Vastgoed Fiscaal & Civiel

Uitgever Sdu
Tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel
Datum 10-04-2007
Aflevering 2
TitelDe Fiscale Beleggingsinstelling in Europees perspectief
SamenvattingReeds in 1960 hebben de Verenigde Staten de zogenoemde 'Real Estate Investment Trust' (REIT) ingevoerd om het kleine beleggers mogelijk te maken door middel van een aandelenbelang in een gespreide en grootschalige vastgoedportefeuille te beleggen. In de Verenigde Staten is indertijd besloten dat een REIT de vorm zou moeten hebben van een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal, zodat de kleine belegger zijn stukken kan verhandelen.
Auteur(s)E.J. Spoelder , R.J.B. Wijs
Pagina1-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAanbesteden met Franse slag; gebiedsontwikkeling in Roanne. Oude wijn in nieuwe vaten; of zijn de rapen gaar?
SamenvattingWe kunnen er niet omheen: de verhouding tussen het aanbestedingsrecht en in Nederland gangbare vormen van gebiedsontwikkeling staat sterk in de belangstelling. De Europese Commissie heeft in maart 2005 opschudding veroorzaakt door de Nederlandse Staat in gebreke te stellen naar aanleiding van de ontwikkeling en realisatie van de Vinex-locatie Vathorst te Amersfoort.
Auteur(s)P.F.C. Heemskerk , T.L.H. Peeters
Pagina9-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerhoging WOZ-waarden na objectafbakeningsfout leidt tot schending van het vertrouwensbeginsel en strijd met het verbod van reformatio in Peius
SamenvattingDe praktijk leert dat diverse gemeenten menen dat bij een, na bekendmaking van de WOZ-beschikking, geconstateerde fout in de objectafbakening van het WOZ-object, de WOZ-waarde mag worden verhoogd ook indien de delen waaruit het nieuwe project bestaat niet is gewijzigd ten opzichte van de voorheen afzonderlijk beschikte delen. Hoewel formeel sprake is van een nieuw belastingobject, leidt dit feitelijk tot verslechtering van de situatie van belanghebbende. De auteur van dit artikel is van mening dat dit leidt tot schending van het vertrouwensbeginsel en strijd oplevert met het verbod reformatio in peius.
Auteur(s)L.Y. Gramsbergen
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHandhaving bouwregels aangescherpt
SamenvattingTal van bouwincidenten hebben de overheid ervan overtuigd dat de bouwregelgeving beter moet worden nageleefd en dat daar door de overheid meer op moet worden toegezien. Eén van de stappen om hiervoor te zorgen is de wijziging van de Woningwet, die als doel heeft dat gemeenten adequater en intensiever toezien op de naleving van de bouwregelgeving -het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordening- en dat zij bij geconstateerde overtredingen en 'bouwincidenten' ook voldoende mogelijkheden hebben om (onder meer) tegen de eigenaar, bouwer en ontwikkelaar handhavend op te treden. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken en wordt ingegaan op de gevolgen daarvan voor deze partijen.
Auteur(s)H.A. Samuels Brusse-van der Linden
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBtw en de tijdelijke verhuur van woonruimte
SamenvattingHoewel de verhuur van woonruimte in de hoofdregel vrijgesteld is van btw, kan de tijdelijke verhuur van woonruimte volgens een recent arrest van de Hoge Raad btw-belast zijn. Dit is het geval als de verhuur plaatsvindt binnen het kader van het hotel- en vakantiebestedingsbedrijf. Indien de verhuur onder deze regeling valt is in principe het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing. De verhuurder kan dan de btw op de kosten terzake van de verhuur in aftrek brengen.
Auteur(s)R.D. Hofman , K.Y. Hulsebos
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelHoge Raad, 23-02-2007, 41591
SamenvattingMonumentenvrijstelling voor verkrijging van aandelen in een monumentenvennootschap.
Samenvatting (Bron)Art. 15, lid 1, letter p, WBR. Verkrijging van aandelen in een monumentenlichaam is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AU8559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-09-2006, 03/01657
SamenvattingVerhouding belast en onbelast verhuurde oppervlakten bepalend voor pro rata.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende meent dat zij met een beroep op het bepaalde in paragraaf 23, lid 3, van de Toelichting aftrek van voorbelasting recht heeft op aftrek van de omzetbelasting verschuldigd voor de voormelde 3.1.h-levering op basis van de omzetten van de verhuurde vierkante meters. Zij voert in dit kader aan dat de systematiek van artikel 11 van de Uitvoeringsbeschikking dwingend voorschrijft in welke volgorde de toerekening van aftrek plaatsvindt. Van de algemene lijn kan, aldus belanghebbende, worden afgeweken indien blijkt dat het werkelijk gebruik van de gemengd gebruikte goederen en diensten als geheel genomen niet overeenkomt met de verhouding tussen de omzetten. De toelichting, zo vervolgt belanghebbende, schrijft de Inspecteur voor dat hij alleen van de omzetverhouding afwijkt indien de splitsing naar werkelijk gebruik als geheel genomen tot een aftrek leidt welke tenminste 10% lager is.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AZ8732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelRechtbank Haarlem, 08-11-2006, 05/1004
SamenvattingStaking onderneming en vervangingsreserve.
Samenvatting (Bron)De verkochte onroerende zaken zijn reeds vóór de verkoop gaan behoren tot de voor de verkoop bestemde zaken en konden dus niet meer als bedrijfsmiddelen worden aangemerkt. Dit betekent dat de boekwinst ten onrechte is gereserveerd in een vervangingsreserve.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2006:AZ3278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-11-2006, AWB 05/835
SamenvattingHet niet mogen weigeren van een verklaring van geen bezwaar bij beherend vennoot-bv's.
Samenvatting (Bron)Verklaring van geen bezwaar rechtspersonen
Pagina28-28
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AZ3687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelRechtbank Utrecht, 14-06-2006, 189801 HA ZA 05-208
SamenvattingKoopregels ook van toepassing bij aankoop van onroerend goed via aandelentransactie.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelHoge Raad, 29-09-2006, R05/025HR
SamenvattingMisbruik van omstandigheden bij overmachtige VvE Lid.
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak; appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren en de vereniging van eigenaren over schorsing en nietigverklaring van besluiten van de ledenvergadering; goedkeuring van overeenkomsten met de vereniging, meerderheid ter vergadering, misbruik van stemrecht bij totstandkoming van besluit?; passeren van essentiële stelling; devolutieve werking van het appel.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY5697
Artikel aanvragenVia Praktizijn