Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 20-12-2006
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelDe Gedragscode promotionele: weet waar je kansen liggen. Een mooie gelegenheid voorbij gegaan?
SamenvattingPromotionele (kans)spelen komen in allerlei varianten voor: belspelletjes op de commerciële televisie, spelletjes op internet en acties waarbij een bepaalde behendigheid vereist is. In dit artikel wordt de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot dit soort promotionele spelen aan de orde gesteld, namelijk de Wet op de kansspelen en in het bijzonder de Gedragscode promotionele kansspelen. Met name bij de Gedragscode zullen wij kritische kanttekeningen plaatsen. Eerst gaan wij in op de vraag hoe de Nederlandse regelgeving past in het Europese kader.
Auteur(s)V. Rörsch , M.E. Santman
Pagina464-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe geest uit de fles. Over de bescherming van geuren in Frankrijk
SamenvattingDe Nederlandse Hoge Raad heeft zich uitgesproken ten gunste van auteursrechtelijke bescherming van parfum. A-G Verkade had in zijn conclusie de weg bereid, door na een gedetailleerde analyse de vraag of dergelijke bescherming mogelijk is in bevestigde zin te beantwoorden. Hij had daarbij ook over de grens gekeken, onder meer naar Frankrijk.
Frankrijk, dat zichzelf graag als parfumland bij uitstek ziet, leek toen ook hard op weg te zijn naar erkenning van het parfumauteursrecht door de hoogste rechter.
De Cour de Cassation heeft evenwel anders beslist.
Auteur(s)R.J. Prins
Pagina468-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-09-2006, ---
Samenvatting(Kinderhekje) - Vereisten voor aannemen openbare toepassing; vzr. in beginsel grensoverschrijdend bevoegd jegens Nederlandse gedaagde, ook indien nietigheidsverweer is gebaseerd op het Duitse deel van het octrooi; niet gesteld of gebleken dat in Duitsland een 'kort geding'-achtige of bodemprocedure aanhangig is; geen omstandigheden op grond waarvan een grensoverschrijdend verbod moet worden afgewezen.

(Bettacare Limited / H3 Products e.a.).
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina476-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-05-2006, ---
Samenvatting(Drijvende olieopslagplatforms) - Het maken van een ontwerptekening van een voortbrengsel is niet gelijk aan vervaardigen of gebruiken van dat voortbrengsel; geen indirecte inbreuk; gebruik in octrooien geopenbaarde kennis, mits zonder inbreuk, is vrij; niet gesteld/gebleken dat gedaagden weten dat hun afnemers na aflevering van hun producten inbreuk zullen maken.

(Single Buoy Moorings e.a. / Bluewater Energy Services e.a.).
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina481-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 17-10-2006, 02220/05
Samenvatting(Canomatic) - Strafvervolging; onjuiste rechtsopvatting hof: strafrechter mag in strafgeding waarin geldigheid van merkrecht wordt betwist, de juistheid daarvan onderzoeken en bij gegrondbevinding verdachte vrij spreken; voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken.
Samenvatting (Bron)1. Verval van een merk ex art. 5.2 (oud) Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW). 2. “Nabootsing van een merk” ex art. 337.1.d Sr en “overeenstemmend merk” ex art. 13A.1 BMW. Ad 1. Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Ad 2. Opmerking verdient nog dat voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, aansluiting gezocht dient te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG NJ 1998, 523). ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.
Pagina483-490
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW0484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 13-04-2006, ---
Samenvatting(Overjarige Nike-sportschoenen) - Piraterijverordening niet van toepassing; niet aannemelijk dat de aangehouden goederen - Nike-sportschoenen - zijn ingeklaard en in vrije verkeer gebracht; gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk.

(Nike International / Marimina).
Pagina490-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 17-02-2006, R04/077HR
Samenvatting(Palermo) - Merkenlandsverordening Aruba: symbolisch gebruik van het merk, slechts erop gericht een recht te verkrijgen, is voldoende voor verkrijgen van merkrecht; gezien gesloten stelsel van nietigheidsgronden, geen nietigverklaring o.g.v. kwade trouw van de deposant.
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. Geschil over gebruik van een woordmerk voor sigaretten en soortgelijke waren; bestaat onder de Merkenverordening van Aruba de mogelijkheid de merkinschrijving nietig te laten verklaren op grond van (depot te) “kwader trouw”?, gesloten stelsel van nietigheidsgronden, eisen te stellen aan rechtscheppend merkgebruik.
Pagina493-502
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AT6021
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-05-2006, ---
Samenvatting(Massive / Tevea) - Lampen van gedaagde zijn grotendeels technisch bepaald; gezien de gestelde inbreuk op modelrechten van eiseres wekken deze dus zelfde algemene indruk en ontberen de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter; ook geen auteursrechtelijke bescherming; het beeldelement van het merk kan aan de beschrijvende afkorting LED geen onder scheidend kenmerk verlenen, geen inburgering; teken LED op verpakking is geen gebruik als merk.

(Massive / Tevea).
Pagina502-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 18-04-2006, ---
Samenvatting(New York Fashion / New Yorker Nederland) - Handelsnaam wijken in meer dan slechts geringe mate van elkaar af; de naam New York heeft geen sterk onderscheidend vermogen; winkels in Apeldoorn verschillen in uitstraling en aanzien; geen verwarringsgevaar.

(New York Fashion / New Yorker Nederland).
Pagina506-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-02-2006, ---
Samenvatting(Flywheel / Rip Racer) - Vzr: geen overeenstemmende totaalindrukken; geen inbreuk op auteurs- of modelrecht; Hof: mededeling van Goliath aan afnemers Rip Racer dat Jakks bezwaar heeft tegen verkoop Rip Racer omdat deze i.e.-rechten schendt, niet in strijd met waarheid en niet onzorgvuldig; versturen rectificatie leent zich bij vernietiging vonnis in beroep niet voor ongedaanmaking; ook belang ontbreekt.

(Goliath / Canenco).
Pagina507-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 02-05-2006, 140897 KG ZA 06-235
Samenvatting(Slaafse nabootsing 'Stahlhem') - Oorspronkelijkheid geen vereiste voor verbod op nabootsing ter voorkoming van verwarring; beide producten zijn bijna identiek; verwarringsgevaar ook indien derden identieke helmpjes aanbieden.
Samenvatting (Bron)Actie tot slaafse nabootsing van een attribuut ten behoeve van het WK voetbal in Duitsland juni 2006, te weten een helmpje gebaseerd op de Duitse Stahlhelm. Verbod tot productie en verkoop van de helmpjes wegens slaafse nabootsing. Nevenvorderingen worden niet behandeld in kort geding.
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina514-515
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2006:AX0691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelR.W. de Vrey, Towards a European Unfair Competition Law: A Clash between Legal Families
Auteur(s)D.W.F. Verkade
Pagina516-518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelNieuwe boeken
Pagina519-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile mededelingen
TitelSluiting van Octrooicentrum Nederland
Pagina520-520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile mededelingen
TitelMededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde
Pagina520-520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile mededelingen
TitelOvereenkomst van Wenen
Pagina520-520
Artikel aanvragenVia Praktizijn