AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 07-04-2007
Aflevering 14
TitelHoge Raad, 23-06-2006, C05/099HR
CiteertitelAB 2007/99
SamenvattingVordering Staat tot vergoeding voor gebruik van grond; privaatrechtelijke grondslag vordering naast publiekrechtelijke vergunning; naar burgerlijk recht vereiste wilsovereenstemming.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen de Staat als beheerder van een rijksweg en een exploitant van een daaraan gelegen tankstation over de vraag of de Staat bevoegd is als eigenaar van gronden waarop een gedeelte van het tankstation is gelegen langs privaatrechtelijke weg een vergoeding voor het gebruik ervan te vorderen conform het door de Staat gehanteerd vergoedingssysteem terwijl daarvoor de naar burgerlijk recht vereiste wilsovereenstemming ontbreekt.
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina549-569
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200603588/1
CiteertitelAB 2007/100
SamenvattingOvergangsrecht; verschuiven peildatum?; partiŽle herziening bestemmingsplan niet van invloed op onderhavige perceel, om die reden geen sprake van verschuiving van de peildatum.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad (hierna: het college) geweigerd aan appellante vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van een windturbine op het perceel, plaatselijk gemerkt [locatie] te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie [], no. [] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina569-571
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-02-2007, 200700762/1
CiteertitelAB 2007/101
SamenvattingGeen mogelijkheid tot verzuimherstel in geval van ernstige onregelmatigheden ondersteuningsverklaringen kandidatenlijst bij verkiezingen PS.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2007 heeft verweerder (hierna: het hoofdstembureau) - onder meer - de door appellante ingediende kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in de kieskring Maastricht ongeldig verklaard.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina571-574
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200605378/1
CiteertitelAB 2007/102
SamenvattingGeen uitzondering op het 'gezag van gewijsde' van een uitspraak van de Afdeling; 'gezag van gewijsde' strekt zich in het bestuursrecht niet uit tot een ander besluit in een ander geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade krachtens de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep , P.A. Willemsen
Pagina575-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 27-04-2006, AWB 05/2423
CiteertitelAB 2007/103
SamenvattingStichting DLO is werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan zoals bedoeld in art. 3 WOB maar heeft het informatieverzoek niet doorgeleid.
Samenvatting (Bron)Verweerder is aan te merken als werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wob. Echter verweerder is noch zelfstandig noch in de hoedanigheid van orgaan van de Stichting een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, van de Awb, en kon derhalve geen besluit nemen op eisers verzoek in het kader van de Wob. Verweerder had het onderhavige verzoek dienen door te geleiden aan de minister die als bestuursorgaan en eindverantwoordelijke degene was die het besluit had moeten nemen.
AnnotatorH. Peters
Pagina579-583
UitspraakECLI:NL:RBARN:2006:AX8603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200604471/1
CiteertitelAB 2007/104
SamenvattingDe Stichting DLO blijft een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 maart 2005 heeft het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle-Lelystad (hierna: het CIDC) een verzoek van [verzoeker] om inzage in enkele door hem daarbij vermelde stukken afgewezen.
AnnotatorH. Peters
Pagina583-584
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-05-2006, AWB 05/599
CiteertitelAB 2007/105
SamenvattingProcesbelang; ook voor het verplaatsen van kabels is een instemmingsbesluit van B&W van de betreffende gemeente vereist.
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina585-591
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AX0123
Artikel aanvragenVia Praktizijn