AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 20-01-2007
Aflevering 3
TitelHof van Justitie EG, 27-06-2006, C-540/03
CiteertitelAB 2007/16
SamenvattingHet beroep van het Europees Parlement tot nietigverklaring van art. 4 lid 1, 4 lid 6 en 8 van richtlijn 2003/86/EG (de Gezinsherenigingsrichtlijn) vanwege strijd met art. 8 EVRM en andere mensenrechtenbepalingen is ongegrond.

(Europees Parlement / De Raad van de Europese Unie ondersteund door de Commissie van de EG en de Bondsrepubliek Duitsland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 27 juni 2006. # Europees Parlement tegen Raad van de Europese Unie. # Immigratiebeleid - Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Bescherming van grondrechten - Recht op eerbiediging van gezinsleven - Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen. # Zaak C-540/03.
AnnotatorH. Battjes , B.P. Vermeulen
Pagina105-124
UitspraakECLI:EU:C:2006:429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200603135/1
CiteertitelAB 2007/17
SamenvattingOngewoon voorval; zo spoedig mogelijk melden; last onder dwangsom.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2005 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 17.2, eerste lid, in samenhang met artikel 17.1 van de Wet milieubeheer.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina124-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-08-2006, 200600110/1
CiteertitelAB 2007/18
SamenvattingContact met belanghebbende via gemachtigde; zorgvuldige voorbereiding; niet tijdig inbrengen bedenkingen kan appellant niet worden verweten.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005 heeft verweerder aan appellante een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het verzinken van metalen voorwerpen aan de Bobinestraat 36 te Veenendaal. Dit besluit is op 25 november 2005 ter inzage gelegd.
Pagina127-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY7129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200603912/1
CiteertitelAB 2007/19
SamenvattingSpoedsluiting en sluiting van coffeeshop voor een periode van twaalf maanden met toepassing van bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2004, op 1 september 2004 op schrift gesteld, heeft de burgemeester van Delft (hierna: de burgemeester), voor zover thans van belang, de voor het publiek toegankelijke inrichting "Theehuis de Rits" aan de Van Leeuwenhoeksingel 52 te Delft (hierna: de coffeeshop) met ingang van 1 september 2004 te 18.00 uur voor de duur van één jaar gesloten.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina129-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200600860/1
CiteertitelAB 2007/20
SamenvattingHeeft art. 26 Ontgrondingenwet ter zake van schade veroorzaakt door een ontgrondingenvergunning exclusieve werking, of kan een belanghebbende daarnaast aanspraak maken op nadeelcompensatie op grond van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2005 heeft verweerder het verzoek van appellanten om schadevergoeding als bedoeld in artikel 26 van de Ontgrondingenwet en om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorB.P.M. van Ravels
Pagina134-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200509663/1
CiteertitelAB 2007/21
SamenvattingKeuzevrijheid aansprakelijkheidsstelling of aanvraag zelfstandig schadebesluit; beoordeling door bestuursorgaan of sprake is van aanvraag zelfstandig schadebesluit; geen appellabel zelfstandig schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 juli 2004 heeft appellant (hierna: het college) een verzoek van [wederpartij] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorG.M. van der Broek
Pagina139-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-03-2006, AWB 04/866
CiteertitelAB 2007/22
SamenvattingEuropese subsidie uit communautair initiatief; prejudiciële vragen over de rechtstreekse binding van justitiabelen aan commissiebeschikkingen gericht tot de lidstaten, ondanks gebrekkige uitvoering op nationaal niveau; terugvordering van de subsidie door de nationale autoriteiten bij de eindbegunstigde en de bescherming van het gewettigd vertrouwen en het rechtszekerheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Kaderwet EZ-subsidies
AnnotatorH. Griffioen , W. den Ouden
Pagina143-156
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AV7337
Artikel aanvragenVia Praktizijn