Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 13-06-2007
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelDe Veiligheidsraad als mondiale wetgever en rechter in laatste instantie?
CiteertitelAA 2007, 483
SamenvattingDe Veiligheidsraad heeft sinds 2001 de strijd tegen terrorisme als één van de belangrijkste taken opgevat. Dat de beslissingen die hierbij worden genomen vergaande consequenties hebben, is goed zichtbaar in de antiterrorismemaatregelen op financieel vlak.
Auteur(s)D. van Leeuwen
Pagina483-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelEen dag uit het leven van een kantonrechter
CiteertitelAA 2007, 485
Samenvatting[...]

Bij de kantonrechter kunnen mensen zonder bijstand van een advocaat procederen. En daar wordt ruim gebruik van gemaakt. Nou is procederen een groot woord. Betrokkenen ervaren hun aanwezigheid vandaag niet als een processuele handeling, die ze naar believen kunnen doen of nalaten. Integendeel. Ze voelen zich tegen hun zin voor het gerecht gesleept, om zich te verantwoorden voor onbetaalde schulden.
Auteur(s)F. Visser
Pagina485-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWithdrawing from Pre-contractual Negotiations and the Duty of Good Faith - Harmonising European Views
CiteertitelAA 2007, 487
SamenvattingIn recent times, the issue of harmonisation in the European legal context has provided much debate. In this article, we closely examine the possibilities of harmonisation in the area of European contract law, an area of law as important because of the fundamental nature of its legal principles to any legal system as for the vital role it plays in producing a seamless cross-border transactional market. This article deals with the issue of the duty of good faith in pre-contractual negotiations, taking as its starting point the key Dutch case of CBB/JPO. Are the efforts of parties in negiotiating wasted, if no final contract is formed?
Auteur(s)M. Jansen , A.S. Poissonnet , S. Rook , Y. Zhang
Pagina487-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe vrouwen van Radboud
CiteertitelAA 2007, 495
SamenvattingIn een vorige column woog ik de argumenten pro en contra het verschijnsel feestbundel tegen elkaar af. Mijn weging viel positief uit, maar ik wil daar wel enige voorwaarden aan verbinden.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina495-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelHoofddoekjes als bedreiging voor de democratie
CiteertitelAA 2007, 496
SamenvattingHet Europese Hof voor de Rechten van de Mens kwam op basis van een toetsing van de seculiere democratie aan de mensenrechten tot een politieke uitspraak waar het ging om een verbod op hoofddoekjes. Niet de wet werd getoetst, maar de wenselijkheid van een repressief systeem in het geval van een jonge democratie. De vraag naar de relatie tussen sharia en mensenrechten blijkt ons westerse systeem een spiegel voor te houden. Een dialoog zal dus nog veel nieuwe inzichten kunnen opleveren. Omdat we in Nederland een open democratie hebben, is het maar zeer de vraag of een verbod hier nodig is om de rechtsstaat te beschermen. Vermoedelijk geldt juist het tegendeel.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina496-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelSharia in Nederland is vaak keurig Nederlands
CiteertitelAA 2007, 506
SamenvattingHoe reëel is de vrees dat het tot invoering van de sharia kan komen in Nederland? De invloed van de islam, inclusief haar strenge varianten, is onmiskenbaar, maar de reacties die de sharia oproept geven blijk van twee sterke emoties: een diepgewortelde angst voor de sharia, en een gebrek aan vertrouwen in het eigen rechtssysteem. Moslims in Nederland die wel toepassing van de sharia nastreven blijken dit vooral binnen de wettelijke kaders van de Nederlandse rechtsstaat te doen.
Auteur(s)M. Berger
Pagina506-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelDe kater
CiteertitelAA 2007, 511
SamenvattingIn de hal van het ziekenhuis is een deel afgeschot waar wat kan worden gegeten en gedronken. Er zijn nog een aantal tafeltjes vrij, maar de rij bij het buffet is lang. Tegen de tijd dat de beschaafde oudere heer zijn kopje koffie en een broodje heeft gekregen zijn de meeste tafeltjes alweer bezet. Behalve één, met vier stoelen er omheen. Er staat, heel eenzaam, een klein luxe papieren tasje, van een chocolaterie of zo. Even aarzelt de beschaafde oudere heer. Het signaal is hem bekend, maar hij pikt het niet langer, die soort territoriumclaims.
Auteur(s)M.A. Zwanenburg
Pagina511-512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelHet Verdrag inzake de Rechten van het Kind: waarom VRK goed is en IVRK (eigenlijk) fout
CiteertitelAA 2007, 513
SamenvattingOp 20 november 1989 werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) unaniem aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Alle lidstaten van de VN (thans met Montenegro 192) alsmede de Heilige Stoel, de Cookeilanden en Niue hebben het VRK geratificeerd of aanvaard behalve de VS en Somalië, die het VRK wel al hebben ondertekend (respectievelijk in 1995 en 2002) maar nog steeds niet bekrachtigd.
Auteur(s)J. Willems
Pagina513-514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 19-01-2007, C05/273HR
CiteertitelAA 2007, 515
SamenvattingSamenloop in het verdelingsrecht.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij wege van echtscheidingsconvenant, onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop?, de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van art. 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt; onrechtmatigheid, geen gebondenheid aan (voorlopige) beslissing in geding na verwijzing.
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina515-519
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EG, 13-03-2007, ---
CiteertitelAA 2007, 520
SamenvattingUnibet en de Europese inkadering van nationale procesautonomie.

(Unibet (London) Ltd; Unibet (International) Ltd / Justitiekanslern).
AnnotatorL.A.J. Senden
Pagina520-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelElektronisch stemmen door aandeelhouders
CiteertitelAA 2007, 529
SamenvattingWie kent ze nog? Het talon, het dividendblad, de k-stukken. Het lijken documenten uit vervlogen tijden, toen aandeelhouders nog met hun aandeelbewijzen in de hand vanuit alle uithoeken van het land bij elkaar kwamen om te vergaderen en te besluiten over de koers van een vennootschap. Inmiddels zijn fysieke aandeelbewijzen vervangen door girale effecten en is het aandeelhouderskapitaal van sommige vennootschappen verspreid over de gehele wereld.
Auteur(s)D.J. Hesemans
Pagina529-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelProefschrift: Het verwerken van gegevens in het kader van de opsporing
CiteertitelAA 2007, 534
SamenvattingGegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds. Dit vraagt om duidelijkheid omtrent de juridische en maatschappelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van de verwerking van gegevens in het kader van de opsporingstaak. Wat is de behoefte, wat is er mogelijk en waar liggen de grenzen aan het verwerken van privacygevoelige informatie?
Auteur(s)R. Sietsma
Pagina534-537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelT.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht
CiteertitelAA 2007, 538
Auteur(s)J.H. Verdonschot
Pagina538-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelX. Li, A comparative study of shareholders' derivative actions
CiteertitelAA 2007, 539
Auteur(s)D. Stubbé
Pagina539-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelP.J. van der Korst, Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten
CiteertitelAA 2007, 541
Auteur(s)H.J. Nieuwstadt
Pagina541-542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2007, 538
Pagina538-540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrire
TitelVan opleiding notarieel recht tot notaris
CiteertitelAA 2007, 543
SamenvattingHoe komt een mens ertoe om voor de opleiding notarieel recht te kiezen? Zoals bij iedere belangrijke keuze in het leven zal dat voor een deel op intuïtie berusten en voor een ander gedeelte op een rationele argumentatie. Deze bijdrage is bedoeld om de juridische student die overweegt voor de notariële opleiding te kiezen, te helpen een verantwoorde keuze te maken. Nu ik inmiddels zo'n twintig jaar notariaat en wetenschap combineer, wil ik vooraf opmerken dat ik bij de studenten die in het verleden gekozen hebben voor de notariële opleiding veelal de volgende argumenten hoorde.
Auteur(s)W.G. Huijgen
Pagina543-546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelDiscotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid
CiteertitelAA 2007, 547
SamenvattingBeantwoording rechtsvraag (332) Bestuursrecht en Overheidsaansprakelijkheid.
Auteur(s)T. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina547-550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en agenda
CiteertitelAA 2007, 551
Pagina551-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn