Bijblad IndustrlŽle Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad IndustrlŽle Eigendom
Datum 16-01-2007
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelInformele handhaving van octrooien: tot hoever?
SamenvattingEen octrooi kan een sterk wapen in de concurrentiestrijd zijn. Binnen een beperkt, door de octrooiconclusies afgebakend gebied bekleedt de octrooihouder een monopoliepositie. Als de inbreuk op een octrooi vast komt te staan, is de rechter verplicht verdere inbreuk te verbieden.
In de praktijk is de 'informele' handhaving van octrooien soms even effectief - en veel goedkoper - dan een juridische procedure. De octrooihouder laat een concurrent en in sommige gevallen ook de afnemers van die concurrent weten dat hij over exclusieve rechten beschikt en dat de betreffende concurrent en/of zijn afnemer inbreuk maakt op die rechten.
Auteur(s)J.J. Allen
Pagina3-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermde stijl. Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen
SamenvattingOp 8 september 2006 heeft de Hoge Raad een onbezonnen arrest gewezen in een geding over namaak van een modieuze spijkerbroek, het arrest Benetton-G-Star, verder naar zijn rechtsobject te noemen: Elwood. De Amsterdamse firma G-Star had de 'Elwood'-spijkerbroek op de markt gebracht met de volgende uit het gelijktijdige desbetreffende merkdepot blijkende kenmerken: 'schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad [...].' Hierna kwam de Benetton-broek op de markt, waarmee volgens G-Star inbreuk werd gemaakt op haar eigen merk- en auteursrechten op de Elwood-broek.
Auteur(s)H. Cohen Jehoram
Pagina12-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-01-2006, ---
Samenvatting(Substraat van vezels) - Matten op privť-terreinen van kwekers; ook zonder geheimhoudingsplicht niet aannemelijk dat derden de precieze samenstelling en opbouw van de mat hadden kunnen vaststellen; kenmerk van conclusie 1 is vervuld te achten, want er is een dichtheidsgradiŽnt in de zin van het octrooi.

(Grodan B.V. / Isover Saint-Gobain).
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerwatering, 'verknoedeling' en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof.mr. H. Cohen Jehoram
SamenvattingDe bijdrage van prof.mr. H. Cohen Jehoram over het naar zijn oordeel 'onbezonnen' arrest van de Hoge Raad in de zaak Benetton/G-Star over de Elwood-spijkerbroek vraagt om verschillende redenen om een reactie.
Cohen Jehoram stelt dat de Hoge Raad in dit arrest de 'verwatering van werken' zou hebben erkend en spreekt daar vervolgens op de van hem bekende wijze zijn afkeuring over uit. Zoals hieronder zal worden aangegeven leert lezing van het arrest en de onderliggende stukken evenwel dat de Hoge Raad verwatering van werken in het bewuste arrest vermoedelijk helemaal niet heeft erkend.
Auteur(s)D.J.G. Visser
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-10-2005, ---
Samenvatting(Merial / Sankyo) - In ABC is met verwijzing naar Praziquantel het racemisch mengsel bedoeld; nu ook het combinatie preparaat met het racemisch mengsel van Praziquantel door het octrooi wordt beschermd, is het ABC in zoverre geldig; synergetisch effect is wezenlijk voor het octrooi; Equimax heeft niet dit synergetisch effect ťn valt niet onder de beschermingsonmvang van het octrooi, het ABC is daarom voor Equimax ongeldig.

(Merial / Sankyo Lifetech Company e.a.).
Pagina25-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-11-2005, ---
Samenvatting(Afdekfolie) - Inventiviteitsbeoordeling met stap-voor-stap toepassing van Guidelines; gekozen combinatie - van de op zich bekende delen - van de probleemoplossing was niet bekend en niet voor de hand liggend.

(Bonar Technucal Fabrics / Ludvig Svensson International).
Pagina29-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-03-2006, 1950/05 SKG
Samenvatting(The 5th Element) - Verwarringsgevaar niet aanemelijk nu merk wordt gebruikt voor cafť in Amsterdam en gedaagde (onder dezelfde naam) een cafť drijft in Alkmaar; geen ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk; bar per definitie plaatsgebonden dus geen verwarringsgevaar m.b.t. handelsnaam; geen auteursrecht op interieur.
Samenvatting (Bron)Gelijknamige cafťs in Amsterdam en Alkmaar. Naam door een van beide ook in domeinnaam gebruikt. Geen verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek. Geen inbreuk op merkrecht of handelsnaamrecht. Geen auteursrecht op het interieur. Geen onrechtmatige daad.
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina31-35
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AX6746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-11-2005, ---
Samenvatting(Oog in Oog / Oog voor Oog) - Teken 'oog in oog' niet beschrijvend voor een brillenwinkel; zowel auditief als visueel zeer grote gelijkenis tussen OOG VOOR OOG en het merk; verwarringsgevaar.

(P.H.M. van den Wijngaart mede h.o.d.n. Oog in Oog / E.P.D. Raghunath mede h.o.d.n. Oog voor Oog).
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 04-05-2006, 1794/05 SKG
Samenvatting(Aldi / (Ben) Aldim) - Merken van Aldi Einkauf bezitten een groot onderscheidend vermogen en een relatief grote beschermingsomvang; door Benaldim gebruikte tekens met als dominant bestanddeel ALDIM stemmen in hun totaalindruk visueel en auditief overeen; inbreuk; afbreuk aan onderscheidend vermogen van merken Aldi Einkauf.
Samenvatting (Bron)Gebruik van het teken (BEN) ALDIM SUPERMARKT maakt inbreuk op de merkrechten van Aldi.
Pagina37-40
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY4981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 08-09-2006, C05/071HR
Samenvatting(G-Star / Benetton) - Uitsluitingsgrond in art. 1, lid 2 BMW jļ art. 3, lid 1 Mrl: woord 'uitsluitend' heeft niet betrekking op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap heeft; HR stelt vragen aan HvJ EG; G-Star heeft belang bij auteursrechtelijke bescherming; beroep op arrest Dior/Evora mist doel; niet valt in te zien dat van verwatering van auteursrecht sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in ander werken bezigt.

(Benetton Group / G-Star International).
Samenvatting (Bron)IE-zaak; geschil tussen Nederlandse (G-Star) en Italiaanse textielhandelsonderneming (Benetton) over de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming van een met kenmerken van werk- en motorsportkleding alsmede met kniestukken vormgegeven spijkerbroek van G-Star (Elwood), verkoop Benetton-broek op Nederlandse markt via franchisenemers; internationale rechtsmacht Nederlandse rechter (art. 37 BMW); belang bij inbreukverbod; rechtsgeldigheid vormmerken, onderscheidend vermogen, beoordelingsmoment; teken bestaande uit vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, uitsluitingsgrond art. 1 lid 2 BMW/art. 3 lid 1 onder e Merkenrichtlijn, maatstaf; invloed van de wervingskracht die samenhangt met bekendheid van vorm als merk, prejudiciŽle vragen aan het HvJEG; samenloop tussen merk- en auteursrechtelijke bescherming, belangvereiste; verwatering auteursrecht; schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, kosten gemoeid met verweer tegen vordering (art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW).
Pagina41-67
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV3384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Haarlem, 28-12-2005, 113583/HA ZA 05-779
Samenvatting(Euromedica / Merck) - Door Euromedica terecht gesteld dat verbeurde dwangsommen zin verjaard; echter, nu Euromeica een overeenkomst is aangegaan ter afwending van executoriale maatregelen door MSD heeft MSD o.g.v. de overeenkomst redelijkerwijs mogen verwachten dat Euromedica stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht van beroep op verjaring.

Samenvatting (Bron)Euromedica en MSD zijn overeengekomen dat ter afwending van executiemaatregelen in verband met de inning van verbeurde dwangsommen, ten behoeve van MSD een bankgarantie wordt gesteld. Onder de bankgarantie zal worden uitgekeerd indien bij onherroepelijke uitspraak komt vast te staan dat Euromedica de dwangsommen daadwerkelijk verschuldigd is. De rechtbank is van oordeel dat MSD op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dat Euromedica tot het moment dat bij onherroepelijke uitspraak komt vast te staan of de dwangsommen verschuldigd zijn, afstand heeft gedaan van het recht om een beroep te doen op verjaring van de dwangsommen.
Pagina68-71
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AU9273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 08-12-2005, ---
Samenvatting(Eemland Reizen / Eemland Express) - 'Eemland Express' ook gebruikt voor een onderdeel van onderneming; 'Eemland' is het kenmerkende deel van beide handelsnamen en heeft voldoende onderscheidend vermogen; verwarringsgevaar doordat beide ondernemingen diensten van personenvervoer met bussen aanbieden, deels in dezelfde regio.

(Stadsvervoer Nederland / Eemland Reizen).
Pagina71-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Maastricht, 22-12-2005, 207351 2750-2005
Samenvatting(EBM / ECM) - Enkele tijdsverloop is onvoldoende voor aannemen van rechtsverwerking; naamsverwarring is te duchten; na verbreken samenwerking dient aan de (te duchten) naamsverwarring een ander gewicht te worden toegekend.
Samenvatting (Bron)Handelsnaamwet; Veroordeling tot aanpassing naam.
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2005:AV0010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelR.W. Holzhauer en S.L. Gellaerts, Van idee naar IE
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij , D.J.G. Visser
Pagina78-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
SamenvattingNieuwe boeken.
Pagina80-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile mededelingen
TitelOfficiŽle mededelingen
SamenvattingRegister van octrooigemachtigden.
Pagina80-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn