Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 02-03-2007
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelEcologische hoofdstructuur vereist daadkracht
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
SamenvattingIn 2018 moet een aaneengesloten netwerk van kwalitatief hoogwaardige beschermde natuurgebieden bestaan van 728500 hectare op het land en 6,3 miljoen hectare in de grote wateren. Dit is de ecologische hoofdstructuur (EHS). Daartoe moet 275000 hectare 'nieuwe natuur' worden gerealiseerd door aankoop van gronden door de overheid, door particulieren die eigen gronden inrichten als natuurgebied en door boeren die de landbouwgronden natuurvriendelijk gaan beheren.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina69-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBetter regulation for the EC environment: on the quality of EC environmental legislation
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
SamenvattingDe redactie van Milieu en Recht heeft professor Ludwig Krämer gevraagd een artikel te schrijven over de kwaliteit van de Europese milieuwetgeving. Onderstaand betoog stelt de zwakheid van de politici, verantwoordelijk voor de intensiteit en concreetheid van de normstelling, aan de kaak. Krämer bekritiseert de dereguleringstendens, en pleit voor duidleijke normstelling: vage begrippen geven aanleiding tot een zwakke uitvoering van de Europese milieuwetgeving.
Auteur(s)L. Krämer
Pagina70-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerharden verboden. De problematiek van waterberging in bestemmingsplannen en de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
SamenvattingHoewel het beleid om klimaatverandering tegen te gaan de kinderschoenen aan het ontgroeien is, is deze voorlopig here to stay en zullen er maatregelen getroffen moeten worden om de gevolgen hiervan het hoofd te bieden. Eén element dat in dat kader een rol speelt is de problematiek van de waterberging. De voorspellingen zijn - voor Nederland - dat het weer extremer zal worden en dat perioden van grote(re) droogte en hevige(r) regenval elkaar zullen afwisselen.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina75-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIPPC-proof op 30 oktober 2007
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
SamenvattingAls gevolg van de Europese IPPC-Richtlijn moeten circa 2400 inrichtingen met bestaande IPPC-installaties uiterlijk op 30 oktober 2007 IPPC-proof zijn. Dat betekent dat deze industriële inrichtingen en intensieve veehouderijen moeten worden geëxploiteerd overeenkomstig de eisen van de IPPC-richtlijn. Die bestaande IPPC-installaties moeten dan beschikken over een milieu- of lozingsvergunning die emissiegrenswaarden bevat, gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BAT of BBT).
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina81-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
SamenvattingAmmoniak - Belasting - Bestrijdingsmiddelen - Bodem - Bos - Chloor - Drinkwater - Duurzaamheid - EHS - Energie - Externe veiligheid - Flora- en Faunawet - Geluid - Geur - Kernenergie - Klimaat - Kwik - Luchtvaart - Mosselen - Natura 2000 - Oostvaardersplassen - POP - Probo Koala - REACH - Schepen - Steun - Stoffen - Tweede Maasvlakte - Vernietiging - Vis - Vogels - Water - Weidevogels.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina86-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina93-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelG.M. van den Broek, A.A.J. de Gier, A.M.E Veldkamp, Tien jaar StAB. Een onderzoek naar het functioneren van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in het recente verleden en haar rol in de nabije toekomst
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina95-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina97-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelN.S.J. Koeman en R. Uyleman, Milieurecht, Tekst & Commentaar
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina96-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM. Faure and N. Niessen, Environmental Law in Development, Lessons from the Indonesian Experience
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina96-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-11-2006, 200606978/2
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 7K
SamenvattingConcurrent is belanghebbende bij verlening milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boskalis B.V. Natte en droge infrastructuur" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan van zand met een sleephopperzuiger, gelegen in de IJmondhaven aan de Monnikendamkade te IJmuiden. Dit besluit is op 18 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200603008/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 8K
SamenvattingTwee veehouderijen die op 850 m van elkaar liggen, vormen niet één inrichting in de zin van de Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij gelegen op het perceel aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 6 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200600905/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 9K
SamenvattingToepassing van de Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector is rechtmatig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een bloembollenverwerkingsbedrijf en jongvee opfokbedrijf, gelegen aan [locatie] te [plaats], gemeente De Wolden. Dit besluit is op 22 december 2005 ter inzage gelegd.
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200600358/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 10K
SamenvattingLigging van een risicocontour op een deel van een bedrijfsverzamelgebouw staat niet aan verlening van vrijstelling in de weg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maassluis (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor twee bedrijfsverzamelgebouwen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] (hierna: het perceel) te Maassluis.
Pagina100-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-12-2006, 200607725/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 11K
SamenvattingRichtlijnconforme uitleg art. 16 Natuurbeschermingswet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2006, kenmerk DGWM/2006/6955, heeft verweerder op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) aan de gemeente Katwijk vergunning verleend voor de aanleg van het infrastructurele werk "Westerbaan" nabij het gebied "Meijendel en Berkheide".
Pagina101-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-11-2006, 59909/00
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 12
SamenvattingSchending van art. 8 EVRM.

(Giacomelli /Italy).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed -non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses award - Convention proceedings
Pagina101-107
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD005990900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 09-11-2006, C-216/05
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 13
SamenvattingVergoeding voor deelname aan procedure ingevolge de Ierse Planning Development Act niet in strijd met m.e.r.-richtlijn.

(EG Commissie / Ierland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 november 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland. # Niet-nakoming - Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Richtlijnen 85/337/EEG en 97/11/EG - Nationale wettelijke regeling - Deelneming van publiek aan bepaalde beoordelingsprocedures tegen betaling van vergoeding. # Zaak C-216/05.
Annotator Jans , Jesse
Pagina107-111
UitspraakECLI:EU:C:2006:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 29-11-2006, 311800
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 14
SamenvattingGeen schadevergoeding na dijkdoorbraak Wilnis.
Samenvatting (Bron)Dijkdoorbraak Wilnis, opstal, aansprakelijkheid Hoogheemraadschap jegens ingelanden op grond van art 6:174 BW, althans art. 6:162 BW?
Pagina112-115
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2006:AZ3399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200510500/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 15
SamenvattingNuttige toepassing of verwijdering van te verbranden zwavelhoudende afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen het voornemen van [vergunninghoudster] om 500.000 kilogram zwavelzuur uit te voeren naar appellante.
AnnotatorW.T. Douma
Pagina115-117
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200601464/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 16
SamenvattingInvoerverbod te verbranden afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2006, kenmerk DE1350/154521, heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Remondis GmbH" (hierna: Remondis) om, met gebruikmaking van de procedure van algemene kennisgeving als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening), 30.000.000 kg afvalstoffen vanuit Duitsland in te voeren in Nederland.
AnnotatorW.T. Douma
Pagina117-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200509717/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 17
SamenvattingVoorkomen besmettingsgevaar voor gevoelig bedrijf mag rol spelen bij vrijstelling van bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel (hierna: het college), met toepassing van een op 19 januari 2005 verleende vrijstelling, aan de [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een biologische champignonkwekerij met kantoor op het perceel kadastraal bekend [locatie], sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorS. Hillegers
Pagina118-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200600448/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 18
SamenvattingDe opdrachtgever voor een bronnering is (mede)overtreder als bronnering in strijd met art. 13 Wbb plaatsvindt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2005 heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina120-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200601218/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 19
SamenvattingBestemmingsplan "Ennerveld".
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 10 mei 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning eerste fase verleend voor het plaatsen van 32 recreatiewoningen, type a, 38 recreatiewoningen, type b, 55 recreatiewoningen, type c, en 19 recreatiewoningen, type h, op het perceel, plaatselijk bekend Molenweg 1-3, te Wapenveld, gemeente Heerde (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Jans
Pagina122-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200600364/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 20
SamenvattingIn het nationale toewijzingsplan mag een begrenzing van inrichtingen van nieuwkomer worden aangebracht. Noot onder nr. 21.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2005 hebben verweerders krachtens de Wet milieubeheer het verzoek van appellante om toewijzing van broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 afgewezen.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina123-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200509674/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 21
SamenvattingToename van CO2-emissie als gevolg van wijziging van het productieproces maakt een inrichting nog geen nieuwkomer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2005 hebben verweerders krachtens de Wet milieubeheer een verzoek van appellante - die toen nog genaamd was "E.ON Benelux Generation N.V." - om toewijzing van broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 afgewezen.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina125-126
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200509380/1
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 22
SamenvattingLaagfrequent geluid is nu wel oorzaak van objectiveerbare hinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de winning van delfstoffen, de berging van baggerspecie en de tijdelijke opslag van (weerd)grond, gevestigd op de Uiveldweg te Arcen en Velden. Dit besluit is op 5 oktober 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorB. Arentz
Pagina126-128
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-05-2006, 200602142/2
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 23
SamenvattingAls qua oorzaak verschillende verontreinigingen zich hebben gemengd, wordt doorgaans uitgegaan van een geval van ernstige verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2006 heeft verweerder de ernst en de spoedeisendheid van de sanering van een geval van bodemverontreiniging op de percelen aan de Okkernootstraat 70 en 82 tot en met 104 in Den Haag, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie 1, no's 4228, 4229, 4970, 5084 en 5425 (allen gedeeltelijk), vastgesteld. Tevens is in dit besluit de verplichting tot het nemen van beveiligingsmaatregelen opgelegd.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina128-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-10-2006, 200606028/2
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 24
SamenvattingRijksprojectbesluit gaswinning onder de Waddenzee; verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Verkeer en Waterstaat op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van Economische Zaken als projectminister aangewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer , J. Verschuuren
Pagina129-132
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelE. Alders, P. Houweling, W. Numan, P. Spigt, E. Topman, Modernisering algemene regels Wet Milieubeheer, Verslag van de 91e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 9 maart 2006
CiteertitelM en R 2007/2, nr.
Pagina96-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn