de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998 wetten toetst aan het EVRM. De gewijzigde constitutionele verhouding tussen rechter en wetgever staat daarbij centraal. Na de inleiding wordt de rechterlijke toetsing beschreven zoals deze bestond vóór de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998. Vervolgens wordt kort ingegaan op de inhoud van de Human Rights Act 1998 waarmee het EVRM in de Engelse rechtsorde is geïncorporeerd.
Auteur(s)L.F.M. Verhey
Pagina28-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelRotstreek en rotschop
CiteertitelAA 2007, 42
SamenvattingDe minister van Sociale Zaken De Geus wist het in september 2006 al precies: een celbewoner heeft de brand in het detentiecentrum op Schiphol moedwillig veroorzaakt. De minister noemde dat een rotstreek en 'wij in Nederland spelen het klaar om de halve wereld daar omheen van schuld te betichten'. Voor het Openbaar Ministerie is de celbewoner echter nog steeds verdachte. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Remkes vond in april 2003 de achttien jaar die Volkert van der G. van de rechtbank had gekregen niet genoeg. Het vonnis was nog niet in kracht van gewijsde.
Auteur(s)G. Schuijt
Pagina42-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelSticks and stones may break my bones, but words can never hurt me
CiteertitelAA 2007, 45
SamenvattingNaar mijn mening doet het commentaar van politici op lopende strafzaken geen afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en levert dat ook geen strijd op met artikel 6 EVRM. Ik bevind me op dit punt in het goede gezelschap van de grondwetgever die in artikel 71 Grondwet tot uitdrukking heeft gebracht dat kamerleden, ministers en staatssecretarissen niet in rechte kunnen worden aangesproken op wat ze in het parlement zeggen.
Auteur(s)T. Zwart
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op 'Verdonk v. Hirsi Ali -Annotatie bij een Kamerdebat'
CiteertitelAA 2007, 47
SamenvattingAls Kamerlid de annotatie van een Kamerdebat becommentariëren is wellicht apart, maar dat was de annotatie van Gijsbert ter Kuile bij het debat over de nationaliteit van mevrouw Hirsi Ali ook. Ter Kuile merkt over drie onderwerpen het een en ander op. Hij wijst er terecht op, dat het lidmaatschap van de Kamer niet met terugwerkende kracht vervalt als -achteraf- aan een vereiste voor dat lidmaatschap niet blijkt te zijn voldaan.
Auteur(s)R.H. van de Beeten
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNawoord bij bovenstaande reactie
CiteertitelAA 2007, 48
SamenvattingHet is altijd prettig wanneer een Eerste Kamerlid zich in het academische debat mengt. Zelfs als het kamerlid het maar ten dele met je eens is. R.H. van de Beeten stemt in met twee opmerkingen in mijn annotatie bij het Verdonk/Hirsi Ali debat, maar verwerpt mijn derde punt. Ik stelde dat wanneer de rechter een evident onjuiste interpretatie geeft van een wet, de Tweede Kamer een heldere, niet-ontraden motie moet aannemen om de wetsuitleg te verduidelijken. De wetgever, in beperkte samenstelling, geeft zo duidelijk richting aan de rechter.
Auteur(s)G. ter Kuile
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArs Longa Vita Brevis
TitelProf.mr. Th.W. van Veen (1920-2006)
CiteertitelAA 2007, 49
SamenvattingOp 8 september 2006 is prof.mr. Th.W. van Veen overleden, op de leeftijd van 86 jaar. Van Veen is in de laatste decennia van de vorige eeuw één van de meest invloedrijke strafrechtgeleerden geweest. Nadat hij ontslag had genomen als hoofdredacteur van het landelijke socialistische dagblad Het Vrije Volk werd Van Veen in 1968 benoemd als hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde daar Remmelink op, die Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad was geworden. Dat hoogleraarschap zou van Veen tot zijn emeritaat in 1987 blijven vervullen.
Auteur(s)B.F. Keulen
Pagina49-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 28-04-2006, C05/167HR
CiteertitelAA 2007, 53
SamenvattingBetaling van bankrekening gedaan door gefailleerde na faillietverklaring maar voor publicatie in Staatscourant. Fixatiebeginsel versus goede trouw van de bank: moet de bank het overgemaakte bedrag teruggeven ana de curator of wordt goede trouw van bank vóór publicatie van faillietverklaring beschermd?

Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Geschil tussen een bank en een curator van een gefailleerde rekeninghouder over de vraag of de curator de (terug)betaling creditering in rekening-courant van de bank kan vorderen van bedragen die de bank na de faillietverklaring aan een derde heeft voldaan ingevolge door deze gefailleerde rekeninghouder na de faillietverklaring gegeven opdrachten tot betaling ten laste van diens creditsaldo in rekening-courant terwijl de bank noch door publicatie van het faillissement noch op andere wijze op de hoogte was of moest zijn van het faillissement; moment waarop voor een bank jegens rekeninghouder verbintenis tot het doen van een betaling ontstaat; derdenbescherming, fixatiebeginsel, extensieve uitleg van art. 52 F.?; HR doet zelf de zaak af.
AnnotatorW.H. van Boom
Pagina53-57
LinkVolledige tekst (eur.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 22-09-2006, C05/124HR
CiteertitelAA 2007, 58
SamenvattingEx-samenwoners, uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen voormalige levenspartners die een aantal jaren hebben samengewoond in een door de man gekochte woning waarbij de koop van (de blote eigendom van) de grond is voldaan uit het privévermogen van de vrouw, over de verdeling van de verkoopopbrengst van deze woning na beëindiging van hun samenwoning; uitleg van een samenlevingsovereenkomst, maatstaf; vergoedingsrecht wegens aanzienlijke waardevermeerdering van de woning, afwijzing beroep van vrouw op maatstaven van redelijkheid en billijkheid onvoldoende gemotiveerd
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina58-65
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX1571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 30-06-2006, R05/095HR
CiteertitelAA 2007, 66
SamenvattingNietige Nederlanders.

Samenvatting (Bron)Nederlanderschap. Naturalisatiebesluit uit 1999 van een vluchteling uit voormalig Joegoslavië op basis van naderhand niet juist gebleken achternaam, geboorteplaats en namen van zijn ouders; vaststellingsverzoek ex art. 17 RWN. Een vóór de wetswijziging bij de Rijkswet Stb. 2000, 618 per 1 april 2003 verleend naturalisatiebesluit dat berust op valse of fictieve persoonsgegevens heeft géén rechtsgevolg behoudens bijzondere omstandigheden die de aanvrager desondanks voldoende identificeerden ten behoeve van een behoorlijk antecedentenonderzoek. Een na die datum verleend naturalisatiebesluit heeft wèl rechtsgevolg zolang het niet met toepassing van art. 14 lid 1 RWN is ingetrokken (ook) in gevallen waarin de aanvrager weliswaar zijn personalia niet juist heeft opgegeven en het besluit hem derhalve niet met de juiste personalia aanduidt maar niet in twijfel is dat het op deze persoon betrekking heeft.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina66-77
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EG, 19-09-2006, C-506/04 en C-193/05
CiteertitelAA 2007, 78
SamenvattingOffiziell Sprooch.

(Graham J. Wilson / Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (C-506/04));

(Commissie / Groothertogdom Luxemburg (C-193/05)).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 19 september 2006.#Graham J. Wilson tegen Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative - Luxemburg.#Vrijheid van vestiging - Richtlijn 98/5/EG - Permanente uitoefening van beroep van advocaat in andere lidstaat dan die waar beroepskwalificatie is verworven - Voorwaarden voor inschrijving bij bevoegde autoriteit van lidstaat van ontvangst - Voorafgaande toetsing van kennis van talen van lidstaat van ontvangst - Beroep bij rechter volgens nationaal recht.#Zaak C-506/04.
AnnotatorH. van Harten , J.H. Jans
Pagina78-87
UitspraakECLI:EU:C:2006:587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelDe Wet OM-afdoening
CiteertitelAA 2007, 86
SamenvattingIn het strafrecht kunnen strafbare feiten buiten de rechter om worden afgedaan. In dit verband wordt wel gesproken over de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. De belangrijkste vorm van buitengerechtelijke afdoening die het Wetboek van Strafvordering kent is de transactie. Door te voldoen aan de voorwaarden die aan een transactieaanbod zijn verbonden, vervalt het recht tot strafvordering.
Auteur(s)M. Kessler
Pagina86-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrière
TitelBeroepsopleiding Gemeentejurist
CiteertitelAA 2007, 99
SamenvattingVoor een aantal beroepsgroepen bestaan er postdoctorale beroepsopleidingen om de afgestudeerde jurist verder op te leiden binnen het betreffende werkterrein, denk hierbij bijvoorbeeld aan advocaten of rechters. Voor juristen werkzaam bij de gemeentelijke overheid is het ook noodzakelijk om zich verder te kunnen specialiseren. De Radboud Universiteit biedt een postdoctorale opleiding voor gemeentejuristen aan om in deze behoefte te voorzien.
Auteur(s)T.J.A. Peels
Pagina99-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelEen romeins juweel. Beantwoording rechtsvraag (328) Romeins Recht
CiteertitelAA 2007, 103
SamenvattingMaevius is een inbreker. Samen met zijn slaaf Stichus gaat hij op het dievenpad. Ze breken in in het huis van Titius. Maevius steelt een gouden ketting met daarin een bijzonder grote parel. Stichus neemt een kostbare vaas mee. Als zij door de tuin terugsluipen worde de twee figuren gezien door Pamphylus, de trouwe slaaf van Titius. Hij roept nog: 'houdt de dief' maar het tweetal is al te ver weg en ontsnapt. Wel laat Stichus de vaas in gruzelementen vallen.
Auteur(s)J.H.A. Lokin
Pagina103-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn