Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-01-2007
Aflevering 1
RubriekTer Visie
TitelOver ontslagrecht, economie en onrecht
CiteertitelSR 2007, 1
SamenvattingTijdens het schrijven van deze Ter Visie, begin december, werd bekend dat de Sociaal-Economische Raad (SER) er niet in is geslaagd een advies over het ontslagrecht uit te brengen. Vooralsnog gaat de SER ervan uit dat het advies een half jaar wordt uitgesteld.
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (on)mogelijke rechtspositie van de prostituee
CiteertitelSR 2007, 2
SamenvattingDe afschaffing van het bordeelverbod in 2000 heeft niet geleid tot een verbetering van de arbeidsrechtelijke positie van prostituees. Ook het zelfstandig ondernemerschap is in de sector niet van de grond gekomen. De relatie tussen exploitant van een bordeel en de daar werkzame prostituee wordt niet beheerst door recht maar door de feitelijke machtsverhouding. De auteurs zijn van mening dat een alternatief voor private naleving van het arbeidsrecht moet worden gevonden, als men werkelijk werk wil maken van bescherming van de vrouwen in deze beroepsgroep.
Pagina5-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan inkomensgebouw naar glazen huis? Over de openbaarmaking van (top)inkomens en het recht op privacy
CiteertitelSR 2007, 3
SamenvattingIn 2006 zijn er twee wetten van kracht geworden die het openbaar maken van (bepaalde) inkomens verplichten: de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens en de Wet Harrewijn. Deze wetgeving heeft als doel om door middel van het openbaarmaken van inkomensgegevens het afleggen van verantwoording over toegekende renumeratie te stimuleren. Toenemende transparantie op dit gebied moet ook leiden tot loonmatiging. Naast een bespreking van deze nieuwe wetgeving wordt onderzocht of de bovengenoemde doelstellingen voldoende tot hun recht komen en hoe het openbaar maken van inkomens zich verhoudt tot het recht op privacy.
Auteur(s)R. ter Haseborg
Pagina13-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelRechtbank Haarlem, 03-10-2006, 318010/AO VERZ 06-1312
CiteertitelSR 2007, 4
SamenvattingEen hogere ontbindingsvergoeding dan werknemer verzoekt. Mag dat?
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst. Kantonrechter kent vergoeding toe tegen correctiefactor 3. (zie anders JAR 2003,125). Werkneemster achtte een vergoeding tegen correctiefactor 2 onaanvaardbaar. Hogere vergoeding toegekend wegens het niet nakomen van re´ntegratieverplichting door werkgever.
AnnotatorM.E. Smorenburg
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2006:AY9537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 10-11-2006, C05/133HR
CiteertitelSR 2007, 5
SamenvattingGeen minimumloon voor 13- en 14-jarigen: de school gaat voor. Leeftijdsdiscriminatie.
Samenvatting (Bron)Leeftijdsdiscriminatie. Geschil tussen de Staat en FNV samen met de CNV Jongerenorganisatie over de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd doordat in het Besluit houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling (Stb. 1983, 300 zoals gewijzigd in Stb. 2001, 415) onderscheid wordt gemaakt tussen 15-jarigen voor wie een minimumloonregeling geldt en 13- en 14-jarigen voor wie zon regeling achterwege is gelaten; een redelijk en objectief gerechtvaardigd onderscheid naar leeftijdscategorie dat voldoet aan de vereisten van legitimiteit, doelmatigheid en proportionaliteit?; HR doet zelf de zaak af.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY9216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelHoge Raad, 29-09-2006, R05/145HR
CiteertitelSR 2007, 6
SamenvattingRegeling arbeidsvoorwaarden vastgesteld door publiekrechtelijk orgaan. Instemmingsrecht, functiewaarderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Medezeggenschap van overheidspersoneel. Geschil tussen ondernemingsraad van een stadsdeel en het college van B&W over de vraag of het bij zijn besluit tot wijziging (vernieuwing) van het functiewaarderingssysteem voor eigen personeel gaat om een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan in de zin van art. 27 lid 3 WOR waarvoor geen instemming van de ondernemingsraad was vereist.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY5701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-09-2006, 04/2084 WAO
CiteertitelSR 2007, 7
SamenvattingSchuld en schatting: als het UWV tekortschiet in zijn re-integratietaak. Re-integratieverplichting, tekortschieten UWV.
Samenvatting (Bron)Mate van voldoende re´ntegratie-inspanningen is niet van betekenis voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina30-32
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY9567
Artikel aanvragenVia Praktizijn