Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 26-04-2007
Aflevering 2
TitelBij voorkeur nietig?
CiteertitelVGR 2007, p. 47
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de laatste stand van zaken met betrekking tot artikel 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Aan de orde komt de laatste jurisprudentie over (nietig verklaarde) samenwerkingsovereenkomsten tussen grondeigenaren en ontwikkelaars. Ook de meest recente jurisprudentie over de zogenoemde uitzonderingen op de aanbiedingsplicht, zoals opgenomen in artikel 10 van de wet wordt besproken. Ten slotte wordt nog kort ingegaan op de gevolgen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening voor de WVGem.
Auteur(s)M. Snoep
Pagina47-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelParticulier opdrachtgeverschap: beleid in uitvoering (deel II)
CiteertitelVGR 2007, p. 53
Samenvatting'Dat is ook meteen de belangrijkste les: alleen als veel meer bestuurders dan nu het geval is bereid zijn hun nek uit te steken, kan particulier opdrachtgeverschap de woningmarkt werkelijk in beweging brengen'.
In deel I van dit artikel hebben wij stilgestaan bij de juridische onmogelijkheden om particulier opdrachtgeverschap af te dwingen. Dit tweede deel gaat over enkele praktische aandachtspunten bij collectief particulier opdrachtgeverschap (hierna CPO). Onder CPO wordt de situatie verstaan waarin particulieren in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming kopen.
Auteur(s)A. Blokker , M. Fokkema , G. van de Kamp , N. van Schaik-van Zorge
Pagina53-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe pachtregelgeving in Burgerlijk Wetboek - Bespreking van titel 7.5 Burgerlijk Wetboek
CiteertitelVGR 2007, p. 63
SamenvattingOp 7 september 2005 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek aangenomen. In deze titel is de nieuwe wettelijke regeling voor de pacht opgenomen. De huidige Pachtwet zal komen te vervallen.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina63-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelLopende wet- en regelgeving
CiteertitelVGR 2007, p. 67
SamenvattingHoewel de Wet bodembescherming per 1 januari 2006 al vrij ingrijpend is gewijzigd, staat een volgende wijziging alweer op stapel. Met Kamerstuk 30522 ligt vanaf 15 februari 2007 het voorstel tot 'Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie' bij de Eerste Kamer. Met die wetswijziging moet een integratie van de beleidskaders voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem ontstaan. Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina67-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinanciering & beleggingen
TitelDe regulering van financieringsmaatschappijen en de Wet op het financieel toezicht
CiteertitelVGR 2007, p. 69
SamenvattingOp 1 januari 2007 trad de Wet op het financieel toezicht inwerking. Deze wet zal voortaan de basis zijn van het toezicht op de Nederlandse financiŽle markten. Daarmee zal ook de vastgoedinvestering en financiŽle markten. Daarmee zal ook de vastgoedinvesterings- en financieringsmarkt zich een nieuw regelgevingskader en, op onderdelen, nieuwe regels eigen moeten maken. Deze bijdrage behandelt de regels voor financieringsmaatschappijen, zoals vennootschappen die (voor)financiering aantrekken voor vastgoedinvesteringen.
Auteur(s)J.Ph. Broekhuizen , K. Laan
Pagina69-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelOngerechtvaardigde verrijking en gebreken
CiteertitelVGR 2007, p. 72
SamenvattingBegin 2005 heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen dat een nadelige invloed kan hebben op de voor een verhuurder van bedrijfsruimte geoorloofde mogelijkheid om af te wijken van de gebrekenregeling van artikel 7:206 lid 1 en 2 BW. Aan dit arrest lijkt tot op heden geen aandacht te zijn besteed. Daartoe dient dit artikel. De aan het arrest ten grondslag liggende feiten zijn als volgt.
Auteur(s)M. Kemna
Pagina72-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelDe ouderdomsclausule, een hechtmiddel of een pleister op de wonde?
CiteertitelVGR 2007, p. 74
SamenvattingDe verkoper van een woning moet een woning leveren die aan de overeenkomst beantwoord (de eis van conformiteit). Een zaak beantwoordt, aldus arktel 7:17 lid 2 Burgerlijk Wetboek ('BW') niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
Auteur(s)P. Hopmans
Pagina74-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelEvaluatie van de watertoets
CiteertitelVGR 2007, p. 78
SamenvattingHet allereerste artikel in deze rubriek ging over de watertoets. De watertoets wordt sinds 2001 toegepast. In 2003 is er een wettelijke basis gecreŽerd in de vorm van verplichte opname van een waterparagraaf bij ruimtelijke plannen in het Besluit op de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)E.M.A. van der Riet
Pagina78-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn