Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 21-03-2007
Aflevering 1
RubriekInleiding
TitelTijdschrift voor Gezondheidsrecht 30 jaar
CiteertitelTvGR 2007, p. 1
SamenvattingMet dit nummer gaat het tijdschrift de 31ste jaargang in. Dat is reden voor een speciaal nummer, zoals dat ook bij vorige markante verjaardagen is verschenen.
Auteur(s)J.K.M. Gevers
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet recht op procreatie: voldragen of in statu nascendi?
CiteertitelTvGR 2007, p. 2
SamenvattingEr ontstaat steeds meer belangstelling voor het recht op procreatie (het recht op voortplanting). Die belangstelling wordt vooral ingegeven door toenemende mogelijkheden op het gebied van de (voortplantings)technologie alsook door verschillen in wetgeving tussen landen. Zo leidde de selectie van een 'saviour sibling' in Engeland tot discussie over de vraag of voortplanting door middel van in-vitrofertilisatie (IVF) en prenatale diagnostiek (PGD) met dit doel ook in Nederland wettelijk toelaatbaar zou moeten zijn. Daarnaast is bijvoorbeeld de vraag gerezen of vrouwen in de peri- en postmenopauze aanspraak kunnen maken op IVF-behandelingen, zoals in ItaliŽ mogelijk was, en of zij het recht (nog) hebben om zich voort te planten.
Auteur(s)M. Eijkholt
Pagina2-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDwangbehandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie
CiteertitelTvGR 2007, p. 14
SamenvattingKinderen en jongeren maken steeds vaker gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het overgrote deel van hen blijkt vaak al gebaat te zijn met enige vorm van ambulante zorg, maar in een klein aantal gevallen is opname in een psychiatrische instelling de enige oplossing om het probleem goed aan te pakken. Een zekere mate van dwang en onvrijwilligheid is na zo'n opname onvermijdelijk. Situaties waarin het kind iets van de zorgverleners moet, het kind iets niet wil of zich hiertegen verzet, het kind geen reŽle alternatieve keuzemogelijkheden heeft en de macht van de zorgverleners daadwerkelijk wordt gebruikt, komen regelmatig voor.
Auteur(s)V.E.T. DŲrenberg
Pagina14-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet BSN in de zorg; de zwakke plekken
CiteertitelTvGR 2007, p. 28
SamenvattingEind september 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met twee wetsvoorstellen die de invoering van het burgerservicenummer (BSN) betreffen, te weten het wetsvoorstel algemene bepalingen burgerservice (Wabb) en het wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). De Wabb strekt ertoe het BSN in te voeren als algemeen persoonsnummer voor alle ingezetenen, dat kan worden gebruikt binnen de overheidssector. Voor het gebruik van het BSN binnen andere sectoren, zoals onderwijs en de gezondheidszorg, is daarnaast aanvullende wetgeving nodig.
Auteur(s)V.C. Lucieer
Pagina28-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKnelpunten van het BIG-register geregistreerd
CiteertitelTvGR 2007, p. 34
SamenvattingDe Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is op 1 december 1997 in werking getreden. [...] Eerst zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor de burger om het BIG-register te raadplegen, vervolgens zal uiteengezet worden waarom de gegevens die kunnen worden verkregen te beperkt zijn voor de burger om de deskundigheid van een beroepsbeoefenaar te beoordelen. Tot slot bespreek ik de problemen rond migrerende beroepsbeoefenaars en de gevolgen die dit heeft voor de betrouwbaarheid van de opgenomen gegevens.
Auteur(s)M.T. Pronk
Pagina34-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet topje van de ijsberg? De meldingsplicht voor zorgaanbieders en klachtencommissies
CiteertitelTvGR 2007, p. 41
SamenvattingOp 17 juni 2005 zijn artikel 4a Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet) en artikel 2a Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector (WKCZ) in werking getreden. In deze artikelen wordt een meldingsplicht opgelegd aan enerzijds zorgaanbieders voor calamiteiten en seksueel misbruik en anderzijds aan klachtencommissies voor klachten die zich richten op een zogeheten 'ernstige situatie met een structureel karakter'. Deze meldingsplicht zou nodig zijn om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een extra handvat te geven voor haar toezichtsfunctie.
Auteur(s)T. van der Windt
Pagina41-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen in de ziekenhuissector
CiteertitelTvGR 2007, p. 55
SamenvattingInmiddels is het al meer dan tien jaar geleden dat de Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen (WMCZ) op 1 juni 1996 in werking is getreden. Deze wet stelt de instelling van een cliŽntenraad binnen zorginstellingen verplicht. Vooral binnen de ziekenhuissector is er veel kritiek geweest ten tijde van de invoering van de WMCZ aangezien binnen deze sector de traditie van medezeggenschap van cliŽnten niet aanwezig was. De vraag doet zich voor of na meer dan een decennium WMCZ de wettelijke verankering van de medezeggenschapsrechten van cliŽnten in de ziekenhuissector toch zijn vruchten heeft afgeworpen.
Auteur(s)I.J. de Laat
Pagina55-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet ondernemende ziekenhuis van vandaag en morgen. Hoe ondernemend kan het 'ziekenhuis van morgen' heden ten dage zijn?
CiteertitelTvGR 2007, p. 66
SamenvattingEen bundel nieuwe wetten (de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG), heeft vanaf begin 2006 tot laatstelijk 1 oktober 2006 zijn intrede gedaan om zo de Nederlandse gezondheidszorg doelmatiger te kunnen laten functioneren. De zorg werd volgens de overheid immers te duur om te kunnen bekostigen met slechts hogere premies en meer overheidsgeld.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina66-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn