Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 08-05-2007
Aflevering 9
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Grondexploitatiewet: verbeterd kostenverhaal en meer
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingDe nieuw Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), die naar verwachting op 1 januari 2008 in werking zal treden, geeft naast nieuwe instrumenten inzake ruimtelijke ordening een uitgebreide regeling omtrent planschade en nieuwe handhavingsbevoegdheden, ook een regeling inzake particulieregrondexploitatie. Dit onderdeel is vervat in het zelfstandige wetsvoorstel 30218, maar zal bij de inwerkingtreding gaan gelden als afdeling 6.4 van de Wro. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de belangrijke en ingrijpende wijzigingen in het systeem van grondexploitatie en daarmee samenhangend kostenverhaal van overheidswege.
Auteur(s)M.A. van Werkhoven
Pagina138-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605425/1
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingBelanghebbende. Milieuvergunning. Milieugevolgen. Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting in [plaats], bestaande uit een detailhandel in groente en fruit op [locatie 1] en een vuurwerkopslag en -verkoopruimte aan de [locatie 2]. Dit besluit is op 29 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina143-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200606332/1
CiteertitelJBa 2007/112
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren (hierna: het college) J[vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het verlengen van een bestaande steiger en het plaatsen van twee nieuwe steigers op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina143-144
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200606565/1
CiteertitelJBa 2007/113
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Brummen (hierna: het college) het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen het tuinhuisje, gelegen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) en het gebruik van dat perceel als tuin afgewezen.
Pagina144-144
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607736/1
CiteertitelJBa 2007/114
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2005 heeft de burgemeester van de gemeente Cromstrijen (hierna: de burgemeester) C.W. Troost en M.A.A. van de Kamp van de gemeente Cromstrijen taakveld brandweer gemachtigd om, desnoods tegen de wil van de bewoner(s) en/of eigenaar, de woning gelegen aan de [locatie] te [plaats] binnen te treden om het feitelijk gebruik van de woning en de daarmee samenhangende brandveiligheid te controleren.
Pagina144-145
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200506917/1 en 200506917/2
CiteertitelJBa 2007/115
SamenvattingHandhaving. Bijzondere omstandigheden.

(Appellanten / B en W van Bergeijk).
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200605069/1
CiteertitelJBa 2007/116
SamenvattingDwangsom. Toetsing. Evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Landerd (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast om voor 1 januari 2005 het aantal vliegbewegingen op de helihaven aan de Zeelandsedreef te Schaijk te beperken tot het maximaal toegelaten aantal van vier per dag, geen vliegbewegingen uit te voeren tussen 19.00 en 07.00 uur en geen andere dan bedrijfsgebonden vluchten uit te voeren.
Pagina145-146
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200607493/1 en 200607489/1
CiteertitelJBa 2007/117
SamenvattingDwangsom. Verlengen begunstigingstermijn. Besluit. Hoogte.
Samenvatting (Bron)200607493/1: Bij besluit van 13 april 2006 heeft verweerder aan appellant diverse lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer en van verschillende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 15 november 2005 verleende revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor een varkensmesterij en rundveehouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats].
Pagina146-146
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607033/1
CiteertitelJBa 2007/118
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Termijn. Verzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) geweigerd appellant een vervangingsvergunning te verlenen.
Pagina146-147
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607115/1
CiteertitelJBa 2007/119
SamenvattingBezwaar. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) op grond van artikel 4.1, vierde lid, onder b, gelezen in samenhang met artikel 1.3, eerste lid, van de Havenverordening Rotterdam 2004 aan OBC Nederland Ltd. een ontheffing verleend voor de boord-boord overslag van chemische stoffen vanuit het [tankschip] op de ligplaats TTR Botlek gedurende 12 uur op 7 en/of 8 mei 2005.
Pagina147-147
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200606227/1
CiteertitelJBa 2007/120
SamenvattingBeroep. Zienswijze. CategorieŽn milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een jongvee- en vleesveebedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 12 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina147-148
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200606383/1
CiteertitelJBa 2007/121
SamenvattingBeroep. CategorieŽn milieugevolgen. Stankhinder. Luchtverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een schapenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina148-149
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200602553/1
CiteertitelJBa 2007/122
SamenvattingBeroep. Ontwerpbesluit. Persoonlijk op de hoogte stellen. Artikel 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder aan de gemeente Rotterdam een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het met behulp van een werk lozen van afvalwater dat afkomstig is van de polder Schieveen, omgeving Doenkade/Oude Bovendijk, op het oppervlaktewater van de binnenboezem van de polder Schieveen te Rotterdam.
Pagina149-149
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605318/1
CiteertitelJBa 2007/123
SamenvattingTerinzagelegging. Nadere stukken. Vormverzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een werktuigenberging op het perceel, plaatselijk bekend Stoppelbergweg 37 te Beekbergen (hierna: het perceel).
Pagina149-149
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605083/1
CiteertitelJBa 2007/124
SamenvattingAdviescommissie. Samenstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten c.q. aanleggen van een bouwwerk (zwembad/vijver) op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina149-150
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200608044/1
CiteertitelJBa 2007/125
SamenvattingGemachtigde. Machtiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een opslag- en verkooppunt van consumentenvuurwerk annex meubelstoffeerderij en groothandel in meubelen en stofferingsmaterialen gelegen aan [locatie] te Rotterdam. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina150-150
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200606660/1
CiteertitelJBa 2007/126
SamenvattingGetuigen. Beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp (hierna: het college) op verzoek van appellante het besluit van 17 oktober 1995, waarbij aan appellante bouwvergunning is verleend voor het uitbreiden van de woning op het perceel [locatie] te Leiderdorp met een serre, ingetrokken.
Pagina150-150
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607732/1
CiteertitelJBa 2007/127
SamenvattingKostenveroordeling. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cromstrijen (hierna: het college), samengevat weergegeven, het verzoek van appellanten om het adres [locatie 1] te [plaats] weer in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: de GBA) op te nemen afgewezen en geweigerd appellanten door het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan toe te staan om het pand [locatie 2] te [plaats] te gebruiken als twee afzonderlijke, zelfstandige woningen.
Pagina150-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605005/1
CiteertitelJBa 2007/128
SamenvattingVrijstelling. Bestemmingsplan. Binnenplanse vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Someren (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een glastuinbouwbedrijf, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina151-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina151-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingStb. 2006, 666, rectificatie - TK 2006-2007, 31013, nr. 2.
Pagina152-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina153-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn