Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 23-01-2007
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelDe bestuurlijke dwangsom: een overheidsmedicijn met bijwerkingen?
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
SamenvattingOverheidsorganisaties worden vanuit de politiek al een tijd kritisch benaderd. Veel minder regels, minder ambtenaren (en bestuurders), minder bureaucratie en minder lasten, is het motto. Kortom, de overheid moet afslanken en vooral sneller en klantgerichter werken. Ook bij de wetgeving klinkt dit geluid duidelijk door. De toelichting op de Wabo benadrukt het verminderen van regelzucht en bureaucratie. Vanuit de klant, te weten burger en bedrijf, moet worden geredeneerd. En dan komen wij bijna automatisch uit op kortere procedures en betere dienstverlening. De overheid zal zijn soms gecompliceerde producten op tijd moeten leveren.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe afweging tussen economie en natuurbescherming in jurisprudentie en beleid
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
SamenvattingPlannen en projecten die, volgens een 'passende beoordeling', de natuurlijke kenmerken van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (kunnen) aantasten, kunnen alleen doorgaan om 'dwingende redenen van groot openbaar belang' en bij ontstentenis van alternatieven. In dit artikel wordt de jurisprudentie over deze toetsing besproken. In de aanstaande aanwijzingsronde worden instandhoudingsdoelstelling vastgesteld (het kader voor de passende beoordeling) die minder behelzen dan de richtlijnen vereisen.
Auteur(s)A.F. de Savornin Lohman
Pagina2-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Nieuwe Waterwet. Verslag van de VMR-studiemiddag op woensdag 1 november 2006
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
SamenvattingOp 1 november 2006 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag over de nieuwe Waterwet. De inleidingen werden verzorgd door dhr. mr. J.L. Spier, wetgevingsjurist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en mw. mr. H.F.M.W. van Rijswick, universitair hoofddocent bij de Disciplinegroep staats- en bestuursrecht en verbonden aan het Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht.
Auteur(s)T.P. de Kramer
Pagina7-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelTwintig jaar ad fundum
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
SamenvattingOp 1 januari 2007 was het 20 jaar geleden dat de Wet bodembescherming (Wbb) in werking is getreden. Elders is de actuele Wbb zelf uitgebreid besproken. Hierna zal ik een overzicht geven van de belangrijkste uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), die voor de jaargangen 2004-2006 van Milieu en Recht zijn geselecteerd en door mij geannoteerd. Deze bijdrage begint met een korte schets van de wijzigingen, die de Wbb in de afgelopen decennia heeft ondergaan.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina10-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
SamenvattingAmmoniak - Antarctica - Bestrijdingsmiddelen - Biomassa - Bodem - Geluid - GGO - Hout - INSPIRE - Kernenergie - Klimaat - Lucht - Milieu - Natuur - REACH - Schiphol - Schelde - Stoffen - Vis - Waddenzee - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina18-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
Pagina25-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelG. Betlem en E. Brans, Environmental liability in the EU. The 2004 Directive compared with US and Member State Law
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.N. Boeve, V.M.Y. van 't Lam, Omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
Auteur(s)A. Freriks
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelN.S.J. Koeman, A. ten Veen, J.R. van Angeren, Omgaan met omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/1, nr.
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200508260/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 1K
SamenvattingOntvankelijkheidstoetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van onder meer een tankstation met shop, een detailhandelbedrijf met doe-het-zelf assortiment, agri-, dier- en tuinassortiment, verkoop van kerstartikelen en de opslag en verkoop van gasflessen, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Moerdijk. Dit besluit is op 18 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509499/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 2K
SamenvattingEuropees recht, onderzoek.
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 21 december 2004 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing "Tweede Structuurschema Militaire Terreinen". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt betrokken bij de plenaire behandeling van de Defensiebegroting op 10 mei 2005 en daarmee ingestemd.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200505405/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 3K
SamenvattingLPG-tankstation op minder dan 150 meter van een (beperkt) kwetsbaar project.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2004 heeft de gemeenteraad van Heerlen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2004, het bestemmingsplan "Truckstop Heerlerbaan" vastgesteld.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200508135/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 4K
SamenvattingLPG-station.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2005 heeft de gemeenteraad van Meijel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Kern Meijel" vastgesteld.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200603486/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 5K
SamenvattingIngezamelde gebruikte kleding is afval; hantering van het sectorplan 20 van het Landelijk afvalbeheerplan niet in strijd is met het recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2005 heeft verweerder geweigerd appellante voor het jaar 2006 een vergunning te verlenen voor het inzamelen van textiel.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200603354/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 6K
SamenvattingAlgemene milieudoelstelling van een stichting is voldoende om belanghebbende te zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-191/05
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 1
SamenvattingPortugal wordt veroordeeld voor niet-nakoming van art. 4 lid 1 Vogelrichtlijn wegens het wijzigen van de grenzen van de reeds aangewezen SBZ 'Moura'. Hoewel in de door Portugal uitgesloten zones geen steppevogels voorkomen, komen er wel andere Bijlage I-vogelsoorten voor, die mede ten grondslag hebben gelegen aan de aanwijzing vn de SBZ 'Moura'.

(Commissie / Portugese Republiek).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 juli 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Specialebeschermingszone - Wijziging zonder wetenschappelijke basis. # Zaak C-191/05.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina39-42
UitspraakECLI:EU:C:2006:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-09-2006, 20-009920-05
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 2
SamenvattingUitleg artikel 3 van de Boswet; verschil tussen herbeplantingsverplichting en vervangingsverplichting terzake van na herbeplanting niet aangeslagen beplanting.
Samenvatting (Bron)Uitleg artikel 3 van de Boswet. Het hof constateert dat de tenlastelegging na de wijziging in hoger beroep en verbeterde lezing onder a. is toegesneden op artikel 3, eerste lid van de Boswet (kort gezegd: herbeplantingsverplichting na een velling of een tenietgaan houtopstand) en onder b. is toegesneden op artikel 3, tweede lid van de Boswet (kort gezegd: de vervangingsverplichting terzake van na herbeplanting niet aangeslagen beplanting). Het hof spreekt vrij van het tenlastegelegde onder 3a en komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde onder 3b.
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AY7879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200602976/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 3
SamenvattingHoger beroep in een procedure over last(en) - onder dwangsom - om fijnsparren te herplanten. In 1997 waren appellanten op grond van de APV aangeschreven fijnsparren te herplanten. In 2003 bleek dat de (in de tussentijd) herplante fijnsparren (weer) waren geveld, hetgeen in 2004 resulteerde in de last(en) onder dwangsom. Het betoog van appellanten dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het besluit uit 1997 was uitgewerkt, nu zijn aan de herplantplicht gevolg hebben gegeven slaagt niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast vˇˇr 31 december 2004 1.700 stuks 3-jarige fijnsparren te herplanten op het perceel Sint Oedenrode, sectie [], nummer [], gelegen aan de [locatie].
Pagina43-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200509298/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 4
SamenvattingDe Afdeling overweegt dat naar huidige maatschappelijke inzichten bij een bedrijfsbeŰindiging regelingen worden getroffen voor het personeel dat moet worden ontslagen en dat met deze regelingen kosten gepaard gaan. De omvang van deze kosten wordt door de kantonrechter bepaald. In het algemeen moeten naar het oordeel van de Afdeling de met het ontslag gepaard gaande kosten, ook de door de kantonrechter te bepalen vergoeding, in redelijkheid worden toegerekend aan de intrekking van de vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2005 heeft verweerder krachtens artikel 15.20 van de Wet milieubeheer aan appellante schadevergoeding toegekend ten bedrage van ten hoogste 258.200,00.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200508738/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 5
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning oprichting windturbine. Nabijgelegen woning niet gelegen op bedrijventerrein. Bouwvergunning had moeten worden aangehouden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 (hierna: WCI) vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2" voor het oprichten van twee windturbines op de percelen, plaatselijk bekend Boekelerdijk (ongenummerd) te Alkmaar, kadastraal bekend, gemeente Alkmaar, sectie F, nummers 7263 en 6920, later gecorrigeerd in sectie F, nummers 6999 en 6990.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina46-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200602286/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 6
SamenvattingBeroep in procedure tegen vergunningen voor het vervoeren van bestraalde splijtstofelementen (van Borssele naar de Nederlandse grens met eindbestemming de opwerkingsfabriek Cogema in Frankrijk). Het betoog dat niet is voldaan aan het rechtvaardigingsbeginsel slaagt niet. De Afdeling overweegt dat dit beginsel is ge´mplementeerd in het in deze zaak niet van toepassing zijnde artikel 4 van het Besluit stralingsbescherming en de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 hebben verweerders aan de naamloze vennootschap "Transnubel N.V." (hierna: Transnubel) een vergunning verleend voor het vervoeren over de weg van maximaal tien zendingen bestraalde splijtstofelementen van de door de naamloze vennootschap "N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ" (hierna: EPZ) gedreven kerncentrale aan de Zeedijk 32 te Borssele naar de overslag op emplacement Vlissingen/Sloe of COVRA industriezone Vlissingen.
Pagina48-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200602227/1, 200602230/1, 200602235/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 7
SamenvattingLuchtverontreiniging is, evenals bijvoorbeeld geluidsbelasting, een afzonderlijke schadefactor, die in het kader van een planschadeverzoek als de onderhavige afzonderlijk dient te worden onderzocht met in achtneming van de op de peildatum bestaande inzichten met betrekking tot de luchtkwaliteit in verband met de gezondheidsrisico's van wonen in de directe nabijheid van een weg, bijvoorbeeld aan de hand van het toen geldende Blko 1.

(Raad van de Gemeente Swalmen / Uitspraken van rechtbank Roermond).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 23 december 2004 heeft appellant onder andere: aan [wederpartij sub 1] een bedrag toegekend van 7.500,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 augustus 2003, te weten 459,25; aan [wederpartij sub 2] een bedrag toegekend van 7000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 februari 2003, te weten 650,90; aan [wederpartijen sub 3] een bedrag toegekend van 25.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 augustus 2003, te weten 1.530,82.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina50-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200602308/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 8
SamenvattingIngevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht. Dit artikel moet, gezien de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 3, blz. 5, e.v. en nr. 11) aldus worden uitgelegd dat een belanghebbende slechts beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij een zienswijze naar voren heeft gebracht, [...].
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een schapenhandel, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602240/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 9
SamenvattingIngevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht. Dit artikel moet, gezien de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 3, blz. 5 e.v. en nr. 11), aldus worden uitgelegd dat een belanghebbende slechts beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij een zienswijze naar voren heeft gebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Minkcon B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de Koekamperweg 3 te Putten. Dit besluit is op 10 februari 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina53-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200509477/1
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 10
SamenvattingEen omvangrijke uitspraak over de aanleg van de Randweg 's-Hertogenbosch - Vught. Ter discussie staat het goedkeuringsbesluit van een Bestemmingsplan die realisatie van de Randweg mogelijk maakt. Verscheidenen onderwerpen passeren de revue. Onder meer over het ontbreken van alternatieven in het MER, aantasting van de SBZ 'Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek', aantasting en compensatie van de ecologische verbindingszone en eveneens wordt aangedragen dat onjuist onderzoek naar de gevolgen voor luchtkwaliteit heeft plaatsgevonden.

(Annotatie onder nr. 1).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2005, het bestemmingsplan "Randweg 's-Hertogenbosch-Vught", voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch, vastgesteld. Bij besluit van besluit van 1 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Vught, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2005, het bestemmingsplan "Randweg 's-Hertogenbosch-Vught", voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Vught, vastgesteld.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina58-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 01-08-2006, 265205 / KG ZA 06-604
CiteertitelM en R 2007/1, nr. 11
SamenvattingKort geding asbestzaak; aansprakelijkheid Eternit in periode 1969-1979; niet voldoen aan waarschuwingsplicht; eigen schuld benadeelde vastgesteld op 50 %.
Samenvatting (Bron)'Kort geding asbestzaak. Aansprakelijkheid asbestproducent voor ziekte mesothelioom die door asbestblootstelling is veroorzaakt; Eternit moet in elk geval in 1969 bekend zijn geweest met de gezondheidsrisico's van asbest (ook van witte asbest), ook bij niet beroepsmatig gebruik ervan, en de noodzaak tot voorlichting daarover. Gelet op de ernst van het gezondheidsrisico en de betrekkelijk geringe inspanning mocht van Eternit worden verwacht dat zij vanaf 1969 waarschuwde voor het gevaar bij gebruik van asbestproducten. Eigen schuld van eiser voorlopig gesteld op 50% wegens eigen verantwoordelijkheid van kleine zelfstandige om zich op de hoogte te stellen van op zijn vakgebied belangrijke ontwikkelingen. '
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina64-67
UitspraakECLI:NL:RBROT:2006:AY5429
Artikel aanvragenVia Praktizijn