Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-03-2007
Aflevering 7270
TitelInleiding
CiteertitelGst. 2007, 34
SamenvattingVoor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten. Aldus luidt art. 124 lid 1 Gw. De Gemeentewet herhaalt dit voor de zekerheid in art. 108. Dit is het autonomieartikel en is het spilpunt van de decentralisatie. Over de betekenis van deze bepaling echter is niet iedereen het eens.
Auteur(s) Redactie
Pagina150-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAutonomie. Droom en werkelijkheid
CiteertitelGst. 2007, 35
SamenvattingHet begrip autonomie komt in het Nederlandse positieve recht niet voor. Het Handvest lokale autonomie bezigt de term wel, maar wat deze precies inhoudt geeft het Handvest niet aan. Bezien wordt wat autonomie is, waartoe zij dient en of zij in Nederland nog in aanmerkelijke mate bestaat. De bijdrage eindigt met de vraag of wij aan het begrip autonomie niet een andere inhoud dan de gebruikelijke moeten gaan geven.
Auteur(s)C.A.J.M. Kortmann
Pagina153-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten. Een stressvol gebeuren
CiteertitelGst. 2007, 36
SamenvattingInterbestuurlijke verhoudingen staan in de belangstelling. De Gemeentewet bevat omgangsbepalingen. In 2004 is de Code Interbestuurlijke Verhoudingen in een overeenkomst vastgelegd. De Raad van State heeft zijn eerste periodieke beschouwing opgesteld. De Minister van BZK rapporteert over de staat van het bestuur en tweemaal per jaar bespreekt het Overhedenoverleg de stand van zaken. De verhoudingen zitten vol spanningen. Hoe staat het binnen deze verhoudingen? Welke afspraken bevat de Code en wat is de betekenis hiervan in de praktijk?
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina156-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe autonoom zijn de Franse gemeenten?
CiteertitelGst. 2007, 37
SamenvattingWie afgaat op de Franse Grondwet, krijgt licht de indruk dat de autonomie van de Franse gemeenten prima is verzekerd. Wet en praktijk geven echter een iets genuanceerder beeld.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina162-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw omgevingsrecht: lokale autonomie in geding
CiteertitelGst. 2007, 38
SamenvattingHet zal weinigen zijn ontgaan dat op het terrein van het omgevingsrecht grote veranderingen op stapel staan. Zeer binnenkort treedt een ingrijpende herziening van de Woningwet in werking en zal de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) worden vervangen door een geheel nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) waarin ook de nieuwe Grondexploitatiewet is geÔncorporeerd. [...] Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de autonome positie van gemeentebesturen ('autonomie' hier ruim opgevat, in die zin dat daaronder ook de beleidsvrijheid op het terrein van het medebewind wordt begrepen)?
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina167-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLokaal bestuur en financiŽle autonomie
CiteertitelGst. 2007, 39
SamenvattingGemeentelijke autonomie is een belangrijk en veelbesproken, maar ook ingewikkeld thema. Dat geldt evenzeer voor de financiŽle autonomie. Hier ligt het vraagstuk van de noodzakelijke bestuurskracht en de samenhang hiervan met de schaal van gemeenten. De legitimatie van lokaal bestuur bij de inwoners is problematisch en vraagt aandacht. Naast deze kwesties vormen de omvang van de beleidsmatige en financiŽle ruimte voor de komende jaren de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst van het gemeentebestuur.
Auteur(s)J.W.M. Engels
Pagina179-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGemeenten aan de Europese ketting?
CiteertitelGst. 2007, 40
SamenvattingGemeenten ondervinden bij hun doen en laten steeds grotere invloed recht van de Europese Unie, met name het EG-recht uit de zogeheten eerste pijler. Vanuit Europese optiek maakt het daarbij weinig uit of sprake is van autonomie of medebewind. In deze bijdrage worden vier exercities verricht. In paragraaf 1 wordt in algemene zin ingegaan op de positie van decentrale overheden in de Europese rechtsorde. Daarna wordt in paragraaf 2 ten aanzien van diverse gemeentelijke autonome en medebewindstaken aangegeven hoever de Europese invloed inmiddels reikt. [...]
Auteur(s)R.J.G.M. Widdershoven
Pagina187-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn