SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 26-01-2007
Aflevering 1
RubriekDeze maand
TitelVerweer tegen ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid
CiteertitelSMA 2007, p. 3
SamenvattingIn het eerste deel van zijn advies over het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn kondigt de SER aan eind 2006 een tweede deel te zullen uitbrengen, waarin het cluster scholing, ontslagrecht en Werkloosheidswet (WW) centraal zal staan. Wat de inhoud van dat advies wordt, is ten tijde van het schrijven van deze bijdrage onbekend. Gelet op de verkiezingsuitslag is de noodzaak om te komen tot een unaniem advies voor de vakbonden goeddeels verdwenen. In de nieuwe politieke verhoudingen maakt een verdeeld advies een versoepeling van het ontslagrecht op korte termijn onwaarschijnlijk.
Auteur(s)W.H.A.C.M. Bouwens
Pagina3-5
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMoet het arbeidsrecht (beter) op de kleintjes letten?
CiteertitelSMA 2007, p. 7
SamenvattingSteeds meer jongeren hebben een bijbaantje naast hun school of studie. Hoe kwetsbaar is deze groep jongeren, hoe ervaren zij dat zelf en wat zijn de mogelijke gevolgen van vroegtijdig werken onder bepaalde omstandigheden op de toekomstige arbeidsoriŽntatie van jongeren? Moet het arbeidsrecht in het licht van deze ontwikkelingen een prominente rol gaan spelen op de arbeidsmarkt voor jongeren? Of is de noodzaak tot bescherming minder aanwezig?
Auteur(s)A.A.G. van Liempt , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina7-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht gelijke behandeling
CiteertitelSMA 2007, p. 16
SamenvattingSelectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling, december 2005 tot en met november 2006.
Auteur(s)S.D. Burri
Pagina16-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelJurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2007, p. 23
SamenvattingDeze vijfde kroniek van de jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 november 2005 tot en met 1 november 2006. Deze periode heeft ten opzichte van voorgaande jaren niet echt veel, noch zeer opvallende rechtspraak opgeleverd. Bestaande lijnen op het vlak van het Europese burgerschap (par. 1), de gelijke behandeling (par. 2), en de grensoverschrijdende zorg (par. 4) zijn toegepast op bijzondere casusposities. Voorts toetste het Hof van Justitie EG (HvJ EG) tweemaal of nationale voorzieningen, waaronder onze eigen Wajong, kunnen worden aangemerkt als bijzondere non-contributieve regeling in de zin van EG-verordening nr. 1408/71, zodat ze niet exporteerbaar zijn.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina23-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 18-07-2006, C-406/04
CiteertitelSMA 2007, p. 23
SamenvattingBelgisch exportverbod van werkloosheidsuitkering door de beugel.

(Gťrald de Cuyper / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 18 juli 2006.#Gerald De Cuyper tegen Office national de l'emploi.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgie.#Vrij verkeer en vrij verblijf op grondgebied van Europese Unie - Werkloosheidsuitkering - Voorwaarde van daadwerkelijk verblijf op nationaal grondgebied.#Zaak C-406/04.
Pagina23-23
UitspraakECLI:EU:C:2006:491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 26-10-2006, C-192/05
CiteertitelSMA 2007, p. 23
SamenvattingNederlandse uitkeringen voor oorlogsslachtoffers in Spanje.

(K. Tas-Hagen en R.A. Tas / Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 oktober 2006. # K. Tas-Hagen en R. A. Tas tegen Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Centrale Raad van Beroep - Nederland. # Uitkering toegekend door lidstaat aan burger-oorlogsslachtoffers - Voorwaarde van woonplaats in deze lidstaat op datum van indiening van uitkeringsaanvraag - Artikel 18, lid 1, EG. # Zaak C-192/05.
Pagina23-24
UitspraakECLI:EU:C:2006:676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-07-2006, 03/3332 ANW
CiteertitelSMA 2007, p. 24
SamenvattingRecht op halfwezenuitkering onder de AWW en de ANW.
Samenvatting (Bron)Weigering nabestaandenuitkering en een halfwezenuitkering ingevolge de ANW op de grond dat betrokkene niet met de overledene was gehuwd en het overlijden vůůr de inwerking-treding van de ANW op 1 juli 1996 heeft plaatsgevonden.
Pagina24-24
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY5560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-08-2006, 37212/02
CiteertitelSMA 2007, p. 24
SamenvattingOnderscheid naar sekse bij beŽindiging van uitkering gerechtvaardigd.

(Stec and others);
(Walker).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 14+P1-1
Pagina24-25
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0822JUD003721202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-07-2006, 05/6738 WWB
CiteertitelSMA 2007, p. 25
SamenvattingRecht op langdurigheidstoeslag.
Samenvatting (Bron)Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen - kort gezegd - bijstandsgerechtigden en personen die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen?
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY0173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05
CiteertitelSMA 2007, p. 25
SamenvattingDe status van de Wajong.

(J.J. Kersbergen-Lap, D. Dams-Schipper / Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2006. # J. J. Kersbergen-Lap en D. Dams-Schipper tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Bijzondere prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-154/05.
Pagina25-26
UitspraakECLI:EU:C:2006:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 21-02-2006, C-286/03
CiteertitelSMA 2007, p. 26
SamenvattingOostenrijks Pflegegeld.

(Silvia Hosse / Land Salzburg).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 21 februari 2006. # Silvia Hosse tegen Land Salzburg. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 4, lid 2 ter - Bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties - Oostenrijkse uitkering ter dekking van risico van hulpbehoevendheid - Kwalificatie van uitkering en toelaatbaarheid van woonplaatsvoorwaarde gelet op verordening nr. 1408/71 - Persoon die van verzekerde afgeleid recht heeft. # Zaak C-286/03.
Pagina26-26
UitspraakECLI:EU:C:2006:125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-03-2006, KG 06/125
CiteertitelSMA 2007, p. 26
SamenvattingPremies Zorgverzekeringswet van pensionado's.
Samenvatting (Bron)Kort geding aangespannen door de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en vijf individuele gepensioneerden, wonend in andere EU-landen tegen de Staat (het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over enkele onderdelen van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AV7778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 16-05-2006, C-372/04
CiteertitelSMA 2007, p. 26
SamenvattingToestemmingsvereiste en vergoedingenperikelen.

(Watts: zaak C-372/04); (Herrera: zaak C-466/04).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 16 mei 2006.#The Queen, op verzoek van Yvonne Watts tegen Bedford Primary Care Trust en Secretary of State for Health.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk.#Sociale zekerheid - Nationaal gezondheidsstelsel dat door overheid wordt gefinancierd - Ziektekosten die in andere lidstaat zijn gemaakt - Artikelen 48 EG tot en met 50 EG en 152, lid 5, EG - Artikel 22 van verordening (EEG) nr. 1408/71.#Zaak C-372/04.
Pagina26-27
UitspraakECLI:EU:C:2006:325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2006, 02/6144 AWBZ
CiteertitelSMA 2007, p. 27
SamenvattingEigen bijdrage AWBZ.
Samenvatting (Bron)Artikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY8221
Artikel aanvragenVia Praktizijn