Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 13-06-2007
Aflevering 2
TitelRedactioneel: De geregelde ontbinding anno 2007
SamenvattingVoor u ligt het tiende deel in de serie 'specials' van het tijdschrift Arbeid Integraal. Het thema is ditmaal 'Procederen in arbeidszakken'. Wat maakt het procederen in arbeidszaken anders dan in andere juridische procedures? Een aantal auteurs heeft op uitnodiging van de redactie of op eigen initiatief een deelvraag in de vorm van een bijdrage aan de orde gesteld. Achtereenvolgens wordt ingegaan op wraking in arbeidsrechtelijke procedures, alternatieve geschillenbeslechting (...), ontslagprocedures, procederen in het socialezekerheidsrecht en in het medezeggenschapsrecht en enkele internationale aspecten van procederen.
Pagina3-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWraking in het arbeidsrecht
SamenvattingOp 6 april heeft de wrakingskamer van de Rechtbank Almelo een wrakingsverzoek toegewezen op basis van gedragingen van de kantonrechter ter zitting. Wraking als gevolg van persoonlijke gedragingen van een rechter is blijkens de jurisprudentie uitermate schaars. Ook wraking op andere gronden blijft in de gepubliceerde rechtspraak een uitzondering op de regel. Wraking wordt dan ook gezien als uiterste redmiddel in een procedure. Hoewel niet snel aan de vereisten voor toekenning van wraking wordt voldaan, zijn er wel degelijk mogelijkheden daartoe.
Auteur(s)R.J. van der Ham , B.A. Smits
Pagina11-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMediation in arbeidsrelaties; Nog steeds de moeite (van het overwegen) waard?
SamenvattingMediation een serieus alternatief voor het oplossen van conflicten in arbeidsrelaties? Ja, was op voorhand het antwoord op deze vraag in het boekje waarin ik mediation heb behandeld als alternatief voor het oplossen van conflicten in arbeidsrelaties. Ben ik die mening nog steeds toegedaan is nu de vraag ongeveer twee jaar nadien. Ook nu nog durf ik op voorhand te stellen: 'ja'. Toch wil ik in dit artikel ook een kritische kanttekening maken bij de toepassing van mediation in situaties waarin de Stecr-richtlijnen het uitgangspunt vormen. Nadat eerst de begrippen conflict en mediation worden gedefinieerd, worden de voor- en nadelen van mediation besproken.
Auteur(s)L.P.M. Klijn
Pagina21-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerplichte mediation in arbeidsgeschillen in rechtsvergelijkend perspectief
SamenvattingDoor de toenemende aandacht vanuit de politiek voor alternatieve geschilbeslechting wordt er steeds meer gebruik gemaakt van mediation. In de beleidsbrief ADR (Alternative Dispute Resolution) 2000-2002 is een beleidskader geschetst voor de bevordering van alternatieve vormen van geschilafdoening. De kern van de beleidsvoornemens vormde de opzet van projecten met doorverwijzing naar mediation in de justitiŽle infrastructuur. Uit het evaluatieonderzoek naar de projecten volgt het algemene beeld dat mediation een positief effect heeft op partijen die daarvoor kiezen. Mediation draagt bij aan het voorkomen van escalatie van conflicten.
Auteur(s)M.H. Mulhof
Pagina41-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in cao's
SamenvattingAlternatieve geschillenbeslechting mag zich de laatste jaren verheugen in de toenemende belangstelling van de overheid. Ook op Europees niveau staat 'alternative dispute resolution (ADR)' in de hernieuwde belangstelling. In het arbeidsrecht wordt echter al ruim een eeuw op grote schaal gebruik gemaakt van alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenprocedures als arbitrage en bindend advies komen namelijk reeds gedurende vele decennia in cao's voor. In dit artikel staan we stil bij de vraag hoe vaak geschillenregelingen anno 2007 in cao's voorkomen (de kwantiteit) en op welke wijze deze regelingen inhoudelijk zijn vormgegeven (de kwaliteit).
Auteur(s)C.J. Loonstra , G.W. van der Voet
Pagina65-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe maatschappelijke doelmatigheid van het ontslagstelsel
SamenvattingHet ontslagstelsel blinkt niet uit in doelmatigheid. Het is voor de doelmatigheid van het ontslagstelsel van belang dat de balans tussen de maatschappelijke kosten en baten van het ontslagrecht opgezocht wordt. Nu de discussie over de herziening van het ontslagrecht voortschrijdt, verdient deze dimensie bijzondere aandacht. De herziening van het ontslagrecht gaat om meer dan het zoeken van een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid. Met de beŽindiging van arbeidsrelaties volgens de regels van het recht zijn op landelijke schaal aanzienlijke bedragen gemoeid. Daar mag iets tegenover staan. Het is bij de lopende stelseldiscussie van belang om zicht te krijgen op de baten van nieuwe voorstellen en deze te confronteren met de kosten.
Auteur(s)D. Scheele
Pagina81-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan ontslagaanvraag naar ontslagbeschikking bij CWI
SamenvattingHet voortbestaan van de ontslagprocedure bij CWI en de versoepeling van het ontslagrecht zijn de afgelopen jaren veelvuldig gediscussieerd. In dit themanummer is nu eens gericht aandacht voor de ontslagprocedure zelf. Van het indienen van de ontslagaanvraag tot en met de ontslagbeschikking worden de procedurele aspecten behandeld met daarbij aandacht voor regelgeving, uitvoeringbeleid en praktische aspecten. Zo komen onder meer absolute en relatieve bevoegdheid, onderbouwing ontslagaanvraag, uitstelbeleid en de ontslaggronden aan bod.
Auteur(s)A.A.J. Kouwenhoven
Pagina91-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProcedurele aspecten van ontslag op staande voet
SamenvattingDit artikel beschrijft de procedurele regels die in acht moeten worden genomen indien een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan en de procedurele middelen die de werknemer in handen heeft als hij het niet eens is met het gegeven ontslag op staande voet. Dit zullen wij doen in de volgorde van de verschillende fasen die doorlopen (kunnen) worden bij een ontslag op staande voet: (i) de onderzoeksfase, (ii) de boodschap van de werkgever aan de werknemer, (iii) de reactie van de werknemer op het gegeven ontslag op staande voet, (iv) de mogelijke tegen(re)acties naar aanleiding van het door de werknemer ingenomen standpunt en tot slot (v) de mogelijkheid voor de werknemer om van standpunt te veranderen ('de switch'). Hierbij laten wij het door de werknemer genomen ontslag op staande voet buiten beschouwing. Wij eindigen het artikel met een slotopmerking.
Auteur(s)V. Disselkoen , C.M. Jakimowicz
Pagina103-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen 25-jarig jubileum van problemen: de voorwaardelijke ontbinding
SamenvattingDe voorwaardelijke ontbinding (gebaseerd op het huidige art. 7:685 BW) schonk de Hoge Raad in 1982 aan het arbeidsrecht, maar geeft nog steeds problemen. Het is te betreuren dat die problemen inmiddels niet door de Hoge Raad zijn opgelost. De aard en omvang van deze problemen is dusdanig dat wat mij betreft de voorwaardelijke ontbinding er nooit had hoeven te komen dan wel voor afschaffing voorligt. Nu niet valt te verwachten dat het van afschaffing gaat komen, wil dit artikel een aantal van de problemen inventariseren en bespreken. Bepleit wordt dat als de Hoge Raad de voorwaardelijke ontbinding wil laten voortbestaan, hij in ieder geval zijn verantwoordelijkheid neemt om de problemen op te lossen die in de praktijk bestaan.
Auteur(s)P.S. van Minnen
Pagina119-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe werkgever als de derde-belanghebbende in procedures bij de sociale verzekeringsrechter
SamenvattingHet bestuursprocesrecht zit vol voetangels en klemmen. Wie procedeert bij de sociale verzekeringsrechter dient zich daarvan bewust te zijn. Een dergelijke procedure wordt echter nog ingewikkelder als zich daarin een derde-belanghebbende mengt. In dit artikel wordt aangegeven op welke wijzen de werkgever derde-belanghebbende kan zijn en wordt de positie van de werkgever onder het licht genomen als het gaat om kennisname van de medische gegevens van de werknemer.
Auteur(s)J.P.M. van Zijl
Pagina137-143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdviesprocesrecht in de WOR - beroep bij nova opnieuw bezien
SamenvattingArtikel 26 WOR geeft het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) 'tanden'. Met dit beroepsrecht kan de OR afdwingen dat hij voldoende gelegenheid krijgt om van zijn adviesrecht ex artikel 25 WOR gebruik te maken. Daarmee ondersteunt het processuele (beroeps)recht het inhoudelijke adviesrecht. Deze preventieve werking van artikel 26 WOR had de wetgever ook juist voor ogen bij de introductie van het beroepsrecht; de verwachting was dat het beroepsrecht niet vaak gebruikt zou worden. Die verwachting is grotendeels uitgekomen. Afgezet tegen het aantal ondernemingsraden in Nederland, is het aantal beroepsprocedures ex artikel 26 WOR bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ('OK') beperkt.
Auteur(s)P.G. Vestering
Pagina145-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInternationaal procederen in de arbeidsrechtpraktijk
SamenvattingBij internationale procedures is het altijd weer de vraag welke rechter bevoegd is van de zaak kennis te nemen. Door de verdragen en verordeningen is er op Europees grondgebied eenheid ontstaan. Er kan inmiddels zelfs worden gesproken van de europeanisering van het internationale bevoegdheidsrecht. Dit neemt echter niet weg dat er nog altijd vragen open zijn over de interpretatieproblematieken bij verdragen en verordeningen. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de rechtsmachtbepalingen van de EEX-Verordening (verder EEX-Vo) en het commune internationale bevoegdheidsrecht. Daarbij staat de EEX-Vo centraal, gezien het belang van deze verordening in de internationale rechtspraktijk. Naast de rechtsmachtbepalingen van afdeling 5 betreffende de arbeidsovereenkomst komt in het bijzonder ook de afbakening tussen de verbintenissen uit onrechtmatige daad en de verbintenissen uit arbeidsovereenkomst aan de orde.
Auteur(s)E.G. Hoorn , A.R. van Maas
Pagina157-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen
SamenvattingDe Wet arbeid vreemdelingen werd via strafrechtelijke weg gehandhaafd, maar dat bleek geen onverdeeld succes te zijn. De boetes waren (te) laag, de tijd tussen constateren van het strafbare feit en de bestraffing was (te) lang en de afdoening vond alles behalve uniform plaats. Het bestrijden van illegale tewerkstelling stond en staat hoog op de politieke agenda en er is gekeken naar een effectievere manier om illegale tewerkstelling aan te pakken. Er is uiteindelijk gekozen voor een lik-op-stukbeleid door middel van de invoering van de bestuurlijke boete. In deze bijdrage wordt een toelichting gegeven op het fenomeen bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen en wordt recente jurisprudentie over de bestuurlijke boete aangeduid.
Auteur(s)J. van Drongelen , A.D.M. van Rijs
Pagina165-176
Artikel aanvragenVia Praktizijn