Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 03-04-2007
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelHet Activiteitenbesluit: ijkpunt in de herijking
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
SamenvattingEen van de paradepaarden van de herijking van de milieuregelgeving is het Activiteitenbesluit, waaraan dit themanummer is gewijd.
Ik heb met veel belangstelling naar het Activiteitenbesluit gekeken. In mei 1999 heb ik met Pedro Heinen in Bouwrecht een artikel geschreven, waarin we een aantal ideeŽn hebben gelanceerd die nu in enigzins aangepaste vorm in het Activiteitenbesluit zijn terug te vinden. Destijds concludeerden wij dat het centraal stellen van het begrip inrichting in de Wet milieubeheer (Wm) integratie van milieuregelgeving in de weg staat.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina133-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Activiteitenbesluit milieubeheer. Modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
SamenvattingOp 5 december 2006 is de Wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de modernisering van de algemene regels voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. De eerdere publicatie van het ontwerp van het onderliggende Activiteitenbesluit in de Staatscourant ten behoeve van inspraak heeft het nodige stof doen opwaaien. In deze bijdrage beschrijven wij de veranderingen in het systeem van de algemene regels en de opvallende elementen hierin.
Auteur(s)T.W.G.M.M. Albers , W.J. Oppermann , E. Topman
Pagina134-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMeer of minder modernisering artikel 8.40 Wm-besluiten
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
SamenvattingHoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (verder: Wm) wordt gemoderniseerd. Het voorgestelde systeem doet recht aan de werkelijkheid waarin een meerderheid van de milieubelastende bedrijven in Nederland niet vergunningplichtig is, maar onder de werking van vergunningvervangende AMvB's valt. De formeelwettelijke verankering van de 'omkering' is daarmee gerechtvaardigd. Deze werkelijkheid zegt echter nog niets over de wenselijkheid van regulering door algemene regels in het algemeen en de Activiteiten-AMvB in het bijzonder.
Auteur(s)P. Houweling
Pagina142-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelHet Activiteitenbesluit en de (milieu)actieve burger
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
SamenvattingHet Activiteitenbesluit brengt een groot aantal bedrijven die nu nog een Wm-vergunning moeten aanvragen onder de werking van algemene regels. De gevolgen voor de drie 'pijlers' van het verdrag van Aarhus lijken beperkt, en wat betreft de bedrijven die nu nog onder 8.40 AMvB's vallen wordt de rechtsbescherming voor derden zelfs beter. Onder het huidige systeem is die zeer gering. Toch zijn er nog wat redenen tot zorg over hoe rechtsbescherming in de praktijk zal uitpakken, zeker wanneer het Activiteitenbesluit op dit punt nog veranderd wordt en meer gaat lijken op de huidige 8.40 AMvB's.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina147-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
SamenvattingAmmoniak - Asbest - Bestrijdingsmiddelen - Biologisch - Bos - Energie - Geluid - GGO's - Klimaat - LPG - Lucht - Mest - Milieu - Stoffen - Tonijn - Verdroging - Vis - Water - Weidegang - Zee.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina150-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
Pagina154-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelT.F.M. Etty, H. Somsen, The Yearbook of European Environmental Law, volume 5
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
Auteur(s)Chr. Backes
Pagina155-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA. Trouwhorst, Precautionary Rights and Duties of States
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina156-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/3, nr.
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200601406/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 12K
SamenvattingVerbod visueel waarneembare stof buiten de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2006, kenmerk 20218382/274400, heeft verweerder gedeeltelijk afwijzend beslist op het verzoek van appellante tot wijziging van voorschrift 4.6 verbonden aan de op 2 oktober 2003 ten behoeve van haar inrichting op het adres Montrealweg 50 te Rotterdam krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-11-2006, 200606959/2
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 13K
SamenvattingHandreiking Limburgs Traditioneel Schieten is minder streng dan Circulaire Schietlawaai. Toelaatbaarheid vergt toetsing bodemprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2006 heeft verweerder aan de vereniging "Schutterij St. Sebastianus" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een schietinrichting met verblijfs- en bergruimte op het adres Breinderveldweg (ongenummerd) te Schinnen. Dit besluit is op 10 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200601180/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 14K
SamenvattingBeperkte aanpassing stalsysteem niet m.e.r-(beoordelings)plichtig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij en de opslag en verwerking van bijproducten op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 2 januari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200603463/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 15K
SamenvattingKosten om te voldoen aan een voorschrift hoeven niet bij toepassing artikel 8.23 van de Wet milieubeheer vergunningverlening te worden betrokken. Toezeggingen spelen bij die toepassing slechts een beperkte rol.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2006 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 11 december 2001 voor de inrichting van appellante sub 1 verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gewijzigd. Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina159-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200601678/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 16K
SamenvattingVoorschrift op grond waarvan een onderzoek kan worden verlangd indien sprake is van onaanvaardbare geurhinder, is in strijd met met artikel 8.11, derde lid, Wm, nu het mogelijk was om vůůr vergunningverlening inzicht te krijgen in geuremissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij en het opslaan en verwerken van bijproducten op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200603909/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 17K
SamenvattingNiet in BREF-document genoemde techniek kan onder omstandigheden als beste beschikbare techniek worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 20 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200605206/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 18K
SamenvattingUitbreiding inrichting is geen grond om een melding niet te accepteren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2005 heeft verweerder een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot de verandering van een dierenpark, gelegen aan de Barchman Wuytierslaan 224 te Amersfoort, gegeven.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200604009/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 19K
SamenvattingOndanks gebrek bij de publicatie ontwerp-milieuvergunning geen vernietiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting in hoofdzaak bestemd voor de op- en overslag van ferro en non-ferro metalen en het transporteren, inzamelen, sorteren, overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200602467/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 20K
SamenvattingEr is geen reden om aan te nemen dat de implementatie van de IPPC-richtlijn in de Wm, Wvo en Ivb onvolledig of anderszins gebrekkig is. Voorschrift o.g.v. het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A is i.s.m. 8.11 lid 3 Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Biox Group B.V." (hierna: Biox) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een elektriciteitscentrale met drie dieselmotoren en ťťn stoomturbine, gelegen op het perceel Oosterhorn 20-22 te Delfzijl. Dit besluit is op 20 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina160-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 30-11-2006, C-32/05
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 25
SamenvattingNiet-nakoming, geen verplichting om kaderwetgeving vast te stellen, beoordelingsvrijheid lidstaten, resultaatsverplichtingen.

(Commissie / Groothertogdom Luxemburg).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 november 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg. # Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 2000/60/EG - Ontbreken van mededeling van implementatiemaatregelen - Verplichting om kaderwetgeving vast te stellen in nationaal recht - Geen - Onvolledige implementatie of ontbreken van implementatie van artikelen 2, 7, lid 2, en 14. # Zaak C-32/05.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina161-169
UitspraakECLI:EU:C:2006:749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200600898/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 26
SamenvattingPalmolie als brandstof: geen melding i.v.m. m.e.r.-beoordelingsplicht; bezwaren tegen de gevolgen van de winning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder een verklaring gegeven als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer voor een verandering van de inrichting van de naamloze vennootschap "Electrabel Nederland N.V." (hierna: vergunninghoudster) op het adres Weurtseweg 460 te Nijmegen.
AnnotatorK. Jesse
Pagina169-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507002/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 27
SamenvattingHabitattoets niet beperken tot vergelijking huidige bestemming.

(Vereniging De Vogelwijk / GS van Zuid-Holland).
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina172-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200509910/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 28
SamenvattingHabitattoets alleen over veranderingen in de inrichting.

(Stichting Bont voor Dieren / B en W van Gennep).
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina177-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200509545/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 29
SamenvattingRechtsgevolgen instemming met saneringsplan in stand gelaten ondanks ontbreken beschikking ernst en urgentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2005 heeft verweerder ingestemd met het saneringsplan voor diverse percelen op het Ledig Erf te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie A, nummers 5185, 772, 2787 en 2788.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina179-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602915/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 30
SamenvattingVanwege effecten en geraamde kosten terecht gekozen voor IBC-variant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2006 heeft verweerder de ernst en de spoedeisendheid van de sanering van een geval van bodemverontreiniging op de percelen gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie [], nummers [], vastgesteld. Tevens heeft verweerder in dit besluit ingestemd met een saneringsplan voor dit geval van bodemverontreiniging.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina181-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602049/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 31
SamenvattingNadeelcompensatie Venlo.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2005 heeft appellant (hierna: de burgemeester) een verzoek van [verzoekers] (hierna tezamen in enkelvoud: [verzoeker]) om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorK. de Graaf
Pagina182-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200509072/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 32
SamenvattingWm 8.15 jo. Besluit financiŽle zekerheid milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2005 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor, kort samengevat, de opslag, overslag en reiniging van afvalstoffen op het perceel Wetering 2 te Weert. Dit besluit is op 22 september 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina184-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200601427/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 33
SamenvattingAanhouden van een bouwaanvraag bij een melding ex art. 8.19 Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een bouwvergunning verleend voor het vergroten van de ligboxenstal op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Ooststellingwerf (hierna: het perceel).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina187-188
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200601111/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 34
SamenvattingAfdeling 5.2 is niet van toepassing op (toezicht op) uitvoering van wettelijke voorschriften door de overheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2005 heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina188-191
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-08-2006, 200604120/1
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 35
SamenvattingNbwet-vergunning drijfjacht op vossen in SBZ Nieuwkoopse plassen: significantie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft verweerder aan Vereniging Natuurmonumenten een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) onder voorwaarden verleend voor het verminderen van de vossenstand ter bescherming van de purperreigers in het ingevolge artikel 10a van de Nbw beschermde gebied "Nieuwkoopse Plassen" gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 augustus, zulks tot en met het jaar 2009.
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina191-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200607995/2
CiteertitelM en R 2007/3, nr. 36
SamenvattingSaneringsplan moet de verwerkingswijze van de af te voeren grond vermelden, niet de geografische bestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder ingestemd met het door de †[Combinatie] ingediende saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming betreffende sanering van de landbodem van de [locatie] te [plaats] in de gemeente Ouderkerk.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina193-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5476
Artikel aanvragenVia Praktizijn