Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 30-03-2007
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelDe weg van de meeste weerstand
CiteertitelTO 2007, nr. 1, p. 1
SamenvattingVoormalig Tweede Kamerlid Pieter Hofstra maakte er een gewoonte van om minimaal één keer per jaar via een motie zijn ergernis uit te spreken over de lange duur van de besluitvormingsprocedures inzake grote infrastructurele werken. Zo heeft hij de afgelopen jaren voorgesteld om voor bepaalde infrastructurele projecten de m.e.r.-plicht af te schaffen, te zorgen dat regelgeving die is ontstaan na het nemen van de politieke beslissing (sic!) tot realisering van het project, buiten beschouwing kan worden gelaten, en bezwaar en beroep verregaand te beperken vanwege de ernstige gevolgen voor de uitvoering van een project.
Auteur(s) Redactie
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet luchtkwaliteitseisen: een tussenstap
CiteertitelTO 2007, nr. 1, p. 3
SamenvattingDe regeling van milieukwaliteitseisen betreffende de buitenlucht zal door de Wet luchtkwaliteitseisen ingrijpend worden gewijzigd. Het dienaangaande ingediende wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen, maar de contouren van de nieuwe regeling zijn inmiddels wel duidelijk. De Wet luchtkwaliteitseisen beoogt een oplossing te bieden voor de problemen die zich in de bouwpraktijk voordoen onder de werking van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005).
Auteur(s)J.R.C. Tieman , A.R.G. van Dijk-Barkmeijer , H.F.T. Pennarts
Pagina3-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stroomgebiedsbenadering als impuls voor transnationaal waterbeheer. De Kaderrichtlijn water en de verhouding tot internationale verdragen
CiteertitelTO 2007, nr. 1, p. 10
SamenvattingEen van de ontwikkelingen binnen het Europese milieurecht die op dit moment volop in de belangstelling staat, is de Kaderrichtlijn water (KRW) en de implementatie van deze richtlijn in het recht van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Door de benadering die de KRW kiest voor de bescherming van water - namelijk een beheer op basis van (internationale) stroomgebieden - betreft het waterrecht een bijna per definitie transnationaal rechtsgebied. Bij de implementatie van KRW rijzen vele vragen. De focus in deze bijdrage ligt op de relatie tussen de KRW en de verhouding met internationale verdragen.
Auteur(s)E. Hey , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina10-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRecente rechtspraak HvJ inzake de MER-richtlijn
CiteertitelTO 2007, nr. 1, p. 21
SamenvattingIn deze jurisprudentiebespreking komt recente rechtspraak van het Hof van Justitie over de MER-richtlijn aan de orde. Het gaat om twee zaken uit november 2006, te weten zaak C-486/04 (Commissie/Italië) en zaak C-216/05 (Commissie/Ierland). Het arrest tegen Ierland gaat met name over de reikwijdte van de implementatieverplichtingen en de vrijheid die richtlijnen laten aan lidstaten om procedurele beperkingen vast te stellen. In de zaak tegen Italië draait het om de samenhang tussen verschillende milieurichtlijnen. Ook voor het wetgevingsproces in Nederland zijn deze uitspraken daarom relevant.
Auteur(s)B.A. Beijen
Pagina21-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn