Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-03-2007
Aflevering 7269
TitelGemeenten en de Dienstenrichtlijn (1)
CiteertitelGst. 2007, 28
SamenvattingOp 28 december 2006 is de Dienstenrichtlijn in werking getreden en de lidstaten hebben drie jaar de tijd om deze te implementeren. Hoewel de Dienstenrichtlijn ook in Nederland voorwerp is geweest van uitvoerige discussie, met name over de deels vermeende sociale dumping door Poolse loodgieters, is er tot nu toe weinig aandacht besteed aan de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijzen de gemeenten met de Dienstenrichtlijn te maken krijgen. Het zal blijken dat de gevolgen aanzienlijk zijn.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina113-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200507691/1
CiteertitelGst. 2007, 29
SamenvattingWet politieregisters derogeert aan de WOB. Bezochte internetsites zijn geen documenten in de zin van de WOB.
(Limburg-Noord).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2004 heeft drs. E. Vermathen namens de chef Executieve Ondersteuning van de regiopolitie Limburg-Noord - voor zover thans van belang - geweigerd aan appellant afschriften te verstrekken van de documenten die betrekking hebben op het inventariserend onderzoek naar rechts-extremistisch gedrag in het district Venlo (hierna: het onderzoek).
AnnotatorR. Kooper
Pagina126-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200408229/1
CiteertitelGst. 2007, 30
SamenvattingPlanschadeclaim. In casu voorzienbaarheid op grond van ontwerpstructuurschets.

(Drechterland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellanten sub 1] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina129-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200600218/1
CiteertitelGst. 2007, 31
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 3 WRO en bouwvergunning voor uitbreiding woning en plaatsing carport. Toetsing bij beslissing op bezwaar aan nieuwe beleidsregels vastgesteld na primair besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en berging en het plaatsen van een carport op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina133-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200504995/1
CiteertitelGst. 2007, 32
SamenvattingBestemmingsplan dat voorziet in (woningbouw)project in nabijheid Vogelrichtlijngebied. Habitattoets. Inwerkingtreding Natuurbeschermingswet 1998.

(Wageningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft de gemeenteraad van Wageningen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2004, zoals gewijzigd op 22 september 2004, het bestemmingsplan "Rustenburg - Deelgebied I" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina136-141
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507002/1
CiteertitelGst. 2007, 33
SamenvattingBestemmingsplan 'Houtrust'. Significante negatieve gevolgen voor aangrenzend habitatrichtlijngebied? Bij habitattoets uitgaan van feitelijke situatie. Ten onrechte is volstaan met vergelijking van gevolgen nieuwe plan met gevolgen van onder oude plan aanwezige - maar reeds gesloopte - Houtrusthallen. Beoordeling of in kader van bestemmingsplan kan worden voldaan aan hogere geluidsgrenswaarden.

(Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2004 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, het bestemmingsplan "Houtrust" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina141-145
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6773
Artikel aanvragenVia Praktizijn