Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-01-2007
Aflevering 7266
TitelUit- aan- en inbesteden in het publiek- en privaatrecht? De uitbesteding van het recht om huishoudelijk fval in te zamelen
CiteertitelGst. 2007, 7
SamenvattingDe laatste jaren wordt van overheidswege gestreefd naar het vergroten van de marktwerking in de afvalbranche, in het bijzonder ook voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) zet in op versterking van de marktwerking in het afvalbeheer. In de Afvalbeleidsvisie voor 2050 heet het: 'In 2050 vindt de markt voor vrijwel alle afval een nuttige toepassing. Gedetailleerde wetgeving en sturing dor de overheid is niet meer nodig. (...) Het afvalprobleem is voor een groot deel terug te voeren op de discussie over verantwoordelijkheid.
Auteur(s)F.J. van Ommeren , J. Vermont
Pagina29-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200509414/1
CiteertitelGst. 2007, 8
SamenvattingWeigering bouwvergunning voor splitsing winkelruimte t.b.v. vestiging schoenenwinkel met vloeroppervlak van 400 m2. In planvoorschriften opgenomen minimum winkelvloeroppervlak van 1.500 m2 is ruimtelijk relevant. Plangebied bestemd voor perifere en grootschalige detalihandel. (On)splitsbare wilsverklaring. (Leeuwarden).

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen voor het splitsen van een winkelruimte op het perceel De Centrale 9 te Leeuwarden (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina38-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200509410/1
CiteertitelGst. 2007, 9
SamenvattingVrijstelling ex. art. 19 WRO en bouwvergunning voor burgerwoning binnen stankcirkel veehouderij. Gelet op aanwezigheid van zeven bestaande woningen binnen stankcirkel, leidt dit niet tot verdergaande beperking uitbreidingsmogelijkheden agrarisch bedrijf. (Jacobswoude).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Jacobswoude (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina40-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-09-2006, 200510340/1
CiteertitelGst. 2007, 10
SamenvattingVerbouwing zolderverdieping tot zelfstandige woonruimte. Geen verandering van niet-ingrijpende aard. Wijzing gebruik. (Amsterdam).

(ROCK Beheer / uitspraak in zaaknr. AWB 04/4193 van Rb. Amsterdam van 28 oktober 2005).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200508171/1
CiteertitelGst. 2007, 11
SamenvattingBewoning bedrijfswoning door agrariŽr in ruste. Geen strijd met agrarische bestemming. (Westvoorne).

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] door [vergunninghouder] als burgerwoning, afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-04-2006, 06-288
CiteertitelGst. 2007, 12
SamenvattingLast onder dwangsom wegens open zijn van winkel op zondag zonder vrijstelling. Derving van omzet geen spoedeisend belang. Niet onaannemelijk dat winkel in het verleden gedurende lange periode elke zondag open was. Overgangstermijn was denkbaar geweest, maar inmiddels zijn zes zondagen verstreken. Geen aanleiding voor voorlopige voorziening. (Utrecht).

(Bo Fleur VOF / College van burgemeester en wethouders te Utrecht).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina45-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200600888/1
CiteertitelGst. 2007, 13
SamenvattingBestuursorganen zijn, bij het nemen van een besluit op bezwaar, bevoegd de verbindendheid te beoordelen van het wettelijk voorschrift, niet zijnde een wet in formele zin, waarop het bestreden besluit berust. (Eelde).

(Quick Airways BV / uitspraak in zaaknr. 04/7698 van Rb. Assen van 15 december 2005).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) appellante een factuur gestuurd met betrekking tot werkzaamheden die verband houden met de behandeling van een aanvraag voor, behoud of verlenging of wijziging van een vergunning tot vluchtuitvoering voor de periode "4e kwartaal van 2002" (factuurbesluit 403-0543).
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina48-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMoties en commoties
CiteertitelGst. 2007, 14
SamenvattingMoties - welke gemeentebestuurder kent ze niet? De laatste weken is veel commotie ontstaan over de reactie van het kabinet op de motie-Dijsselbloem, waarbij het uitzettingsbeleid van minister Rita Verdonk ten aanzien van asielzoekers werd afgekeurd, en welke motie door de Tweede Kamer werd aanvaard. Men weet het: de minister trad niet af maar ruilde met minister Hirsch Ballin het vreemdelingenbeleid, waarop de motie betrekking had, tegen het jeugdbeleid, en de nieuwe portefeuillehouder liet weten dat aan de wens van de Kamer met betrekking tot het uitzettingsbeleid zou worden tegemoetgekomen.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina56-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn