Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-05-2007
Aflevering 7273
TitelInvoering van de Wet ruimtelijke ordening (1)
CiteertitelGst. 2007, 57
SamenvattingOp 24 januari 2007 is wetsvoorstel 30938 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het gaat om het wetsvoorstel dat moet leiden tot de aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het wetsvoorstel (verder Invoeringswet Wro te noemen) bevat tevens de regeling voor de overgang van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) naar de Wro.
De omvang en complexiteit van de Invoeringswet Wro en de toegestane omvang van deze bijdrage maken een selectie van de te bespreken onderwerpen noodzakelijk.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina257-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602476/1
CiteertitelGst. 2007, 58
SamenvattingBeleidsregels. Algemene voorwaarden. Strookjesbeleid ziet enkel op vermogensrechtelijke beslissingen. Geen besluit en daarmee geen beleidsregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (verder: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een aanbouw aan de woning op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te Muiden (verder: het perceel).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina269-272
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-03-2007, 200606317/1
CiteertitelGst. 2007, 59
SamenvattingVerzoek om handhaving milieurecht. Overlappende verzorgingsgebieden. Concurrent is belanghebbende bij handhaving.

(X / het college van burgemeester en wethouders van Lelystad).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 november 2005 heeft verweerder een beslissing genomen op een verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen het factory outlet center Lelystad wegens het zonder milieuvergunning en milieueffectrapportage in werking zijn van dit outlet center.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina272-274
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200606185/1
CiteertitelGst. 2007, 60
SamenvattingVermoeden van strafbare feiten ter verkrijging van vergunning; aannemelijke verklaring betrokkene over informatieverschaffing; geen grond om redelijkerwijs te vermoeden dat betrokkene heeft gehandeld met het oogmerk om onjuiste voorstelling van zaken te geven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2006 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd [wederpartij] een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW) ten behoeve van de inrichting aan de [locatie] te Maastricht (hierna: de inrichting).
AnnotatorA.E.M. van den Berg , P.C.M. Heinen
Pagina274-276
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200601218/1
CiteertitelGst. 2007, 61
SamenvattingBouwvergunning eerste fase voor 144 recreatiewoningen op binnen speciale beschermingszone (SBZ) ex Vogelrichtlijn aangewezen gebied de Veluwe. Geen strijd met bestemmingsplan. Limitatief-imperatief stelsel art. 44 Wonw. Niettemin toetsing aan art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn? Aparte vergunning ex art. 19d van de inmiddels in werking getreden Natuurbeschermingswet nodig. (Heerde).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 10 mei 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning eerste fase verleend voor het plaatsen van 32 recreatiewoningen, type a, 38 recreatiewoningen, type b, 55 recreatiewoningen, type c, en 19 recreatiewoningen, type h, op het perceel, plaatselijk bekend Molenweg 1-3, te Wapenveld, gemeente Heerde (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina276-279
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200601524/1
CiteertitelGst. 2007, 62
SamenvattingBestemmingsplan. Nader toetsmoment in doeleindenomschrijving bedrijfsbestemming. Geen peildatum 'bestaande bedrijven'. Strijd met rechtszekerheid. (Vught).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Vught, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2005, het bestemmingsplan "Molenstraat e.o." vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina279-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1753
Artikel aanvragenVia Praktizijn