Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-02-2007
Aflevering 2
RubriekActualiteiten
TitelRaadplegen verleningsdossier; Dijkstra/Saier, HR 22 december 2006
SamenvattingIn december oordeelde de HR over een principiële zaak, te weten of, en in hoeverre het verleningsdossier gebruikt kan worden bij de uitleg van het octrooi. De HR had in de zaak Oté Optics/Ciba Geigy (HR 13 januari 1995, BIE 1995, p. 333) bepaald dat bij onduidelijkheid van een octrooi, het dossier mag worden geraadpleegd.
Auteur(s)J.H.J. den Hartog
Pagina83-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMoet het Benelux-merk worden afgeschaft?
SamenvattingTekens die geen onderscheidend vermogen hebben, kunnen niet als merk worden ingeschreven. Wanneer een teken door het gebruik dat er van is gemaakt onderscheidend vermogen heeft gekregen, kan het wél worden ingeschreven. Dit blijkt uit art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn (en art. 2.28 lid 2 BVIE).
Auteur(s)D.J.G. Visser
Pagina84-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-05-2006, ---
SamenvattingVoor de geclaimde varianten kunnen verschillende data voor bepaling van stand van de techniek gelden i.v.m. wel of geen toe te kennen prioriteit voor een variant; opname in het octrooi van experimentele gegevens betreffende taxolstents bij de mens niet nodig, nu voordelig effect uit octrooi kan worden begrepen; evenmin van belang dat er nog geen taxol-stent was getest; keuze voor taxol levert geen te verwachten optimaliserend effect op, maar verrassend effect; vordering tot vernietiging niet-ontvankelijk nu niet beide octrooihouders in geding zijn.

(Angiotech Pharmaceuticals e.a. / Sahajanand Medical Technologies).
Pagina86-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-06-2005, ---
SamenvattingOctrooi voldoende inventief door keuze van een polyamide voor de buitenlaag van de binnenbuis en een polyetheen voor de binnenlaag; geen nawerkbaarheidsproblemen; Cordis past de uitvindingsgedachte toe; geen voorgebruik.

(Schneider (Europe) / Cordis Europa e.a.).
Pagina97-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 04-05-2005, 124426
SamenvattingBeoordeling van de door Fico geponeerde - octrooirechtelijke - stellingen behoort plaats te vinden door Vzr. Rb 's-Gravenhage.

(Fico Molding Systems / Boschman Technologies).
Samenvatting (Bron)Octrooirecht; Voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd.
Pagina104-105
UitspraakECLI:NL:RBARN:2005:AT7634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Leeuwarden, 12-10-2005, 0500343
SamenvattingExecutiegeschil; te executeren vonnis berust niet op kennelijke misslagen; als gevolg van executie is geen noodtoestand ontstaan (anders: Vzr.): aan het octrooirecht van Schneider kan geen afbreuk doen dat belangen van derden, zoals werknemers van Cordis, door handhaving van het octrooirecht zouden worden geschaad, nu bescherming van bedoelde belangen niet behoort te geschieden d.m.v. toelaten van inbreuk op het octrooirecht.

(Schneider (Europe) / Cordis Europa).
Samenvatting (Bron)Executiegeschil. Slechts indien sprake is van misbruik van de bevoegdheid tot executie, kan de staking van de tenuitvoerlegging van dat vonnis aan de orde zijn. Van bedoeld misbruik kan sprake zijn indien het te executeren vonnis berust op een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag, of indien op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten executie klaarblijkelijk een noodtoestand voor de geëxecuteerde zou doen ontstaan (zie HR 22-4-1983, NJ 1984/145). Voor het overige dient de rechter in kort geding zich in beginsel te richten naar het oordeel van de bodemrechter zoals dit blijkt uit het overgelegde vonnis, zonder daarbij de kans van slagen van een tegen dat vonnis ingesteld appel te betrekken (HR 19-5-2000, NJ 2001/407).
Pagina105-109
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU4338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 17-03-2006, R98/053HR
SamenvattingHof heeft ten onrechte een 'disclaimer' aan gegeven bevel tot inschrijving toegevoegd; het stond Hof niet vrij ambtshalve een bevel te geven tot gedeeltelijke inschrijving; aan beletsel dat woordcombinatie 'erotisch huishoudtextiel' voor een deel een beschrijvend karakter heeft, kan niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een 'disclaimer'.

(Het Benelux-Merkenbureau / K. Marinus).
Samenvatting (Bron)Merkenzaak, weigering BMB van inschrijving teken “Erotisch huishoudtextiel” als merk, onderscheidend vermogen, bevel tot gedeeltelijke inschrijving van depot mogelijk (art. 6ter BMW)?; vervolg op HR 8 december 2000, NJ 2001, 175 na schorsing in afwachting van HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, IER 2004, 22 en BenGH 1 december 2004, A 99/1, Jurispr. 2004, deel 25 blz. 12-30 (Postkantoor); HR doet zelf de zaak af.
Pagina109-128
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-05-2006, ---
SamenvattingTekens stemmen overeen, maar worden gebruikt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn; in beginsel is het door eiser aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken 'bulldog' te gebruiken als kenmerkend deel van zijn domeinnaam.

(O.E.W. van der Zwan / H.J.M. de Vries e.a.).
AnnotatorD.J.G. Visser
Pagina128-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2005, ---
SamenvattingGeen visuele overeenstemming tussen YSL-merk en de SL-beeldmerken; door geringe mate van overeenstemming en de aard van de overeenstemming zal het publiek geen verband tussen de merken leggen.

(Yves Saint Laurent / Sluis Leder).
Pagina132-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-05-2006, ---
SamenvattingArtt. 4 en 15 BTMW zoals deze luiden na tijdstip van inwerkingtreding van Protocol tot wijziging van de BTMW zijn niet van toepassing op rechten die voortvloeien uit een vóór dat tijdstip verricht depot.

(Stenman Holland / Dulimex).
Pagina135-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-05-2006, ---
SamenvattingGebruik door Weststreek c.s. van aanduiding 'zo.nl', al dan niet met toevoeging 'verzekeringen' is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam 'ZO verzekeringen'; ZO Verzekeringen heeft in reconventie verwarringsgevaar onvoldoende onderbouwd.

(Adviesburo Weststreek e.a. / ZO Verzekeringen).
Pagina137-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 30-03-2006, ---
Samenvatting'De Notarisklerk' is niet gevoerd als handelsnaam, maar is slechts de naam van een tijdschrift dat door de onderneming wordt uitgegeven; Monkey c.s. gebruiken de tot de Nederlandse taal behorende woorden 'de notarisklerk' in de normale betekenis en hebben dus geldige reden voor gebruik van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl en de handelsnaam 'De Notarisklerk'.

(Bond van Medewerkers in het Notariaat / Monkey-it e.a.).
Pagina139-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Zutphen, 13-02-2006, ---
SamenvattingVoldoende aannemelijk dat de naam 'O-NE' voor het eerst werd gevoerd door een als v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen van den Hurk en Ilcken; gezien openbaarmaking door v.o.f. van naam/het logo 'O-NE' is v.o.f. de maker; Studio Baz was niet (meer) bevoegd tot voerdracht van auteursrechten aan Van den Hurk beheer.

(Van der Hurk Beheer / J.A.G. Ilcken).
Pagina142-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelHoge Raad, 24-02-2006, ---
SamenvattingHof heeft terecht onderzoecht of selectie van objectieve wetenschappelijke gegevens voor opname in een kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt; er zijn aanwijzingen dat bij de selectie spelen persoonlijke visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt; Hof had moeten motiveren waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt.

(Technip Benelux / ir. A.G. Goossens).
Pagina144-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Arnhem, 29-06-2005, ---
SamenvattingGeem misbruik van procesrecht; verspreiding waarschuwingsbrief in landen waar Boschman geen octrooirechten heeft niet onrechtmatig; Fico komt geen beroep toe op de stelling dat Boschman in haar brief ten onrechte heeft vermeld dat o.b.v. octrooiaanvragen juridische stappen kunnen worden ondernomen nu Fico dezelfde werkwijze hanteert.

(Fico Molding Systems / Boschman Technologies).
Pagina159-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
Pagina164-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn