AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 13-04-2007
Aflevering 15
TitelHoge Raad, 21-04-2006, C04/300HR
CiteertitelAB 2007/106
SamenvattingRechtsmachtverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter; fiscaal compromis; bevoegdhedenovereenkomst; forumkeuze.
Samenvatting (Bron)Belastingzaak. Geschil tussen een voormalig aandeelhouder van een beheersmaatschappij, samen met de trust aan wie hij zijn aandelenpakket heeft overgedragen, en de Staat over de uitleg van een door betrokkene met de belastingdienst gesloten transparantieovereenkomst op grond waarvan de trust, als fiscaal transparant voor belastingheffing in Nederland geacht werd niet te bestaan, Is die overeenkomst geschonden door tussenplaatsing van Antilliaanse vennootschap ter beperking van dividendbelasting?; onrechtmatige overheidsdaad, verklaring voor recht, ontvankelijkheid; bevoegde rechter, verhouding tussen burgerlijke rechter en belastingrechter, gesloten stelsel van rechtsbescherming in het belastingrecht.
AnnotatorP.J. Huisman
Pagina593-614
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU4548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-03-2007, 200609277/2
CiteertitelAB 2007/107
SamenvattingAfwijzing verzoek gedoogbeschikking; vervallen milieuvergunning; concreet zicht op legalisatie?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2006 heeft verweerder geweigerd aan verzoeker een gedoogbeschikking te verlenen en heeft hij aan verzoeker een last onder dwangsom opgelegd wegens het in werking hebben van een vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats] in strijd met artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina614-616
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605807/1
CiteertitelAB 2007/108
SamenvattingReikwijdte algemene milieuzorgplicht; asbestgevaar; overtreder; eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbest na brand; spoedshalve bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2004 heeft verweerder zijn beslissing om op 17 oktober 2004 bestuursdwang toe te passen ter zake van een asbestverontreiniging, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellanten komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina616-620
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-12-2006, 200608781/1
CiteertitelAB 2007/109
SamenvattingVergunningverlening. Natuurbeschermingswet 1998. Niet aanvaardbaar dat met het van toepassing verklaren van de procedure van afd. 3.4 Awb de in de Natuurbeschermingswet 1998 neergelegde beslistermijn buiten toepassing zou worden gelaten.
Samenvatting (Bron)Verzoekster heeft bij verweerder een bezwaarschrift ingediend tegen het uitblijven van een besluit op haar aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998).
AnnotatorJ. Robbe
Pagina620-624
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200605330/1
CiteertitelAB 2007/110
SamenvattingOmvang van het WOB-verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) het verzoek van appellante om verstrekking van een aantal documenten zoals gespecificeerd in haar brief van 21 maart 2005, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina624-626
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-02-2007, 200700350/1
CiteertitelAB 2007/111
SamenvattingBevoegde minister.
Samenvatting (Bron)Bewaring / bevoegdheid hulpofficier van justitie Het besluit van 16 december 2006 is ten onrechte genomen namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Vaststaat dat het besluit van 16 december 2006 is ondertekend door een hulpofficier van justitie die daartoe ingevolge artikel 5.3 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 namens de Minister van Justitie bevoegd was. Onder de hiervoor weergegeven omstandigheden ziet de Afdeling aanleiding het gebrek dat aan het besluit kleeft met toepassing van artikel 6:22 van de Awb te passeren, nu gesteld noch gebleken is dat appellant daardoor in zijn belangen is geschaad.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina626-628
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200604275/1
CiteertitelAB 2007/112
SamenvattingDe mededeling van onbevoegdheid is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb tenzij evident is dat de bevoegdheid ontbreekt.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 juni 2005 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) aan appellanten medegedeeld dat het Rijk geen publiekrechtelijke verplichting heeft ten aanzien van het in stand houden van het pontveer bij Ilpendam.
AnnotatorH. Peters
Pagina628-632
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200604681/1
CiteertitelAB 2007/113
SamenvattingStelsel van rijkswegen is gesloten; ontsluiting parkeerplaats naar achterland in beginsel niet mogelijk; angst precedentwerking terecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2005 heeft appellant (hierna: de Minister) de op 19 januari 2005 door [wederpartij] ingediende aanvraag om vergunning voor het realiseren van een ontsluiting op de verzorgingsplaats "Den Ruygenhoek" aan de westzijde van de rijksweg A4 ten behoeve van een erotisch uitgaanscentrum afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina632-635
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6859
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-12-2006, AWB 05/729
CiteertitelAB 2007/114
SamenvattingLast onder dwangsom wegens het niet verstrekken van inlichtingen; verhouding tussen wettelijk opgedragen postvervoer en andere activiteiten.
Samenvatting (Bron)Postwet Bestuursdwang
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina636-640
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AZ4121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 13-02-2007, 2007/031
CiteertitelAB 2007/115
SamenvattingVereiste van professionaliteit en het vereiste van correcte bejegening.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina640-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn