Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-05-2007
Aflevering 5
RubriekTer Visie
TitelZorg nodig voor de '35-minners'
CiteertitelSR 2007, 34
SamenvattingOnlangs zijn de uitkomsten bekend geworden van een onderzoek dat het bureau Regioplan op verzoek van de Stichting van de Arbeid heeft gedaan naar de situatie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard in de maanden maart tot en met juli 2006. Zoals bekend zijn deze werknemers bij de omzetting van de WAO in de WIA 'weggedefinieerd' in die zin dat zij niet langer als arbeidsongeschikt worden aangemerkt en dus geen aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Auteur(s)M.S.A. Vegter
Pagina147-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Afspraak is afspraak' gaat voor de or niet altijd op
CiteertitelSR 2007, 35
Samenvatting'Afspraak is afspraak' geldt als principe vanaf het schoolplein tot in het Burgerlijk Wetboek. Op toezeggingen moet, in beginsel, vertrouwd kunnen worden. Des te opmerkelijker is dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) onlangs oordeelde dat dit principe niet onverkort geldt in de verhouding tussen de ondernemer en zijn ondernemingsraad. De OK achtte de ondernemer niet gebonden aan gedane toezeggingen, vanwege latere wijzigingen in de marktsituatie. Dit is ook opmerkelijk omdat de OK in eerder uitspraken vaak wel streng was voor de ondernemer die zijn toezeggingen of afspraken niet nakwam.
Auteur(s)P.G. Vestering
Pagina149-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op het artikel 'Vijf broden en twee vissen. Over werkzekerheid als wondermiddel'
CiteertitelSR 2007, 36
SamenvattingIn het artikel 'Vijf broden en twee vissen, Over werkzekerheid als wondermiddel' gaat de heer F.B.J. Grapperhaus gedetailleerd in op het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 'Investeren in werkzekerheid'. De basisgedachte van het rapport spreekt hem aan, want hij schrijft zich zeker te kunnen 'vinden in het algemene idee dat het grootste goed voor een toekomstig arbeidsmarktbeleid is dat werknemers gedurende hun werkzame leven (zoveel mogelijk) zekerheid hebben dat zij op grond van hun capaciteiten voortdurend een inkomen uit menswaardige arbeid kunnen realiseren'.
Auteur(s)G.J.M. de Vries
Pagina158-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op het artikel 'Vijf broden en twee vissen. Over werkzekerheid als wondermiddel'
CiteertitelSR 2007, 37
Samenvatting'Investeren in werkzekerheid' is in korte tijd tot een door sommigen omstreden en door anderen omarmde uitdrukking geworden. Dit naar aanleiding van een begin dit jaar door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gepresenteerd, gelijknamig rapport. Grapperhaus heeft recent in dit blad onder de titel: 'Vijf broden en twee vissen. Over werkzekerheid als wondermiddel' gereageerd op het door de WRR geformuleerde uitgangspunt dat in werkzekerheid dient te worden geïnvesteerd. Hij laat in zijn bijdrage verschillende aspecten de revue passeren, die de door de WRR beschreven materie soms wel en soms minder raken.
Auteur(s)A. Baris
Pagina160-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVijf broden en twee vissen (2). Naschrift bij De Vries en Baris
CiteertitelSR 2007, 38
SamenvattingWerkzekerheid kan alleen verwezenlijkt worden op basis van een samenhangend stelsel van ontslagbescherming en arbeidsmarktbeleid. Met deze zin eindigde ik mijn gewraakte artikel (SR 2007, 20) en ik open er ook maar weer mee. Het is de kern van mijn kritiek op het WRR-rapport. De Vries en Baris hebben in hun afzonderlijke reacties kritiek op onderdelen van mijn betoog, maar geen van beiden geeft mij aan wat nu dat samenhangende stelsel van ontslagbescherming en arbeidsmarktbeleid is, waardoor een reële mogelijkheid bestaat tot een (rechtvaardige) realisatie van werkzekerheid.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina166-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 26-01-2007, C05/756
CiteertitelSR 2007, 39
SamenvattingOntslag op staande voet bij verzuim bij arbeidsconflict. Onverwijldheid.
Samenvatting (Bron)Wanneer [werkgever] slaagt in zijn bewijsopdracht komt aan de orde de vraag of het ontslag onverwijld is gegeven. Het hof is van oordeel dat dat het geval is. [werkgever] heeft gesteld (conclusie van antwoord in conventie sub 23) dat het ontslag (mede) is gegeven op grond van voortdurend onwettig verzuim op het werk te verschijnen, derhalve niet alleen zijn verzuim op 12 januari 2004, maar ook op 13 en 14 januari. Daaruit leidt het hof af, dat [werkgever] één dag onwettig verzuim nog onvoldoende ernstig achtte om [werknemer] te ontslaan, maar dat, toen hij na drie dagen nog niet was verschenen, daar wel voldoende aanleiding voor was. In dat licht bezien is het ontslag naar het oordeel van het hof onverwijld gegeven.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina169-171
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:AZ8893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-03-2007, C05/336HR
CiteertitelSR 2007, 40
SamenvattingOnrechtmatige daad en opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer en ernstig verwijt van de bestuurder. Schade. Aansprakelijkheid werknemer.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht; bevoegdheidsperikelen. Schadevordering van voormalige werkgever tegen oud-bestuurders/werknemers die op staande voet waren ontslagen wegens in dienstverband gepleegde strafbare feiten; samenloop, vraag of art. 2:9 en 7:661 BW in de weg staan aan toewijzing van een vordering uit onrechtmatige daad; toelaatbaarheid van eiswijziging in appel.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina171-174
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ3535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 18-01-2007, C-385/05
CiteertitelSR 2007, 41
SamenvattingUitsluiten werknemers jonger dan 26 jaar bij toepassing drempelbepalingen Europese richtlijnen niet toegestaan.
Raadpleging werknemers. Collectief ontslag. Werkgelegenheidsbeleid. Drempelbepaling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 januari 2007. # Confederation generale du travail (CGT) en anderen tegen Premier ministre en Ministre de l'Emploi, de la Cohesion sociale et du Logement. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Frankrijk. # Sociale politiek - Richtlijnen 98/59/EG en 2002/14/EG - Collectief ontslag - Informatie en raadpleging van werknemers - Berekening van minimumaantallen werknemers - Bevoegdheid van lidstaten - Uitsluiting van werknemers die tot bepaalde leeftijdscategorie behoren. # Zaak C-385/05.
AnnotatorK. Boonstra
Pagina174-177
UitspraakECLI:EU:C:2007:37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-01-2007, 15/2007
CiteertitelSR 2007, 42
SamenvattingStork: stakeholdermodel at stake. Enquêterecht. Structuurregeling.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer inzake Stork NV
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina177-180
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:AZ6440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-05-2006, 04/3570 ZW, 04/3571 ZW
CiteertitelSR 2007, 43
SamenvattingUitval uit passende arbeid. Ziekte. Arbeidsongeschiktheid. Ziektewet.
Samenvatting (Bron)Doorlopende arbeidsongeschiktheid bij gedeeltelijke hervatting.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina180-184
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX2216
Artikel aanvragenVia Praktizijn