Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 05-05-2007
Aflevering 6709
TitelInleiding
CiteertitelWPNR 6709/379
Auteur(s) de Redactie
Pagina379-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTekst en tijd. Het belang van het voortschrijden van de tijd bij uitleg van juridische teksten
CiteertitelWPNR 6709/379
SamenvattingRecht is vooral tekst: wetten, contracten, testamenten. Geen tekst zonder context. Contextuele factoren bepalen de betekenis van een tekst. De context heeft drie dimensies: ruimte, tijd, gewicht. Met name de temporele dimensie schept problemen. Is iedere juridische tekst ' a living instrument' dat evolutief moet worden uitgelegd? Of is er voor de uitlegger reden om een wet uit 1939 in een ander tijdsperspectief te plaatsen dan een testament uit dat jaar? Het laatste is het geval.
Auteur(s)J.H. Nieuwenhuis
Pagina379-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitleg van huwelijkse voorwaarden. Haviltex, standaarduitleg of beide?
CiteertitelWPNR 6709/388
SamenvattingDe overeenkomst van huwelijkse voorwaarden kent een aantal bijzonderheden. Zo is er het vormvoorschrift van de notariŽle akte (1:115 BW) en geldt daarnaast nog de eis van rechterlijke goedkeuring indien de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk worden aangegaan of gewijzigd (art. 1:119 BW). Verder heeft de overeenkomst, hoewel het een duurovereenkomst bij uitstek is, tijdens de looptijd daarvan nauwelijks praktische betekenis.
Auteur(s)J. van Duijvendijk-Brand
Pagina388-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken
CiteertitelWPNR 6709/398
SamenvattingHoe bepaalt men bij overdracht van onroerende zaken wat en onder welke voorwaarden aan de koper in eigendom is overgedragen? Door het causale leveringstelsel staan hierbij twee rechtshandelingen centraal: de koopovereenkomst en de levering. Wanneer de koopovereenkomst minder omvat dan hetgeen later wordt geleverd, ontbreekt voor dat mindere een geldige titel. In het omgekeerde geval waarin de omschrijving van de onroerende zaak in de koopovereenkomst ruimer is dan in de akte van levering, gaat de eigendom van het meerdere ook niet over.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd , W.G. Huijgen
Pagina398-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitleg van uiterste wilsbeschikkingen
CiteertitelWPNR 6709/407
SamenvattingEen rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (3:33). Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling 'waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden (...)'. (art. 4:42). Als de desbetreffende wilsuiting is neergelegd in een notariŽle akte, openbaart zij zich ten overstaan van de notaris. Dat de belanghebbenden vooralsnog niet worden bereikt en dat de werking van de beschikking is opgeschort, verhindert niet dat van openbaring gesproken kan worden.
Auteur(s)M.J.A. van Mourik
Pagina407-417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerug naar de tekst - Een herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten
CiteertitelWPNR 6709/417
SamenvattingDe boodschap die in 1981 het Haviltex-arrest - tot de komst van het arrest DSM/Fox het standaardarrest voor de uitleg van contracten - bracht, was dat het bij de uitleg van schriftelijke contracten niet alleen aankomt op een taalkundige uitleg, maar op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
Auteur(s)R.P.J.L. Tjittes
Pagina417-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitleg van een pensioenreglement
CiteertitelWPNR 6709/424
SamenvattingKern van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de op 1 januari 2007 grotendeels in werking getreden nieuwe Pensioenwet, is de zogenoemde driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Deze verhouding vindt zijn oorsprong in de pensioenovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer. Ter waarborging van de uit deze overeenkomst voor de werknemer voortvloeiende rechten, is de werkgever op grond van art. 23 Pensioenwet gehouden deze rechten buiten de onderneming veilig te stellen door middel van het sluiten van een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder.
Auteur(s)W. van Heest
Pagina424-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitleg van rechterlijke uitspraken
CiteertitelWPNR 6709/431
SamenvattingLezen achten wij zo belangrijk dat er zelfs een verfijnde cultuur aangaande leesmeubels is ontstaan. Voor de jurist is goed lezen - interpreteren - essentieel, nu zijn lezing normatieve implicaties kan hebben. De verwantschap tussen recht en spel, die de grote historicus Huizenga meende te ontdekken - Spielerei, l'art pour l'art - is misleidend. Ook interpretatie van rechterlijke uitspraken en de methodologie daarvoor zijn van wezenlijk belang. Zijn dit 'understatements'?
Auteur(s)H.J. Snijders
Pagina431-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvraag
TitelRechtsvragen
CiteertitelWPNR 6709/445
Samenvatting- Uitleg van uiterste wilsbeschikking (gewezen levensgezel/echtgenoot).
-Uitleg van uiterste wilsbeschikking ('kleinkinderen' en adoptie).
Auteur(s)M.J.A. van Mourik
Pagina445-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn