Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 03-04-2007
Aflevering 1
TitelRedactioneel
SamenvattingVoor u ligt alweer het negende deel in de serie 'specials' van het tijdschrift Arbeid Integraal. Ditmaal is gekozen voor het thema 'Europees arbeidsrecht', een thema dat goed aansluit bij het eind vorig jaar door de Europese Commissie gepubliceerde Groenboek 'De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw' (COM 2006/708 van 22 november 2006).
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropese raamovereenkomsten. De toekomst van het Europees Arbeidsrecht
SamenvattingOp 16 juli 2002 werd door de Europese sociale partners een Europese Raamovereenkomst over Telewerk gesloten. Deze overeenkomst was het rechtstreekse gevolg van een uitnodiging van de Europese Raad aan de sociale partners om 'via onderhandelingen overeenkomsten te sluiten over de modernisering van de organisatie van de arbeid, met inbegrip van regelingen voor flexibel werken, teneinde de productiviteit en het concurrentievermogen van ondernemingen te verbeteren en het noodzakelijke evenwicht tot stand te brengen tussen flexibiliteit en zekerheid'.
Auteur(s)R. Blanpain
Pagina7-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Europese sociale dialoog
SamenvattingIn de artikelen 138 en 139 EG-Verdrag zijn de bepalingen met betrekking tot de Europese sociale dialoog neergelegd.[...] In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de vraag waarom men een Europese sociale dialoog wilde. Daarna wordt aangegeven wat de resultaten van die dialoog tot nu toe zijn en welke de juridische problemen zijn waardoor de dialoog zich naar de mening van de auteur niet kan ontwikkelen tot een echt Europees cao-recht. Een en ander wordt vervolgens geÔllustreerd aan de hand van de implementatie van de Europese Overeenkomst inzake Telewerk.
Auteur(s)E. Franssen
Pagina19-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecente Europese arbeidsrechtspraak: sociale drempels voor flexibele arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsstrategieŽn
SamenvattingIn het afgelopen jaar heeft het Europese Hof van Justitie van de EG een paar markante uitspraken gedaan die rechtstreeks raken aan de hedendaagse koers in het sociaaleconomisch beleid zoals zich dat op het nationale, maar ook het Europese, beleidsniveau aftekent. Die koers laat zich kenmerken door flexibilisering. Verscherpte concurrentie door economische globalisering en het vergrijzingsprobleem moeten het hoofd worden geboden door stimulering van kennis, innovatie en een dynamischer arbeidsmarkt met een groter aanpassingsvermogen van ondernemingen en werknemers. Dit alles vormt, kort gezegd, de kern van de zogeheten Lissabon-agenda waarmee Europa zich tot doel heeft gesteld om de meest competitieve economie van de wereld te worden.
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina29-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOutsourcing vanuit Europeesrechtelijk perspectief
SamenvattingAl langere tijd bestaat er bij ondernemingen een tendens om werkzaamheden die niet behoren tot de kernactiviteiten, uit te besteden aan bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het (in opdracht) verrichten van dit soort, flankerende, diensten. Deze markt voor outsourcing kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitbesteding van cateringactiviteiten, bewakingsdiensten en schoonmaakwerkzaamheden, maar ook aan meer hoogwaardige diensten zoals softwareactiviteiten, productontwikkeling en het verzorgen van opleidingen en trainingen. Het maatschappelijke en economische belang van outsourcing is, gezien het vorenstaande, groot.
Auteur(s)D.M. Fernhout
Pagina43-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Detacheringsrichtlijn: een eeuwige spagaat?
SamenvattingIn onderstaand artikel zal een beknopt overzicht worden gegeven van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de EG Richtlijn 96/71 (de Detacheringsrichtlijn) sinds de invoering zo'n tien jaar geleden. De Richtlijn is bedoeld om het vrije dienstenverkeer te bevorderen zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de gedetacheerde werknemer. De vraag is echter of de Detacheringsrichtlijn heeft voldaan aan de doelstelling die men destijds voor ogen had.
Auteur(s)C.M.E.P. van Lent
Pagina59-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Dienstenrichtlijn. Stand van zaken
SamenvattingOp 12 december 2006 is eindelijk de lang verwachte Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot diensten op de interne markt in het publicatieblad verschenen. Zijn er nog gevolgen van de nieuwste versie voor (de handhaving van) het arbeidsrecht? Zo ja, welke?
Auteur(s)H.H. Voogsgeerd
Pagina69-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet Jaeger-arrest en de aanpassing van de EG-Richtlijn organisatie van de arbeidstijd
SamenvattingIn een aantal arresten waaronder het Simap- en het Jaegerarrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna Hof van Justitie) een uitleg gegeven aan de begrippen arbeids- en rusttijd die worden gebezigd in EG-Richtlijn 93/104/EG, die inmiddels is vervangen door EG-richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (hierna EG-Richtlijn). [...]
Ook komt nog een aantal andere wijzigingen van de EG-Richtlijn aan de orde, zoals de wijziging van de referentieperiode, een speciaal voorschrift over de combinatie arbeid en zorg en de handhaving.
Auteur(s)J. van Drongelen , D.J.J. Korver
Pagina77-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOok de vakantieregeling komt uit Europa
SamenvattingNaar aanleiding van een wijziging van de vakantiewetgeving die op 1 februari 2001 in werking is getreden heeft er een discussie plaatsgevonden tussen Olbers en Loonstra aan de ene kant en mijzelf aan de andere kant over de mogelijkheden om vakantieaanspraken tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst af te kopen. Centraal in deze discussie stond de betekenis van artikel 7 lid 2 Europese Richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van arbeidstijd (hierna EG-Richtlijn) en de vraag of de door de wetgever voorgestane afkoopmogelijkheid van vakantieaanspraken tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst hiermee in overeenstemming was of niet. [...]
Auteur(s)J. van Drongelen
Pagina93-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe nog steeds groeiende invloed van Europa op de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving
SamenvattingDit artikel beschrijft kort de wijze waarop 'Europa' de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving (hierna: arbowetgeving) heeft beÔnvloed en nog steeds beÔnvloedt. De artikelen in het EG-Verdrag, die 'Europa' bevoegd maken om op dit gebied op te treden worden genoemd, waarna de vigerende Europese arbowetgeving summier wordt beschreven. Ingegaan wordt op de wijze van implementatie in Nederland en de recente herziening van de arbowetgeving waarbij de Europese arbowetgeving als knellend is ervaren.
Auteur(s)N. Veendam , A.C. van Zoest
Pagina101-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschap en internationalisering
SamenvattingDe verhouding tussen medezeggenschap en internationalisering is een moeizame. Het medezeggenschapsrecht, zoals neergelegd in nationale wetgeving, is immers in beginsel beperkt tot het Nederlands grondgebied. De Wet op de ondernemingsraden bevat - mede daarom - een clausule ten aanzien van het adviesrecht van de OR bij fusies en overnames buiten Nederland: dat geldt alleen als die fusie/overname gevolgen heeft voor de ondernemingen van de overnemer in Nederland.
Auteur(s)R.H. van het Kaar
Pagina113-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrensoverschrijdende organisatieontwikkeling en medezeggenschap. Introductie van een bedrijfskundige benadering
SamenvattingOp 22 september 1994 is met het aannemen van de Richtlijn 94/45/EG een juridische basis gelegd voor het creŽren van grensoverschrijdende medezeggenschap binnen de Europese Unie. De Richtlijn voorziet in het instellen van een Europese ondernemingsraad (EOR) voor werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een alternatieve werkwijze (procedure) te kiezen voor het informeren en raadplegen van de werknemers op ondernemingsniveau.
Auteur(s)W.M.G. Allertz
Pagina121-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMensenhandel & arbeidsuitbuiting. De illegale werknemer als moderne slaaf?
SamenvattingMensenhandel en arbeidsuitbuiting zijn twee gerelateerde verschijningsvormen van 'moderne slavernij'. [...] Een interessant probleem betreft in dit kader de illegale tewerkstelling en meer in het bijzonder de illegale tewerkstelling van illegalen. Het laten werken van een illegaal tegen een laag loon onder slechte arbeidsomstandigheden is een vorm van 'uitbuiting' van de zwakke sociaaleconomische positie van de illegaal. Is er in een dergelijk geval 'slechts' sprake van overtreding van arbeidsrechtelijke normen of is er meer aan de hand? Zou er in zo'n situatie misschien zelfs sprake kunnen zijn van arbeidsuitbuiting in de zin van mensenhandel?
Auteur(s)N.H.D. Post
Pagina135-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGreen Paper Modernising Labour Law to meet the challenges of the 21st Century - 'Collectief Arbeidsrecht, waer bestu bleven?'
SamenvattingIn de Green Paper wordt bij de aanvang verduidelijkt dat dit document de uitdagingen in kaart wil brengen die verband houden met een decalage. Het betreft de spanningsverhouding tussen het bestaande wettelijke en contractuele kader enerzijds en 'the world of work' anderzijds. Nergens wordt onderzocht of deze decalage een vorm van wetsontwijking of wetsontduiking betreft. Het is wel een argument om het wettelijke kader aan te passen.
Auteur(s)F. Dorssemont
Pagina151-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag van het discussieforum betreffende het Groenboek Modernisering Arbeidsrecht (Leuven-Tilburg, 1 en 2 februari 2007)
SamenvattingOp 1 en 2 februari 2007 organiseerden het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven en het Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg een tweedaags discussieforum over het Groenboek van de Europese Commissie over de modernisering van het arbeidsrecht (COM 2006/708 van 22 november 2006). Dag 1 ging door aan de KULeuven en dag 2 aan de Universiteit van Tilburg.
Auteur(s)F. Hendrickx , M. van Putten
Pagina157-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGroenboek. De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw
SamenvattingDit groenboek beoogt de aanzet te geven tot een publiek debat in de EU over de vraag hoe het arbeidsrecht zich zodanig kan ontwikkelen dat het de doelstelling ondersteunt van de strategie van Lissabon om duurzame groei met meer en betere banen te verwezenlijken. De modernisering van het arbeidsrecht is een beslissende factor voor het aanpassingsvermogen van werknemers en het bedrijfsleven. Deze doelstelling moet worden nagestreefd in het licht van de doelstellingen van de Gemeenschap inzake volledige werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en sociale samenhang.
Pagina173-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn