Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 11-04-2007
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelEffective and sufficient
CiteertitelAA 2007, 287
SamenvattingOp 11 januari 2007 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak die redelijk wat stof deed opwaaien in de Nederlandse contreien. Het Hof achtte het voornemen van de Nederlandse Staat de Somaliër Salah Sheekh uit te zetten strijdig met artikel 3 EVRM. Door deze uitzetting zou van onderwerping aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling sprake kunnen zijn.
Auteur(s)B. Bethlehem , H. Nieuwstadt
Pagina287-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelIn Search of Sunrise...? Megadiscotheek Zenith failliet
CiteertitelAA 2007, 289
SamenvattingSinds 18 januari 2007 is op www.curatoren.nl het volgende intrigerende ANP-bericht te lezen.
[...]
De curator probeert de discotheek namelijk open te houden - zo is te lezen - om daarmee de continuïteit voor de langere termijn te behouden ten behoeve van een zogeheten 'doorstart': het continueren van ondernemingsactiviteiten ná faillissement binnen een andere juridische entiteit (in de praktijk veelal bewerkstelligd door een nieuwe eigenaar c.q. investeerder). Een advocaat als tijdelijke uitbater van een discotheek... interessant.
Auteur(s)J. Adriaanse
Pagina289-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHora ruit; hora est! De waardecode als alternatief voor het papieren cognossement
CiteertitelAA 2007, 292
SamenvattingHet gebruik van papieren handelsdocumenten is erg duur en belemmert bovendien efficiënt gebruik van de schaarse ruimte in de haven van Rotterdam. In dit artikel gaat de schrijver op zoek naar een digitaal alternatief voor een veel gebruikt handelsdocument, namelijk het (papieren) cognossement. Dit alternatief wordt gepresenteerd onder de naam ‘waardecode’. Het is niet eenvoudig om een document als het cognossement digitaal te maken. Een alternatief moet grensoverschrijdend werken en bestaande technische en juridische bezwaren wegnemen. In dit artikel worden technische en juridische oplossingen aangedragen, die de invoering van de ‘waardecode’ mogelijk maken.
Auteur(s)I. Nuijten
Pagina292-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelUnter Professoren
CiteertitelAA 2007, 301
SamenvattingToen ik in een ver verleden verbonden was aan de Leidse juridische faculteit, speelde daar 'het conflict'. Het conflict speelde tussen de hoogleraren A. (Dolf) van Oven en - aanvankelijk lector - P. (Paul) Wery. Waar 'het conflict' over ging of wanneer het was ontstaan, wist niemand. Maar dat het er was, was voor bijna iedereen dagelijks te merken.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Over de Grens'
TitelHet Vaticaan
CiteertitelAA 2007, 302
SamenvattingIn de eerste roman van de Italiaanse auteurs Monaldi en Sorti (Imprimatur) is Rome onder de grond één groot labyrint van gangen en krochten. Deze metafoor bekruipt soms wie tracht een goed beeld te krijgen van de interne verhoudingen aan het pauselijk hof en van de regels die er heersen. Toch moet het met enige inspanning mogelijk zijn een juister beeld te krijgen van de werking van het Vaticaan. Een poging tot verduidelijking.
Auteur(s)E.C. Coppens
Pagina302-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelDe desintegratie van de Nederlandse Antillen
CiteertitelAA 2007, 316
SamenvattingNa decennialange discussies over de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en de Caribische rijksdelen en tussen de eilanden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen onderling, zijn nu concrete stappen genomen op de weg naar nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Curaçao is vooralsnog waarnemer.
Auteur(s)A.G. Croes
Pagina316-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelHulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie? Gedachtes naar aanleiding van de zaak Ton Vink
CiteertitelAA 2007, 323
SamenvattingZelfdoding is volgens het Nederlandse recht niet strafbaar. In geval van hulp bij zelfdoding kan daarentegen wel strafrechtelijk worden opgetreden. Dat de betreffende bepaling in het Wetboek van Strafrecht (art. 294 Sr.) bepaald geen dode letter is, blijkt uit de recente zaak Ton Vink. De uitspraak van de rechter spitst zich toe op de uitleg van het criterium ‘behulpzaam zijn bij’ en concludeert tot vrijspraak. Principiële vraag blijft echter of een dergelijk verbod nog wel van deze tijd is, waarin de zelfbeschikking van de burger voorop staat.
Auteur(s)M. van Dijk , A.C. Hendriks
Pagina323-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelDieren pimpen
CiteertitelAA 2007, 327
Samenvatting'Tegenover elk recht staat een plicht en andersom.’ Met andere woorden, er bestaan geen juridische rechten zonder dat daar rechtsplichten tegenover staan. Er is pas sprake van een recht indien juridische handhavingsmiddelen beschikbaar zijn. Van dit belangrijke rechtsbeginsel maak ik nog elke dag dankbaar gebruik. Ik houd het maar eens aan u voor en ik verzoek u de vergaande consequenties ervan te overdenken.
Auteur(s)D. Boon
Pagina327-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelVoetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme
CiteertitelAA 2007, 329
SamenvattingWat het hoogtepunt had moeten zijn van de 22e speeldag in de Italiaanse voetbalcompetitie, het burenduel tussen Catania en Palermo, is uitgedraaid op een nachtmerrie. Na het laatste fluitsignaal raakten de rivaliserende supportersclans slaags buiten de stadionpoorten. Trieste balans: een honderdtal gewonden en een dode, een agent van de ordediensten. Het was al het tweede slachtoffer van voetbalgeweld in evenveel weken tijd in Italië.
Auteur(s)S. van den Bogaert
Pagina329-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelNijmegen vs. Tilburg: tussen rechtspersoon en onderneming
CiteertitelAA 2007, 332
SamenvattingDe door de Hertog van Parma tot 'Belvédère' omgedoopte vestingtoren in Nijmegen was het toneel van een uniek gesprek tussen twee hoofdrolspelers in een rechtsgeleerd debat over rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
Na een eerste deel waarin we kennis maken met 'de personen achter de hoogleraren', volgt een vurig discours over de grondslagen van het ondernemingsrecht, waarin Maeijer en Raaijmakers vol passie hun standpunten verdedigen en ten slotte met ons van gedachten wisselen over de toekomst van Business Law in Nederland.
Auteur(s)W. Keukens , M. van den Nieuwenhuijzen
Pagina332-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-01-2007, 15/2007
CiteertitelAA 2007, 346
SamenvattingHedge funds pogen andere strategie Stork af te dwingen met voorstel aan bava tot 'collectief ontslag' RvC.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer inzake Stork NV
AnnotatorM.J.G.C. Raaijmakers
Pagina346-353
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:AZ6440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 26-01-2007, R05/125HR
CiteertitelAA 2007, 354
SamenvattingDe Arubaanse en de Curaçaose verwekker en de nationaliteit van het door hen postnataal erkende kind.
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. Vaststelling Nederlanderschap; kind van niet-Nederlandse moeder dat na zijn geboorte door Nederlander wordt erkend; postnatale erkenning in combinatie met gerechtelijk bewijs van het verwekkerschap met het oog op de toepassing van art. 4 Rijkswet (2003) is gelijk te stellen met een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1:207 BW); art. 26 IVBPR.
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina354-357
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 17-02-2006, C04/322HR
CiteertitelAA 2007, 358
SamenvattingRoyal & Sun Alliance / Universal Pictures: redelijkheid en billijkheid als fundament voor een proportionele benadering.
Samenvatting (Bron)Internationaal verzekeringsgeschil n.a.v. een schikking binnen de filmindustrie; dekking polis, uitleg naar Nederlands recht van op de Londense beurs gesloten verzekering, Haviltex-maatstaf, ter beurze bestaande opvattingen; beroep op vervalbeding in een verzekeringsovereenkomst, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid, motiveringsplicht; begroting schadeomvang op de voet van art. 6:97 BW, motiveringseisen.
AnnotatorT. Hartlief
Pagina358-364
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU9717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200605794/1
CiteertitelAA 2007, 365
SamenvattingHet hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Dicretionaire bevoegdheid. Schrijnend geval. Algemene maatstaven. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft de minister, door in het besluit van 28 september 2005 te volstaan met het standpunt dat die feiten en omstandigheden geen schrijnend geval opleveren, zonder dat standpunt te funderen ofwel op min of meer algemene maatstaven ter invulling van het begrip "schrijnend" ofwel op een vergelijking van de te wegen feitelijke factoren met die in enigszins verwante zaken waarin het verzoek wel is ingewilligd dan wel anderszins te motiveren dat besluit niet op een deugdelijke motivering doen rusten.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina365-370
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 06-10-2006, C05/138HR
CiteertitelAA 2007, 371
SamenvattingExhibitie van bescheiden.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een lichtmatroos en zijn werkgever over de betaling overeenkomstig een arbeidsvoorwaardenregeling in de CAO voor de Binnenscheepvaart van achterstallig salaris over de periode tot aan de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst; stelplicht en bewijslastverdeling; rechtmatig belang bij een vordering tot exhibitie op grond van art. 843a Rv.?; in het kader van de hem opgedragen bewijslevering had de werknemer op grond van art. 7:619 BW het recht van de werkgever overlegging van het vaartijdenboek te verlangen; géén ambtshalve toepassing van de uitzonderingsbepaling in art. 843a lid 4 Rv. indien vordering tot exhibitie onweersproken blijft.
AnnotatorH.B. Krans
Pagina371-374
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX7774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelNieuwe regels voor rechtspersonen bij strijd met de openbare orde
CiteertitelAA 2007, 375
SamenvattingSoms kent de behandeling van een wetsvoorstel een verrassend verloop. Het wetsvoorstel tot goedkeuring van het NGO-verdrag had oorspronkelijk slechts tot doel het vereenvoudigen van de erkenning van de rechtspersoonlijkheid en de rechtsbevoegdheid van niet-gouvernementele organisaties in het buitenland. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is een regeling toegevoegd op grond waarvan organisaties op een terrorismelijst van de EU of de VN in Nederland van rechtswege verboden zijn en niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen.
Auteur(s)M.J.H. Langendoen
Pagina375-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelAanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht
CiteertitelAA 2007, 381
SamenvattingWanneer zou een betrokkene bij een verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen niet veroordeeld moeten worden als pleger van het verkeersmisdrijf van artikel 6 WVW 1994? Kunnen aan het privaatrecht argumenten worden ontleend om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijzen? Het privaatrecht kent, anders dan het strafrecht, een 'eigen schuld'-verweer. De causale bijdrage van een slachtoffer aan het verkeersongeval staat in het civiele recht vanzelfsprekend ter discussie. Veel strafrechters kunnen daarentegen weinig waardering opbrengen voor een verdachte die (dit) verweer voert.
Auteur(s)W.H. den Harder
Pagina381-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2007, 385
Pagina385-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrire
TitelFuncties in de juridische ondersteuning van de rechtbank 's-Gravenhage
CiteertitelAA 2007, 386
SamenvattingRechtenstudenten die overwegen na hun afstuderen in de Rechtspraak te gaan werken, zullen daarbij waarschijnlijk in de eerste plaats denken aan het rechterschap. Dat er bij de rechtbanken en gerechtshoven - samen de gerechten genoemd - voor juristen ook functies zijn in de juridische ondersteuning, realiseren rechtenstudenten zich misschien pas als ze, tegen de tijd dat hun afstuderen in zicht komt, vacatures voor juristen zoeken.
Auteur(s)P. Keuning
Pagina386-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
Titel'Finding Neverland'. Beantwoording Rechtsvraag (331) Goederen- en zekerhedenrecht
CiteertitelAA 2007, 391
Auteur(s)W.M.T. Keukens , R.D. Vriesendorp
Pagina391-399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en agenda
CiteertitelAA 2007, 400
Pagina400-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn