Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-03-2007
Aflevering 3
RubriekActualiteiten
TitelHR stelt weer prejudiciële vragen over het driestrepenmerk
SamenvattingOp 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad opnieuw een arrest gewezen met betrekking tot de vraag of een dubbele streep op sportkleding inbreuk maakt op het door Adidas in een reeks merkinschrijvingen neergelegde drie-strepenmotief; en weer stelt de HR vragen van uitleg aan het HvJ EG. [...]
Daarnaast gaat het arrest in op de vraag, naar welk tijdstip de beweerde inbreuk moet worden beoordeeld.
Auteur(s)J.H. Spoor
Pagina168-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-02-2006, ---
Samenvatting(Multifase-schroefspilpomp).
Werkwijze-conclusie 1 niet nieuw, omdat de extra maatregel in de praktijk niet (vaak) zal worden toegepast; inrichting die op deze maatregel is toegerust, is wel nieuw; toepassen bekende maatregel is niet inventief; inrichting vertoont verrassende verbijzondering t.o.v. stand van de techniek; constructie gedaagd is equivalent; dat conclusie geen duidelijke en volledige beschrijving inhoudt is geen nietigheidsgrond.

(Houttuin e.a. / J.H. Bornemann).
Pagina170-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-09-2005, ---
Samenvatting(Plaisier / Amafilter).

Termijn van art. 12, lid 6 is een vervaltermijn en niet vatbaar voor stuiting; slechts wanneer beroep op de vervaltermijn onaanvaardbaar is, kan alsnog een vordering worden ingesteld; vordering afgewezen.
Pagina177-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-03-2006, ---
Samenvatting(Receptencomputer).

'Interactief voorschrijfproces' wordt in conclusie 1 niet genoemd; oplossingsrichting van het probleem van ontbrekende controlemomenten aan de zijde van de huisarts is direct bekend uit de stand van de techniek; rechtbank heeft niet de plicht vast te stellen wie in casu de vakman is.

(Consumer Health Entrepreneurs e.a. / Thorbecke Apotheek).
Pagina178-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-07-2006, ---
Samenvatting(Inpakvel).

Nieuwheid octrooi: modeldepot openbaart geen enkellaags inpakvel; schriftelijke verklaring van een afneemster over levering van enkellaags Montella vellen is onvoldoende; in de omtreksvorm van het inpakvel Neuvella van Zwapak is niet een aantal verschoven op elkaar liggende veldelen te herkennen; het voldoet niet aan conclusie 1 van het octrooi.

(Van Dillewijn Verpakkingen / Zwapak).
Pagina183-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-05-2006, ---
Samenvatting(Alendronaat).

EP 0039033 voldoet niet aan de eis dat van een toevallige anticipatie eerst sprake is indien het document zo weinig verwant en ver verwijderd is dat de gemiddelde vakman het document nimmer in beschouwing zou hebben genomen toen hij die uitvinding deed.

(Teva Pharmaceuticals Europe e.a. / MSD Overseas Manufacturing).
Pagina186-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-04-2006, ---
Samenvatting(Dell / Tychon).

Overlegde producties leveren geen aanwijzing en bewijs op voor normaal gebruik van het merk; dat Tychon in zijn voornemen om het merk te gaan gebruiken werd gehinderd doordat hij actie moest ondernemen tegen Dell is geen geldige reden voor niet-gebruik.
Pagina188-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 30-03-2006, R05/1162
Samenvatting(Easy Lawyer).

Teken 'Easy Lawyer' is uitsluitend beschrijvend voor de diensten waarvoor het is ingeschreven; van willekeur bij inhoudelijke toetsing is niet gebleken.

(M.A. Goedkoop / Benelux-Merkenbureau).
Samenvatting (Bron)Art. 6bis, art. 6ter BMW. Doorhaling merkinschrijving van het teken EASYLAWYER. Volgens het hof is dit teken uitsluitend beschrijvend voor de diensten waarvoor het teken volgens appellant is bestemd en waarvoor het ook is ingeschreven.
Pagina191-193
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AV9550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-06-2006, ---
Samenvatting(AMC)

Art. 9 GMV geeft niet bevoegdheid tot verzet tegen gebruik van de handelsnaam o.g.v. merkrecht van Carbonell; teken 'AMC' van gedaagden tevens gebruikt ter onderscheiding van hun waren en diensten; ook in de domeinnaam www.AMC-Engineparts.nl wordt teken als merk gebruikt; verwarringsgevaar.

(A.M. Carbonell / Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen e.a.)
Pagina193-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Maastricht, 03-07-2006, ---
SamenvattingDe aan 'mediair' voorafgaande beschrijvende woorden veroorzaken onvoldoende verschillen tussen de tekens 'ArboMediAir' en 'FunktieMediair'; verwarringsgevaar.

(FunktieMediair / RMO International).
Pagina196-199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 04-07-2006, ---
Samenvatting(John Deere / Struijk)

Geen afstand door Deere van het recht als eerste het in de handel brengen van op de website aangeboden machines in de EER te controleren; Deere biedt zijn dealers met de site niet meer dan een medium om hun aanbod kenbaar te maken.

(P. Struijk h.o.d.n. Loon- en Verhuurbedrijf Struijk en Handelsonderneming & Import Struijk / Deere and Company).
Pagina199-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2006, ---
Samenvatting(labelhouder)

Gezien de overgangsbepaling BTMW geldt de oude tekst van art. 2, lid 1 BTMW en moet deze niet richtlijnconform uitgelegd worden; verschillende aspecten van het HL Display-model zijn niet noodzakelijk voor het technische effect van het model als geheel; verwerping van stelling dat het uiterlijk van de labelhouder onmiskenbaar functioneel en praktisch van aard is.

(Copres Presentatie in Kunststof / HL Display AB).
Pagina201-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Middelburg, 11-01-2006, ---
Samenvatting(Foster Parents Plan)

Vorderingen t.a.v. de gevoerde handelsnaam gebaseerd op art. 6:162 BW terecht d.m.v. een dagvaardiging ingesteld; onjuiste uitlatingen van Fonds zijn jegens Plan onrechtmatig; gestelde schade niet het gevolg van verspreiden van (onjuiste) uitlatingen in folder van Fonds; onrechtmatig gebruik door Fonds van 'Foster Parents Plan' in haar naam.

(Stichting Plan Nederland / Stichting Proceskostenfonds Misbruikte kinderen Foster Parents Plan e.a.).
Pagina206-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 07-04-2005, ---
Samenvatting(S.O.S.-knoop).

S.O.S.-knoop en de spijkerbroek zijn nieuwe werken; geen onderscheid tussen S.O.S.-knoop en knoop met teken Il'Dolce; totaalindruk van de broeken komt overeen zonder dat de functionaliteit hiertoe dwingt; aannemelijke associatie van het beeldmerk van de S.O.S.-knoop met de S.O.S.-broekenlijn; verwarringsgevaar tussen beeldmerk en teken.

(P. Orza e.a. / Il'Dolce).
Pagina207-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 25-08-2005, ---
Samenvatting(executiegeschil S.O.S.-knoop)

Executiegeschil: verklaring van verval van de veroordelingen geen terugwerkende kracht; opgelegde dwangsom is onvoldoende prikkel gebleken om de verboden na te leven; verboden toegewezen met een niet aan maximum gebonden dwangsom.

(P. Orza e.a. / Il'Dolce BV).
Pagina211-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-04-2006, ---
SamenvattingAansprakelijkheid executieverbod: bodemrechterlijke uitspraak zonder kracht van gewijsde niet vergelijkbaar met een ten uitvoer gelegde voorlopige rechterlijke uitspraak; bij bepaling schadeomvang in aanmerking genomen dat Van Spelden na te zijn aangesproken niet heeft getracht om het octrooi heen te werken; eigen schuld aan zijde Van Spelden.

(Van Spelden Reparatie e.a. / Machinefabriek G. Naaktgeboren Rotterdam).

Pagina213-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Haarlem, 04-07-2006, ---
Samenvatting(El Vita)

Niet aannemelijk dat verzoekster het merk 'Replay' niet kende; verzoekster is t.a.v. het ontstaan van schulden uit inbreuk op merk Replay niet te goeder trouw geweest; verzoek tot toepassing schuldsanering afgewezen.

(Verzoekster H. van V).
Pagina216-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelBesluit van 24 januari 2007, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met schriftelijke opinie bij onderzoek naar de stand van de techniek
SamenvattingStaatsblad 2007, 39.
Auteur(s)C.E.G. van Gennip
Pagina218-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
SamenvattingPAO-cursus 'Handhaving Intellectuele Eigendom' - PAO-cursus 'Filmcontracten in de praktijk: contractuele, auteurs- en fiscaalrechtelijke aspecten' - Nieuwe boeken.
Pagina219-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn