Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 23-03-2007
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelColumn
CiteertitelVGR 2007, p. 1
SamenvattingDe wereld van 'het vastgoed' blijft boeiend en dynamisch. Zeker nu een regeringsploeg van een andere signatuur staat te popelen om...
Auteur(s)R.R. Crince Le Roy
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProjectontwikkeling na Roanne
CiteertitelVGR 2007, p. 2
SamenvattingOp 18 januari jl. heeft het Hof van Justitie EG een uitspraak gedaan in een Franse 'projectontwikkelingszaak', inmiddels bekend als Roanne/Auroux. Het is een van de weinige uitspraken van het Hof die betrekking heeft op projectontwikkeling. De uitspraak bevat een aantal zeer interessante en voor de praktijk belangrijke overwegingen en beslissingen. De uitspraak heeft inmiddels al tot de nodige opwinding en commotie aanleiding gegeven. Voldoende redenen om nader en diep op die uitspraak in te gaan en in het bijzonder na te gaan welke gevolgen deze uitspraak - mogelijk - heeft voor de Nederlandse projectontwikkelingspraktijk alsmede na te gaan of deze commotie terecht is.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina2-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw planschaderecht
CiteertitelVGR 2007, p. 14
SamenvattingDe Wro voorziet in een verdere ontwikkeling van het planschaderecht. In 2005 is de huidige planschaderegeling in artikel 49 WRO alvast op een drietal punten aangepast en is de planschadeverhaalsovereenkomst wettelijk geregeld. Nog niet geanticipeerd is op de invoering van een forfaitair normaal maatschappelijk risico, de benoeming van planologische flexibiliteitsinstrumenten als zelfstandige planschadegrondslag, de afweging van schadebeperkend handelen, de vergoeding van rechtsbijstandskosten en de overgang van de beslisbevoegdheid op gedeputeerde staten en de minister bij provinciale of rijksplanologische maatregelen. De regeling van de planschadeverhaalsovereenkomst zal in het kader van de grondexploitatieregeling in de Wro worden opgenomen.
Auteur(s)J.W. Zundert
Pagina14-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelParticulier opdrachtgeverschap: beleid in uitvoering (deel I)
CiteertitelVGR 2007, p. 20
Samenvatting'Een grote maatschappelijke behoefte, een welwillende overheid en - inmiddels - een groot aantal praktijkvoorbeelden die overtuigend laten zien dat het kßn en dan toch een dalend marktaandeel... De SEV wijt dat aan het ontbreken van enige traditie met particulier opdrachtgeverschap. Bouwen in Nederland is enorm ge´nstitutionaliseerd geraakt, het domein van professionals. Goedwillende burgers zijn - letterlijk - geen partij. Een enigszins sombere conclusie van de SEV (voorheen de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) over de huidige stand van zaken met betrekking tot particulier opdrachtgeverschap.
Auteur(s)A. Blokker , M. Fokkema , N. van Schaik-van Zorge
Pagina20-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelBoete wegens niet aanbesteden
CiteertitelVGR 2007, p. 27
SamenvattingDe Europese aanbestedingsrichtlijnen, althans - in Nederland - het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren, scheppen - kort gezegd - voor aanbestedende diensten de verplichting om overheidsopdrachten, waarvan de geraamde waarde een bepaalde drempel te boven gaat, volgens bepaalde procedureregels aan te besteden. Was het Europese aanbestedingsrecht maar zo eenvoudig en overzichtelijk als deze inleidende zin lijkt te suggereren.
Auteur(s)E.J. Stalenberg
Pagina27-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelLopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
CiteertitelVGR 2007, p. 29
SamenvattingNa de aandacht voor de voorgenomen Europese richtlijn inzake bodembescherming in het vorige nummer van dit tijdschrift, komen thans weer enkele nationale zaken aan bod. Het betreft betrekkelijk 'kleine' onderwerpen, ontleend aan de website van Bodemplus.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelEen nadere beschouwing van de waarschuwingsplicht van de aannemer
CiteertitelVGR 2007, p. 30
SamenvattingFouten maken is menselijk zegt het adagium. Dat geldt evenzeer bij de totstandkoming van bouwprojecten, waar in de regel veel mensen uit verschillende disciplines bij betrokken zijn. Grofweg kunnen de in de bouw voorkomende fouten worden onderverdeeld in ontwerpfouten en uitvoeringsfouten. De verantwoordelijkheid voor ontwerpfouten ligt in de regel bij de ontwerpende partij. De verantwoordelijkheid voor uitvoeringsfouten bij de aannemer.
Auteur(s)F.W.K. Rameau , F.M.M. Rasenberg
Pagina30-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelKan de gemeente ontruiming vorderen vooruitlopend op onteigening?
CiteertitelVGR 2007, p. 34
Samenvatting'Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben', zo luidt artikel 5:1 BW. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het eigendomsrecht absoluut is. Die aantasting van het eigendomsrecht kan soms toch ver gaan, zo bleek uit een recent vonnis van de voorzieningenrechter te Breda. De rechter honoreerde in deze zaak een vergaande inbreuk op het recht van de eigenaar om met uitsluiting van eenieder vrij van zijn zaak gebruik te maken.
Auteur(s)P.L.G. Haccou
Pagina34-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelKan een verhuurder op zijn exoneratieclausule in het huurcontract vertrouwen?
CiteertitelVGR 2007, p. 37
SamenvattingVeel huurovereenkomsten bepalen dat verhuurder niet aansprakelijk is voor schade toegebracht aan huurder of derden door zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde. De vraag is of een dergelijke exoneratieclausule sinds de invoering van het nieuwe huurrecht in 2003 nog voldoende zekerheid biedt aan verhuurders.
Auteur(s)J.M. Winter-Bossink
Pagina37-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelBrandveiligheid, het nieuwe Gebruiksbesluit
CiteertitelVGR 2007, p. 38
SamenvattingBehoort het onderwerp brandveiligheid tot het bouwrecht of tot het milieurecht? Die vraag zal in de toekomst niet meer relevant zijn, omdat het de bedoeling is dat de bouwvergunning en de milieuvergunning en allerlei andere vergunningen zullen evolueren tot ÚÚn omgevingsvergunning. Maar zolang het nog niet zover is, blijft het van belang om vast te stellen waar men moet zijn voor de regeling van het onderwerp brandveiligheid.
Auteur(s)B.J. Walraven
Pagina38-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelDe beheersverordening
CiteertitelVGR 2007, p. 40
SamenvattingDe nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) komt eraan. De Eerste Kamer heeft op 17 oktober 2006 met het wetsvoorstel ingestemd. De wet treedt naar verwachting 1 januari 2008 in werking. De Wro brengt veel wijzigingen met zich mee. In de rubriek Ruimtelijke ordening van het tijdschrift Vastgoedrecht van juni 2006 is hier al in algemene zin aandacht aan besteed. In deze bijdrage wil ik nader ingaan op een nieuw instrument dat in de Wro is opgenomen: de beheersverordening.
Auteur(s)L. van Schie-Kooman
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelWetsvoorstel personenvennootschappen: uittreding, opvolging en toetreding
CiteertitelVGR 2007, p. 44
SamenvattingHet wetsvoorstel van 24 december 2002 bevat in afdeling 5 een regeling van uittreding, opvolging en toetreding van een vennoot. Artikel 821 bevat een regeling van de uittreding van een vennoot, waarbij de levering van het aandeel van de uittredende vennoot dient plaats te vinden aan de overblijvende vennoten tegen een bepaalde vergoeding.
Auteur(s)R.J.A. van Wijk
Pagina44-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelVergunningverleningsprocedures; integreren of co÷rdineren?
CiteertitelVGR 2007, p. 42
SamenvattingOp 27 januari 2006 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het ministerie van VROM. In dit wetsvoorstel wordt de integrale omgevingsvergunning ge´ntroduceerd. In de omgevingsvergunning worden vrijwel alle omgevingsrechtelijke procedures ge´ntegreerd [...]. Het doel van de omgevingsvergunning is het vereenvoudigen en vergemakkelijken van de procedures voor de burger en de overheid. De Wabo is op 18 oktober jl. aan de Tweede Kamer aangeboden en naar verwachting zal het wetsvoorstel uiterlijk in 2008 in werking treden.
Auteur(s)J.J. Peelen
Pagina42-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn