Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 02-03-2007
Aflevering 2
RubriekTer Visie
TitelGroenboek Europese Commissie: aanzet tot modernisering van het arbeidsrecht?
CiteertitelSR 2007, 8
SamenvattingHet Groenboek van de Europese Commissie (de Commissie) dat in 2006 is verschenen, heeft in de vakkringen in ons land nauwelijks aandacht gekregen. De titel zou iets anders hebben doen vermoeden: 'De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw'. De Commissie beoogde met het uitbrengen van dit Groenboek het publiek debat over een aanpassing van het arbeidsrecht aan de noden en wensen van de nieuwe eeuw aan te wakkeren. De regeringen van de lidstaten en sociale partners zijn door de Commissie uitgenodigd mee te denken.
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina37-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
CiteertitelSR 2007, 9
SamenvattingIn de literatuur over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever is in de afgelopen jaren veelvuldig gediscussieerd. Over de verhouding tussen art. 6:248 BW, art. 7:611 BW en art. 7:613 BW zijn daarbij verschillende standpunten ingenomen. De vraag is hoe kantonrechters hierover oordelen en in hoeverre bepaalde standpunten uit de literatuur in hun oordeel zijn terug te vinden. In deze bijdrage worden de gepubliceerde uitspraken over het onderwerp gedurende de jaren 2005 en 2006 geanalyseerd. Ingegaan wordt op de kans van slagen van een beroep op een van de grondslagen voor eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. De waar te nemen tendensen zijn duidelijker dan eerder in de literatuur geconstateerd.
Auteur(s)M.E.S. Fiselier , C.J. Loonstra , B.R. Vink
Pagina39-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReorganiseren bij de overheid
CiteertitelSR 2007, 10
SamenvattingReorganiseren is ook bij de overheid een actueel onderwerp. In het (bestuursrechtelijke) ambtenarenrecht geldt ten aanzien van reorganisaties een geheel eigen systeem, met eigen begrippen en een eigen toetsingskader. Hierna wordt stapsgewijs het proces van een reorganisatie bij de overheid gevolgd, waarbij ook relevante regelgeving, zeer recente jurisprudentie en de betrokken partijen aan de orde komen.
Auteur(s)M.L.M. van de Laar
Pagina47-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op het artikel 'De gevolgen van verboden pensioenontslag'
CiteertitelSR 2007, 11
SamenvattingIk reageer kort op de volgende zin in het artikel van Heemskerk 'De gevolgen van verboden pensioenontslag' in de vorige aflevering van SR (2006, p. 74): 'Het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een pensioenontslagbepaling is in zowel jurisprudentie als literatuur onomstreden.'
Graag zou ik willen wijzen op een bijdrage van Keulaerds en mijzelf in De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud (2005), uitgave nr. 35 van de Vereniging voor Arbeidsrecht.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
Pagina53-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift bij Vas Nunes
CiteertitelSR 2007, 12
SamenvattingHet doet mij deugd dat Vas Nunes de moeite heeft genomen om te reageren op mijn artikel over verboden pensioenontslag. Ik juich academisch debat over de verhouding tussen pensioen en einde arbeidsovereenkomst - een juridische nog nauwelijk ontgonnen terrein - van harte toe en het belang daarvan in de (rechts)praktijk neemt toe.
Auteur(s)M. Heemskerk
Pagina54-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 26-09-2006, 2003/869
CiteertitelSR 2007, 13
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht werkgever. Rookvrije werkplek.
Samenvatting (Bron)Ook het hof is, gelet op de inhoud van het deskundigenrapport en met name de daarin vermelde verduidelijking door de deskundige van zijn antwoord op vraag 13 en 14 dat de factor passief roken even zwaar wordt gewogen als alle andere factoren gezamenlijk, van oordeel dat, gelet op de medische voorgeschiedenis van [ge´ntimeerde], de kans dat de blootstelling aan sigarettenrook op de werkplek tot verergering van de gezondheidsklachten van [ge´ntimeerde] heeft geleid even groot is als de kans dat andere (niet aan Isala te relateren) factoren de verergering van de klachten van [ge´ntimeerde] (kunnen) verklaren. Isala heeft haar stelling, dat aannemelijker is dat andere factoren dan de blootstelling aan rooklucht tot een verergering van de gezondheidsklachten van [ge´ntimeerde] hebben geleid, niet nader toegelicht, zodat het hof aan deze stelling voorbij gaat.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina56-58
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AZ0584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 05-01-2007, C05/257HR
CiteertitelSR 2007, 14
SamenvattingGeldigheid concurrentiebeding na ingrijpende functiewijziging.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; zie ook nr. C05/258. Geschil tussen voormalig werkgever en werknemer over het verlies van geldigheid van een bestaand concurrentiebeding na een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding waardoor het beding aanmerkelijk zwaarder zou zijn gaan drukken; maatstaf, verhouding tussen de jurisprudentiŰle regel uit HR 9 maart 1979, nr. 11330, NJ 1979, 467 en de belangenbescherming onder art. 7:653 BW, gezichtspunten, motiveringseisen; bewijsaanbod niet terzake dienend bij andere gevolgtrekking uit stellingname; verwijzingsinstructie, aanpassing van stellingen in geding na verwijzing.
AnnotatorR.P.J. ter Haseborg
Pagina58-61
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ2221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 26-10-2006, C-192/05
CiteertitelSR 2007, 15
SamenvattingOok uitkeringen voor oorlogsslachtoffers hebben te maken met gemeenschapsrecht.

(Tas-Haagen / Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 oktober 2006. # K. Tas-Hagen en R. A. Tas tegen Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Centrale Raad van Beroep - Nederland. # Uitkering toegekend door lidstaat aan burger-oorlogsslachtoffers - Voorwaarde van woonplaats in deze lidstaat op datum van indiening van uitkeringsaanvraag - Artikel 18, lid 1, EG. # Zaak C-192/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina61-63
UitspraakECLI:EU:C:2006:676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Ambtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-04-2006, 04/4935 AW + 04/4936 AW
CiteertitelSR 2007, 16
SamenvattingOnrechtmatig verkregen bewijs. Strafontslag, bewijs.
Samenvatting (Bron)Ernstig plichtsverzuim medewerker belastingdienst. Evenredigheid opgelegde straf. Onvoorwaardelijk strafontslag.
AnnotatorP.J. Schaap
Pagina63-64
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AW1847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-11-2006, R06/338
CiteertitelSR 2007, 17
SamenvattingMedezeggenschap en joint-venture verhoudingen. Concernverhoudingen. Groep. Joint-venture.
Samenvatting (Bron)Deelneming voor meer dan 50% in het geplaatste kapitaal van een vennootschap (in casu joint venture). Behoort een dergelijk onderneming opgenomen te worden in "een groep verbonden ondernemingen" voor wie ex artikel 33 WOR een centrale ondernemingsraad kan worden ingesteld. Meerderheidsaandeelhouder heeft in casu geen overwegende zeggenschap. Geen opname van de ondernemingsraad van de onderneming in de medezeggenschapsstructuur van de meerderheidsaandeelhouder.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AZ3431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelNieuwe oplossing voor de gevolgen van werkloosheid voor de pensioenvoorziening?
CiteertitelSR 2007, 18
SamenvattingIn Nederland bestaat er zoals bekend geen pensioenplicht voor werkgevers. De overheid volstaat wat betreft het inkomen van werknemers bij ouderdom en wat betreft het inkomen van hun nabestaanden na hun overlijden met de zorg voor een basisinkomen (AOW, ANW). Bij invaliditeit accepteert de overheid wel de zorg voor een inkomen van werknemers dat is gerelateerd aan het laatste salaris, maar slechts tot een bepaald maximum en, behalve bij blijvende vollegdige arbeidsongeschiktheid, slechts gedurende korte tijd (WIA).
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina66-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn