StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 09-03-2007
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelSamenvatting StAB-seminar 'Rechtspraak in twee instanties'
CiteertitelStAB 2007, nr.
SamenvattingOp 31 oktober 2006 heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) haar tweede lustrum gevierd met het houden van een seminar in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het seminar stond in het teken van de invoering van rechtspraak in twee instanties op het gebied van het fysieke leefmilieu waarin het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorziet.
Auteur(s)J. Robbe
Pagina11-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe Wet geurhinder en veehouderij en de ruimtelijke ordening
CiteertitelStAB 2007, nr.
SamenvattingOp 1 januari jongstleden is de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wvg) in werking getreden. Met deze wet komt een einde aan de uitvoeringspraktijk op basis van de Brochure Veehouderij en Hinderwet in combinatie met de Richtlijn veehouderij en Stankhinder en het zogenaamde Cumulatierapport. Voorts is met de inwerkingtreding van de Wet Stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden ingetrokken.
Auteur(s)J. Robbe
Pagina13-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200601165/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-01
SamenvattingVerweerder heeft in redelijkheid de aanvraag buiten behandeling kunnen laten en een revisievergunning kunnen verlangen.

(GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2005 heeft verweerder besloten met toepassing van artikel 8.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer de op 12 juli 2005 door appellante ingediende aanvraag om een vergunning voor het veranderen van haar inrichting gelegen aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, buiten behandeling te laten.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200602177/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-02
SamenvattingDoor aanwezigheid natuurgebied op 2 km zijn er bijzondere omstandigheden op grond waarvan milieueffectbeoordeling had moeten plaatsvinden.

(Someren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina19-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200603082/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-03
SamenvattingHet voldoen aan de beste beschikbare technieken is geen garantie dat geen significante effecten optreden in het nabijgelegen natuurgebied.

(Nederweert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en pluimveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200603703/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-04
SamenvattingEigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden, zijn als belanghebbenden aan te merken.

(GS Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van bouw-, sloop- en bedrijfsafval, asbest en huisraad, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Het besluit is op 27 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200604367/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-05
SamenvattingBij het vaststellen van de hoogte van de dwangsom is de financiële situatie van de overtreder niet bepalend.

(Marum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant tot het opleggen van een nieuwe dwangsombeschikking aan [vergunninghoudster] wegens overtreding van voorschrift 2.1.3, onder i, dat verbonden is aan de aan haar verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer op 10 september 2004, afgewezen.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina25-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200601798/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-06
SamenvattingVerlening van vergunning is in strijd met het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

(Kerkrade).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Utopia Nederland B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een megabioscoop met horecafaciliteiten gelegen op het perceel Roda JC-ring 2 te Kerkrade. Dit besluit is op 2 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602240/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-07
SamenvattingUitleg artikel 6:13 Awb. De zienswijze en de beroepsgrond die appellant naar voren heeft gebracht, hebben betrekking op hetzelfde milieugevolg (stankhinder). Appellant is derhalve ontvankelijk in zijn beroep.

(Putten).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Minkcon B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de Koekamperweg 3 te Putten. Dit besluit is op 10 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602746/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-08
SamenvattingZowel bestaande als nieuwe installaties moeten aan de beste beschikbare technieken voldoen. Termijn van 30 oktober 2007 in artikel 5 IPPC-richtlijn niet (langer) relevant.

(Montferland).


Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimvee- en varkenshouderij, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina30-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200603354/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-09
SamenvattingStatutaire doelstelling is voldoende welbepaald omschreven zodat stichting als belanghebbende kan worden aangemerkt.

(Deurne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200603390/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-10
Samenvatting(Oldenbroek)

Niet de aangevraagde, maar de feitelijke situatie is bepalend voor de omvang van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2006 heeft verweerder geweigerd aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het houden van 480 vleesvarkens en 320 fokzeugen gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats] (hierna: de varkenshouderij van appellante). Dit besluit is op 28 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200509072/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-11
SamenvattingHet (gedeeltelijk) nuttig toepassen van afvalstoffen is een factor waarmee rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2005 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor, kort samengevat, de opslag, overslag en reiniging van afvalstoffen op het perceel Wetering 2 te Weert. Dit besluit is op 22 september 2005 ter inzage gelegd.
Pagina35-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200607027/2
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-12
SamenvattingRechten die voortvloeien uit de onderliggende, niet gerealiseerde vergunning kunnen bij de beoordeling van de nieuw gevraagde vergunning worden betrokken.

(Oisterwijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200510557/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-13
SamenvattingGelet op haar statutaire doelstelling wordt appellante niet rechtstreeks in haar belang getroffen. Appellante niet-ontvankelijk in haar beroep.

(Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Maasdriel een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een brandweerkazerne aan de Steenbeemdstraat te Kerkdriel, gemeente Maasdriel . Dit besluit is op 17 november 2005 ter inzage gelegd.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200604103/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-14
SamenvattingEis van vloeistofdichtheid voor bestaande bedrijfsriolering niet als beste beschikbare techniek aan te merken. Geen redenen om een verdergaand beschermingsniveau te verlangen dan dat in het NRB is vastgelegd.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2006 heeft verweerder een aantal voorschriften verbonden aan de op 4 augustus 2005 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor onder meer het opslaan en bewerken van voertuigen en (metaal)afvalstoffen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 mei 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina41-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603076/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-15
SamenvattingLozingen in Wvo-vergunning dienen ten minste aan de beste beschikbare technieken te voldoen, ook als het gaat om indirecte lozingen die nadien worden gezuiverd in een zuiveringstechnisch werk.

(Dagelijks bestuur Waterschap Reest en Wieden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V." (hierna: Heijmans) een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van Asfaltcentrale Heijmans aan de Setheweg te Meppel, in de gemeentelijke riolering en in het oppervlaktewater. Het besluit is op 16 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603581/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-16
SamenvattingAppellanten zijn als belanghebbenden aan te merken nu hun beroepsgronden op dezelfde milieugevolgen betrekking hebben als waartegen de zienswijze was gericht.

(Steenwijkerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een schapenmelkerij alsmede een bovengrondse opslag van dieselolie gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200603446/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-17
SamenvattingDe toepassing van de beste beschikbare technieken is niet afhankelijk van de individuele economische en technische mogelijkheden van de drijver van de inrichting. Bepalend is wat in de bedrijfstak gebeurt.

(Mill en Sint Hubert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200605039/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-18
SamenvattingDoelvoorschriften moeten aan controlevoorschriften worden gekoppeld. Hierbij bestaat geen ruimte voor een afweging door het bevoegd gezag.

(Horst aan de Maas).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een loonwerkbedrijf op het adres [locatie] te [plaats], gemeente Horst aan de Maas. Dit besluit is op 13 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-12-2006, 200608810/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-19
SamenvattingEen dwangsom kan niet zijn gericht op het aanleveren van aanvraaggegevens omdat de overtreding daarmee niet ongedaan wordt gemaakt.

(Epe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2006 heeft verweerder aan verzoekster een last onder dwangsom opgelegd vanwege het niet aanleveren van aanvullende gegevens ten behoeve van een ontvankelijke aanvraag om een revisievergunning.
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200603728/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-20
SamenvattingGeen aanknopingspunten te vinden voor standpunt dat belanghebbenden voor hun eigen belang moeten opkomen.

(Ermelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellanten om intrekking van de bij besluit van 7 mei 2004 aan [vergunninghouder] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een manege op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen. Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200601131/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K1
SamenvattingMelding terecht geweigerd nu niet vaststaat dat aan de geluidnormen van de vergunning kan worden voldaan.

(GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2005 heeft verweerder geweigerd een melding als bedoeld in art 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer te accepteren voor een verandering van een inrichting gelegen aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200509908/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K2
SamenvattingIncidentele activiteiten die op zich als grote lawaaimaker in de zin van artikel 2.4 van het Ivb zijn aan te merken, kunnen niet van toetsing aan de geluidszone worden uitgezonderd.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft verweerder aan de vereniging "Motor Cross Club Boxmeer" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van het motorcrossterrein "'t Snepke" aan de Rijkevoortseweg te Boxmeer. Dit besluit is op 21 oktober 2005 ter inzage gelegd.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200509233/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K3
SamenvattingOnder gebouwde eigendommen worden ook bedrijfsgebouwen verstaan. Geen aanleiding om het vormverzuim met toepassing van artikel 6.22 Awb te passeren.

(GS Friesland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2005 heeft verweerder aan vuurwerkgroothandel "Lemsterhoek" een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het op- en overslaan van consumentenvuurwerk en het verkopen van consumentenvuurwerk aan winkeliers en particulieren aan de Kadijk 12 te Lemmer. Dit besluit is op 26 september 2005 ter inzage gelegd.
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200602191/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K4
SamenvattingIndien de geluidsvoorschriften reeds vóór de melding werden overschreden, dient verweerder te onderzoeken of als gevolg van de gemelde verandering de geluidsproductie van de inrichting toeneemt.

(GS Friesland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van de jachtwerf van appellant op het perceel [locatie] te [plaats] geweigerd.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200603135/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K5
SamenvattingVerzuimd is om ongewoon voorval zo spoedig mogelijk te melden.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2005 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 17.2, eerste lid, in samenhang met artikel 17.1 van de Wet milieubeheer.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200603336/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K6
SamenvattingAppellant is niet als belanghebbende aan te merken.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005 heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Venlo hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een bestaande weg, vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder ten behoeve van een als woning te gebruiken kantoorpand aan de [locatie a] te [plaats].
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200509247/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K7
SamenvattingOndanks onzorgvuldig onderzoek naar de luchtkwaliteit worden de normen van het Besluit luchtkwaliteit niet overschreden. De rechtsgevolgen van het besluit blijven geheel in stand.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2004 heeft verweerder aan de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid "L.T.C. Rijnvallei B.A." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan van mengvoedergrondstoffen, het produceren van diervoeders, het opslaan en opzakken van diervoeders en kunstmest, het verkopen van kunstmest en agrarische artikelen alsmede het repareren van agrarische machines, gelegen op de percelen Rijnhaven 10a, 10b, 12 en 14 alsmede Grebbedijk 37 en 39 te Wageningen.
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602879/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K8
SamenvattingAfgesplitste bedrijfswoning kan niet (meer) tot de sfeer van de inrichting worden gerekend en komt derhalve bescherming toe. Feitelijk gebruik woning is bepalend.

(Venlo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het veranderen van een vleeskuiken- en schapenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te Venlo. Bij dit besluit heeft verweerder ook de voorschriften B.1 tot en met B.17, verbonden aan de bij besluit van 21 oktober 2003 aan appellante sub 1 voor voornoemde veehouderij verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ingetrokken en daarvoor in de plaats aan die vergunning de nieuwe voorschriften B.1 tot en met B.15 verbonden. Dit besluit is op 10 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200600448/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K9
SamenvattingOpdrachtgever verantwoordelijk voor uitgevoerde werkzaamheden en uit dien hoofde (mede-)overtreder.

('s-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2005 heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200603008/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K10
SamenvattingGeen sprake van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Oosterhout).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij gelegen op het perceel aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 6 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200603428/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K11
SamenvattingAutonome ontwikkelingen die zouden moeten leiden tot verlaging van de achtergronddepositie van ammoniak vormen geen garantie voor het uitblijven van significante gevolgen.

(Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een vleesstierkalverenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina57-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200509380/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K12
SamenvattingLaagfrequent geluid kan als objectiveerbare hinder worden aangemerkt. Het toegepaste model is toereikend voor de beoordeling van dit geluid.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de winning van delfstoffen, de berging van baggerspecie en de tijdelijke opslag van (weerd)grond, gevestigd op de Uiveldweg te Arcen en Velden. Dit besluit is op 5 oktober 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorW. Drost
Pagina58-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200601180/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K13
SamenvattingBij vaststelling van de achtergrondconcentratie luchtkwaliteit mag worden uitgegaan van laatst bekende gevalideerde gegevens van een voorafgaand jaar.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij en de opslag en verwerking van bijproducten op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 2 januari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200603463/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K14
SamenvattingPGS 15 aan te merken als beste beschikbare techniek. Kosten van treffen maatregelen terecht buiten beschouwing gelaten.

(GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2006 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 11 december 2001 voor de inrichting van appellante sub 1 verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gewijzigd. Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200507318/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-21
SamenvattingGezien artikel 11, zesde lid, en artikel 27 van de Reconstructiewet concentratiegebieden zijn verweerders bevoegd aan te geven voor welke delen van het plangebied artikel 27 van toepassing is, maar kunnen zij dit artikel niet slechts gedeeltelijk van toepassing verklaren.

(Gelderland/reconstructieplan 'Veluwe').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2005, kenmerk PS2004-904/Z14734, hebben provinciale staten van Gelderland (hierna: verweerders), op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Gelderland, het reconstructieplan "Veluwe" vastgesteld.
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509499/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-22
SamenvattingHet gebruik van de Eder- en Ginkelse heide als oefenterrein voor de Luchtmobiele Brigade dient te worden aangemerkt als een andere ingreep in natuurlijk milieu of landschap in de zin van de MER-richtlijn. Gelet hierop moet worden geoordeeld dat het in dit geval daarmee tevens om een plan of project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn gaat.

(Ministerraad/planologische kernbeslissing 'Tweede structuurschema Militaire Terreinen').
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 21 december 2004 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing "Tweede Structuurschema Militaire Terreinen". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt betrokken bij de plenaire behandeling van de Defensiebegroting op 10 mei 2005 en daarmee ingestemd.
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200600505/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-23
SamenvattingDe toeloop bij bouwmarkten is gelet op de aantrekkende werking van die winkels mede van belang voor het exploitatieresultaat van de overige winkels van de Woonboulevard Heerlen zodat sprake is van een collectief belang.

(Kerkrade/vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] onder verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vergunning verleend ten behoeve van een uitbreiding van een Praxisvestiging aan de Wiebachstraat 77 te Kerkrade (hierna: de Praxisvestiging te Kerkrade) met 1920 m2 bvo tot 6500 m2 bvo.
Pagina63-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200510531/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-24
SamenvattingReeds bij het bestemmingsplan dient te worden bezien of de met de wijzigingsbevoegdheden beoogde ontwikkeling in beginsel aanvaardbaar is. Er dient een afweging plaats te vinden van alle bij het gebruik van de gronden en opstallen betrokken belangen. Deze afweging omvat wat betreft natuurwaarden meer dan een globale toets aan de Flora- en faunawet.

(Deurne/bestemmingsplan 'Heiakker e.o./Noordrand').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2005 heeft de gemeenteraad van Deurne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2005, het bestemmingsplan "Heiakker e.o./Noordrand" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina65-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200508162/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-25
SamenvattingOok indien de absolute uitstoot van luchtverontreinigende stoffen toeneemt, kan door een betere spreiding van de concentraties sprake zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder b, van het Besluit luchtkwaliteit 2005.

(Aalsmeer/bestemmingsplan '1e Herziening N201-zone').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2004, het bestemmingsplan "1e Herziening N201-zone" vastgesteld.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina67-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200600059/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-26
SamenvattingNu de veronderstelling dat een deel van de appartementen door ouderen zal worden bewoond niet met gegevens is onderbouwd, is niet deugdelijk gemotiveerd waarom is afgeweken van de richtlijn van 1,3 parkeerplaats per appartement.

(Kerkrade/vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade (hierna: het college) aan de gemeente Kerkrade (hierna: de gemeente) vrijstelling verleend voor het bouwen van een zogenoemde Brede School met parkeerdek en 46 appartementen op de percelen aan de Directeur van der Mühlenlaan (hierna: de percelen).
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600223/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-27
SamenvattingIn de luchtkwaliteitsberekeningen mocht rekening worden gehouden met de effecten van de harde, inmiddels toegezegde maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit die op Prinsjesdag 2005 zijn aangekondigd, het zogenoemde prinsjesdagpakket.

(Scherpenzeel/bestemmingsplan 'Sportterrein De Bree').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2005, het bestemmingsplan "Sportterrein De Bree" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina74-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200601700/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-28
SamenvattingBedrijfsmatig gebruik van de paardenbak is niet uitgesloten zodat de stelling van verweerder dat de VNG-brochure niet van toepassing is, onvoldoende is gemotiveerd.

(Nijefurd / bestemmingsplan 'Hemelum').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2005 heeft de gemeenteraad van Nijefurd het bestemmingsplan "Hemelum" vastgesteld.
Pagina76-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200502427/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-29
SamenvattingVerweerder heeft met dit uitwerkingsplan beoogd het streekplangebied voor de gronden ten zuiden van de Provincialeweg te herzien. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt hiervoor echter geen grondslag.

(Oosterhout / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Oosterhout, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2004, het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
Pagina78-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200508171/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-30
SamenvattingDe voormalige agrariër is na beëindiging van zijn bedrijf de bijbehorende bedrijfswoning blijven bewonen. Omdat de bij het bedrijf behorende gronden niet zijn verkocht en van de gronden en opstallen evenmin door een ander gebruik wordt gemaakt, kan aan de woning de hoedanigheid van een woning behorende bij een agrarisch bedrijf niet worden ontzegd.

(Westvoorne / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen het gebruik van de agrarische bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] door [vergunninghouder] als burgerwoning, afgewezen.
Pagina82-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200509319/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-31
SamenvattingBij het geluidsonderzoek is geen rekening gehouden met de specifieke hinderlijkheid van het menselijke stemgeluid en is niet uitgegaan van de maximale invulling die het bestemmingsplan mogelijk maakt.

(Dronten / bestemmingsplan 'De Munten I').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Dronten, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juli 2003, het bestemmingsplan "De Munten I" vastgesteld.
Pagina83-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200601416/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-32
SamenvattingDe uitbreidingsmogelijkheid voor het glastuinbouwconcentratiegebied die het streekplan en het Reconstructieplan bieden, acht het college van burgemeester en wethouders niet wenselijk. De aanduidingen van de grondbestemmingen voor glastuinbouw zijn in die plannen indicatief, zodat het college daar van af kon wijken.

(Venlo / vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij vier afzonderlijke besluiten van 16 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunningen te verlenen voor het veranderen, oprichten en vergroten van een tuinbouwkas respectievelijk het oprichten van een tuinbouwloods aan de Korteweg te Belfeld en het veranderen, oprichten en vergroten van een tuinbouwkas respectievelijk het oprichten van een tuinbouwloods aan de Hoverheideweg te Belfeld (hierna: de percelen).
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200506036/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-33
SamenvattingDe aanleg van de waterloop De Doorbraak is in het reconstructieplan 'Salland-Twente' aangemerkt als een planuitwerking die niet wettelijk verplicht is. De Reconstructiewet concentratiegebieden staat er niet aan in de weg dat de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt ten aanzien van hetzelfde onderwerp.

(Tubbergen / bestemmingsplan 'De Doorbraak').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2004 heeft de gemeenteraad van Tubbergen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2004, het bestemmingsplan "De Doorbraak" vastgesteld.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200509566/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-34
SamenvattingDe huidige geluidsbelasting op de gevel van de woning van appellant vanwege wegverkeer is reeds aanzienlijk hoger dan de voorkeursgrenswaarde zodat het aannemelijk is dat een relatief geringe toename van de geluidsbelasting ten gevolge van het nog op te stellen uitwerkingsplan al als onevenredig dient te worden aangemerkt.

(Nieuwegein / bestemmingsplan 'Het Klooster 2004, correctieve herziening').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 januari 2005, het bestemmingsplan "Het Klooster 2004, correctieve herziening" vastgesteld.
Pagina89-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200602330/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-35
SamenvattingVoor de tenten die jaarlijks gedurende een periode van drie maanden worden geplaatst ten behoeven van het aflammeren van schapen is een vergunning vereist. Daartoe is, naast de omvang, van belang dat de tenten aldus bij herhaling voor een zodanig lange periode worden geplaatst, dat deze ter plaatse duurzaam functioneren.

(Schijndel / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schijndel (hierna: het college) appellanten gelast om het plaatsen van één of meer (leger)tenten of vergelijkbare, al dan niet als bouwwerk aan te merken, constructies op het perceel, gelegen achter de woning [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), achterwege te laten onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per dag met een maximum van 30.000,00.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200605602/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-36
SamenvattingIn de VNG-brochure is aangegeven dat voor benzineservicestations zonder LPG-installatie in verband met de milieuaspeten geur, geluid en gevaar, een afstand van 30m dient te worden aangehouden. In casu is voor deze aspecten voldoende gemotiveerd dat bij afwijking van die afstand een goed woon- en leefklimaat ter plaatse toch is verzekerd.

(Winterswijk / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 5 juli 2005 en 24 oktober 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellant sub 2 (hierna: Victoria Winterswijk) onderscheidenlijk vrijstelling en bouwvergunning eerste fase en bouwvergunning tweede fase verleend voor het oprichten van een gemeentekantoor, ondergrondse parkeergarage en 10 appartementen aan de Stationsstraat te Winterswijk.
Pagina95-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200601140/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-37
SamenvattingHet college van burgemeester en wethouders heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de dag- en nachtopvang geen geluidgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder is, nu de gebruikers niet permanent in het pand zullen verblijven en geen sprake is van een zorginstelling.

(Heerlen / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 6 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) aan de gemeente Heerlen (hierna: vergunninghoudster) met vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning verleend voor het intern verbouwen van een gedeelte van het pand De Klomp (hierna: De Klomp) op het perceel Klomptraat 1 tot en met 9 te Heerlen (hierna: het perceel) voor gebruik als dag- en nachtopvang voor verslaafden en huisvesting voor gemeentelijke toezichthouders.
Pagina97-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200601222/1 en 200601224/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-38
SamenvattingDe rechtbank heeft miskend dat de activiteiten op het perceel overwegend agrarisch moeten zijn, wil sprake zijn van een agrarisch bedrijf in de zin van die voorschriften. Teneinde te kunnen beoordelen of de ontplooide activiteiten dat zijn, dient de verhouding te worden onderzocht tussen de omvang van de agrarische activiteiten en die van de andere activiteiten op het perceel.

(Bergen / bestuursdwang).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2003 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] gelast de twee op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) gerealiseerde paardenstallen vóór 2 augustus 2003 te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200601825/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-39
SamenvattingDe grondslag van het verzoek om vergoeding van planschade is gelegen in het vrijstellingsbesluit. Dit vrijstellingsbesluit heeft uitsluitend betrekking op de planologische situatie op de direct aan het perceel van de appellant grenzende gronden en ziet niet op het perceel van appellant. De planvergelijking had derhalve tot die gronden beperkt dienen te blijven.

(Duiven / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2003 heeft de gemeenteraad van Duiven (hierna: de raad) appellant een planschadevergoeding toegekend van 15.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juni 2002.
Pagina100-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200601854/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-40
SamenvattingGelet op de verstrekkende werking van de overgangsbepaling dient een uitzondering te worden gemaakt op de regel dat bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het oude planologische regime niet worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoorschriften van het nieuwe planologische regime.

(Westland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, voor zover thans van belang, heeft de gemeenteraad van Westland (hierna: de raad) verzoeken van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina101-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200602227/1, 200602230/1, 200602235/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-41
SamenvattingLuchtverontreiniging is een afzonderlijke schadefactor, die in het kader van een planschadeverzoek als de onderhavige afzonderlijk dient te worden onderzocht met inachtneming van de op de peildatum bestaande inzichten met betrekking tot de luchtkwaliteit in verband met de gezondheidsrisico's van wonen in de directe nabijheid van een weg.

(Swalmen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 23 december 2004 heeft appellant onder andere: aan [wederpartij sub 1] een bedrag toegekend van 7.500,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 augustus 2003, te weten 459,25; aan [wederpartij sub 2] een bedrag toegekend van 7000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 februari 2003, te weten 650,90; aan [wederpartijen sub 3] een bedrag toegekend van 25.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 augustus 2003, te weten 1.530,82.
Pagina103-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200602305/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-42
SamenvattingDe raad heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de voorheen ingevolge het bestemmingsplan bestaande bouwmogelijkheden ten gevolge van de publicatie van de Beleidslijn 'Ruimte voor de rivier' met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer konden worden gerealiseerd, omdat daarvoor geen vergunning krachtens de Rivierenwet zou worden verleend. Deze bouwmogelijkheden dienen derhalve reeds op die grond niet bij de planvergelijking te worden betrokken.

(Bergambacht / verzoek om planschade).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2005 heeft appellant (hierna: de raad) het verzoek van [wederpartij] (hierna: de beheermaatschappij) om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen.
Pagina105-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200602613/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-43
SamenvattingEen eventueel nadeel ten gevolge van de bouw van een tweede woning op het woonperceel dient voor rekening van appellanten te blijven, nu zij het als eigenaren zelf in de hand hebben of dat nadeel zich zal voordoen.

(Verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2003 heeft de raad van de gemeente Maastricht (hierna: de raad) appellanten planschadevergoeding ten bedrage van 19.512,55 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 december 1998 tot de dag van uitbetaling toegekend.
Pagina107-107
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4306
Artikel aanvragenVia Praktizijn