Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-04-2007
Aflevering 4
RubriekArtikelen
Titel'De minimis' in het octrooirecht
SamenvattingHet begrip 'de minimis' komt van de Latijnse spreuk 'De minimis non curat praetor': de rechter houdt zich niet met onbenullige zaken bezig. Deze regel beoogt het gerechtelijk apparaat te beschermen tegen een overstroming aan bagatelzaken. 'De minimis' regels zijn gemeengoed in Europese mededingingsrecht, maar hebben zich ook ontwikkeld in het intellectuele eigendomsrecht.
Auteur(s)W.J.G. Maas , M.E. Santman
Pagina224-229
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (rvo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIn dezelfde geest
SamenvattingDe Franse feitenrechter kan net zo hardnekkig zijn als sommige luchtjes. Onlangs constateerde ik dat de Franse Cour de Cassation anders dan de Nederlandse Hoge Raad een halt leek te hebben toegeroepen aan auteursrechtelijke bescherming van parfums. Het Parijse hof trekt zich echter niets aan van de uitspraak van de in principe hoogste rechter...
Auteur(s)R.J. Prins
Pagina223-224
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (rvo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-04-2006, ---
Samenvatting(Gordijnhaak).

Het gepubliceerde modeldepot is nieuwheidsschadelijk voor de materie van het M-II octrooi; geen nieuwheidsschadelijk voorgebruik; bij beoordeling nieuwheid van M-II octrooi moet M-I aanvrage worden gerekend tot fictieve stand van de techniek; modeldepot voor gordijnhaak geldig; M-I octrooiaanvrage niet nieuwheidsschadelijk, want na depotdatum ter inzage gelegd; mede vanwege technische bepaalde uiterlijke kenmerken is beschermingsomvang van model niet groot; onrechtmatig handelen octrooihoudster door tegenwerpen van vermoedelijk nietig octrooi.

(Wijbenga Machines / Eisenkolb Confectiemachines e.a.).
Pagina230-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-06-2006, ---
Samenvatting(Niveauregeling voor vloeistofdoorvoer).

Octrooi geldig tenzij openbaar voorgebruik aannemelijk zou zijn; voor noodzakelijk nader onderzoek leert het kort geding zich niet; dit komt voor rekening van Estrad nu zij heeft nagelaten een voorlopig getuigenverhoor te entameren.

(A.J. Schultink / Estrad e.a.).
Pagina237-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-06-2006, ---
Samenvatting(University of California / Microvena c.s.).

Schadestaatprocedure wordt niet geschorst teneinde resultaat af te wachten van het hoger beroep van uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis waarbij de zaak naar de schadestaat is verwezen.

(The Regents of the University of California / Microvena e.a.).
Pagina242-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 27-01-2005, ---
Samenvatting(Europolis).

Woordcombinatie 'Europolis' ontstijgt begripsmatig, visueel of auditief niet de som van haar afzonderlijke beschrijvende bestanddelen; teken mist voor diensten die betrekking hebben op verzekeringen met een Euro(pees) kenmerk elk onderscheidend vermogen; hof stelt vragen aan BenGH en HvJ EG m.b.t. gestelde inburgering.

(Bovenmij Verzekeringen / Benelux-Merkenbureau).
Pagina243-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelBenelux-Gerechtshof, 29-06-2006, ---
Samenvatting(Europolis).

Bij de in art. 6 ter BMW opgedragen inhoudelijke toetsing zal de rechter tevens rekening moeten houden met feiten en omstandigheden die m.b.t. een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan hem worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BMB nog niet zijn aangevoerd; geen plaats in procedure voor aanvoeren van nadere feitelijke stellingen gericht op bevel tot gedeeltelijke inschrijving of inschrijving onder beperkende voorwaarden.

(Bovenmij Verzekeringen / Benelux-Merkenbureau).
Pagina246-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2006, ---
Samenvatting(Europolis).

Wanneer bij een uit één of meer woorden van een officiële taak van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied.

(Bovenmij Verzekeringen / Benelux-Merkenbureau).
Pagina251-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 18-05-2006, ---
Samenvatting(Russische Bibliotheek).

Aanduiding 'Russische Bibliotheek' heeft door inburgering voldoende onderscheidend vermogen gekregen; geldig woordmerk; inburgering niet in gehele Benelux vereist voor acceptatie van een van oorsprong niet onderscheidend merk; normaal gebruik; gebruik van term 'Russische Bibliotheek' voor dezelfde waren in beginsel inbreukmakend; verwarringsgevaar.

(Uitgeverij G.A. van Oorschot / Company of Books e.a.).
Pagina252-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-06-2006, ---
Samenvatting(Nokia / Nokta).

Teken 'Nokta' en de domeinnaam door Nokta Telecom gebruikt als handelsnaam, niet ter aanduiding van aangeboden (waren) of diensten; ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk door Nokta c.s. aan het onderscheidend vermogen of reputatie van merk Nokia; verwarringsgevaar.

(Nokta Telecom e.a. / Nokia Corporation).
Pagina258-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 27-10-2006, ---
Samenvatting(Corblok).

HR stelt aan Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A, lid 5 BMW; i.v.m. piraterij en moedwillige namaak van merkprodukten.

(Ondeao Nalco Netherlands / M. Michel Company Inc).
Pagina260-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-01-2006, ---
Samenvatting(Pharmachemie / Sandoz).

Naamgevingsregels voor geneesmiddelen brengen met zich mee dat de naam onderscheidend vermogen heeft; bescherming van tekens en benamingen 'acetylsalicylzuur' en '80/30' stuit af op art. 14A, lid 1c BMW; aanduiding 'PCH' is niet beschrijvend; geen inbreuk door Sandoz op merken 'acetylsalicylzuur cardio 80 PCH' en 'acetylsalicylzuur neuro 30 PCH'.

(Pharmachemie / Sandoz v/h Multipharma).
Pagina273-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 05-10-2006, ---
Samenvatting(De Ongedierte Bestrijder / De Ongediertespecialist).

Hoewel woorden 'ongedierte' en 'bestrijder' beschrijvend zijn, kan combinatie van deze woorden een handelsnaam doen ontstaan; verwarringsgevaar.

(De Ongedierte Bestrijder / H.A. Klomp h.o.d.n. De Ongediertespecialist).
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Haarlem, 05-04-2006, ---
Samenvatting(Echtheidscertificaten II).

Leveren van losse echtheidscertificaten, al dan niet in combinatie met niet-bijbehorende software, is onrechtmatig jegens Microsoft; inbreukop auteurs- en merkenrechten van Microsoft; geen uitputting van het merkenrecht en auteursrechten.

(Microsoft / Stocks e.a.).
Pagina279-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Rotterdam, 30-08-2006, ---
Samenvatting(Sportwater).

Verschil in smaak tussen AA Sportwater en Aquana Sportwater; consument denkt bij Sportwater niet uitsluitend aan samenstelling en smaak van AA Sportwater; verwijzingen naar toevoegingen en smaak op etiket van fles Aquana Sportwater voldoende duidelijk.

(United Soft Drinks / The Coca Cola Enterprises Nederland e.a.).
Pagina285-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn