Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 16-02-2007
Aflevering 2
TitelHoge Raad, 13-10-2006, C04/279HR
CiteertitelJB 2007/20
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Toezicht. Maatstaf. Beleidsvrijheid. Relativiteit. Causaliteit. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Buitengerechtelijke kosten.
Samenvatting (Bron)Vie dOr. Geschil tussen de Verzekeringskamer (thans DNB) en een stichting ter behartiging van de gedupeerde voormalige polishouders van de levensverzekeringsmaatschappij Vie dOr over de (verklaring voor recht tot) aansprakelijkheid van de Verzekeringskamer uit onrechtmatige daad wegens tekortschieten in de wettelijke taak van toezichthouder in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf niet tijdig een stille bewindvoerder als bedoeld in art. 34 Wtv benoemen voor de schade die deze polishouders door de uiteindelijke deconfiture van Vie dOr hebben geleden; relativiteitsvereiste; onrechtmatigheid, maatstaf; beleids- en beoordelingsvrijheid van toezichthouder bij uitoefening van wettelijke bevoegdheden, marginale toetsing; causaal verband; hoofdelijke aansprakelijkheid, schadevergoeding in geld, toewijsbaarheid verklaring voor recht (art. 3:305a lid 3 BW); vergoeding aan stichting van buitengerechtelijke kosten tot vaststelling aansprakelijkheid, redelijke uitleg art. 3:305a en art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW, maatstaf, kosten tuchtprocedure géén redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid.
Pagina128-158
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-12-2006, 41816
CiteertitelJB 2007/21
SamenvattingVerweerschrift, bevoegd ingediend? Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bevoegd ingediend verweerschrift door de Staatssecretaris? Behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn?
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina159-162
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV2923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-12-2006, C05/221HR
CiteertitelJB 2007/22
SamenvattingFormele rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Bodemsanering. Geschil tussen pachter van een perceel landbouwgrond en grondonderneming over de vergoeding van de kosten tot sanering van door die onderneming gestorte verontreinigde grond; formele rechtskracht van aanschrijving van de provincie tot verwijdering van de grond ziet hier op de daarin neergelegde bestuurlijke beoordeling van de verwijderingsnoodzaak die in dit geding niet meer ter discussie kon worden gesteld nu partijen daartegen niet zijn opgekomen.
Pagina162-164
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AZ1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200600925/1
CiteertitelJB 2007/23
SamenvattingBekendmaking, website. Termijnoverschrijding, verschoonbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2005 heeft de gemeenteraad van Eemnes, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2004, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 3e wijziging" vastgesteld.
Pagina165-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602359/1
CiteertitelJB 2007/24
SamenvattingAlgemeen verbindend voorschrift, bekendmaking. Algemeen verbindend voorschrift, verbindende kracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2005 heeft verweerster het verzoek van appellante om vergoeding van uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag uit tijdelijke dienst van een leerkracht, afgewezen.
Pagina166-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602476/1
CiteertitelJB 2007/25
SamenvattingBesluit. Beleidsregel. Privaatrechtelijke bevoegdheid. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (verder: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een aanbouw aan de woning op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te Muiden (verder: het perceel).
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina170-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200604230/1
CiteertitelJB 2007/26
SamenvattingBezwaar, gronden. Bexwaar, tijdig indienen gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2005 heeft de raad voor rechtsbijstand 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) het verzoek van appellant om een toevoeging rechtsbijstand afgewezen.
Pagina174-176
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200605082/1
CiteertitelJB 2007/27
SamenvattingOnevenredige benadeling. Persoonlijke levenssfeer. Intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen. E-mail als elektronisch document. Bruinrotbesmetting pootaardappelen. Europese samenwerking. Bijzonder belang bij openbaarmaking. Zorgvuldige voorbereiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) afwijzend beslist op een verzoek van appellant op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om inzage in een van de Franse overheid afkomstige notificatie over mogelijke bruinrotbesmetting van een partij aardappelen van de [maatschap], en de daarmee samenhangende correspondentie.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina176-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200605794/1
CiteertitelJB 2007/28
SamenvattingSchrijnend geval. Bevoegdheid, discretionaire. Bevoegdheid, gebruikmaken van discretionaire. Gedragslijn. Motivering.
Samenvatting (Bron)Dicretionaire bevoegdheid. Schrijnend geval. Algemene maatstaven. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft de minister, door in het besluit van 28 september 2005 te volstaan met het standpunt dat die feiten en omstandigheden geen schrijnend geval opleveren, zonder dat standpunt te funderen ofwel op min of meer algemene maatstaven ter invulling van het begrip "schrijnend" ofwel op een vergelijking van de te wegen feitelijke factoren met die in enigszins verwante zaken waarin het verzoek wel is ingewilligd dan wel anderszins te motiveren dat besluit niet op een deugdelijke motivering doen rusten.
Pagina184-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2006, 200608592/1
CiteertitelJB 2007/29
SamenvattingCompetentie, absolute. Competentie, afbakening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2006, kenmerk 2006/42057, heeft verweerder het verzoek van verzoeksters van 5 september 2006 om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen wegens het ontbreken van een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 voor de ontgrondingen uitgevoerd door Sigrano Nederland B.V., afgewezen.
Pagina187-190
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200603728/1
CiteertitelJB 2007/30
SamenvattingVergunning, intrekking. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellanten om intrekking van de bij besluit van 7 mei 2004 aan [vergunninghouder] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een manege op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen. Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina190-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200606029/1
CiteertitelJB 2007/31
SamenvattingSubsidieplafond. Appellabel besluit. Belanghebbende. Bekendmaking. Gevolg voor eerder ingediende aanvragen.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 27 oktober 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: de staatssecretaris) het subsidieplafond voor projecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met c en e tot en met g, van de Subsidieregeling ESF-3 (Stcrt. 2001, 118, zoals nadien gewijzigd) met ingang van 28 oktober 2005, 09.00 uur, vastgesteld op 0,00.
AnnotatorA.J. Bok
Pagina194-208
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-12-2006, 200608781/1
CiteertitelJB 2007/32
SamenvattingBeslistermijn. Openbare voorbereidingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Verzoekster heeft bij verweerder een bezwaarschrift ingediend tegen het uitblijven van een besluit op haar aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998).
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina208-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-12-2006, 04/5861 WAO, 05/6292 ZW, 05/6294 WAO en 05/6296 WAO
CiteertitelJB 2007/33
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Beslissing over stopzetting ziekengeld is een besluit. Beslissing dat wordt geweigerd de WAO-uitkering te herzien is een besluit.
Pagina212-217
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ4500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-11-2006, AWB 04/571
CiteertitelJB 2007/37
SamenvattingAmbtshalve opgelegde beschikking. Toepasselijkheid art. 4:6 Awb.
Samenvatting (Bron)Landbouwheffing
AnnotatorR. Ortlep
Pagina217-221
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AZ2301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-12-2006, AWB 06/42
CiteertitelJB 2007/35
SamenvattingBestuurlijke boete. Systeem van gefixeerde boeten. Matigingsbevoegdheid. Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Tabakswet
Pagina221-237
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AZ5787
Artikel aanvragenVia Praktizijn