Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-06-2007
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelHooggerechtshof keert het tij
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
SamenvattingOver het klimaatprobleem ontstaan gaandeweg concretere voorspellingen met hogere betrouwbaarheidsmarges. Illustratief zijn de rapporten van het 'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Volgens het IPCC is er nu een vrij grote mate van zekerheid dat de mens bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De natuurwetenschap met betrekking tot klimaatverandering lijkt inmiddels zo ver gevorderd dat overheden, maar ook broeikasgasemitterende bedrijven en consumenten het niet meer kunnen nalaten om maatregelen te treffen. Juist vanwege de steeds verder toenemende zekerheid hebben procedures om overheden en bedrijven tot klimaatmaatregelen te dwingen een steeds grotere kans op succes.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAarhus-Verordening toch bruikbaar voor NGO's
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
SamenvattingDe Aarhus-Verordening voorziet in rechtsbescherming voor milieu-NGO's tegen EG-milieubesluiten. NGO's kunnen een herzieningsverzoek indienen en tegen het herzieningsbesluit beroep instellen bij het Hof. Op deze constructie is reeds fundamentele kritiek geuit vanwege mogelijke strijdigheid met artikel 230 EG. Een eerste verkenning geeft bovendien aan dat de Verordening in de praktijk op een relatief gering aantal besluiten van toepassing zal zijn. Toch lijkt rechtsbescherming tegen een aantal belangrijke EG-milieurechtbesluiten nu mogelijk te worden.
Auteur(s)J.M.P. Janssen
Pagina262-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropese wetgevingsinitiatieven op het gebied van het milieustrafrecht
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
SamenvattingEuropa heeft het milieustrafrecht ontdekt. Het is begonnen met het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht' van de Raad van Europa. Het wil echter maar niet lukken met de ratificering ervan. Maar Europa zit intussen niet stil. Er zijn nieuwe initiatieven met waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse (milieu)strafrecht. In dit artikel worden deze initiatieven chronologisch besproken.
Auteur(s)A. de Lange , M.J.C. Visser
Pagina270-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. Verslag van de VMR studiemiddag op 28 maart 2007
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
SamenvattingOp 28 maart 2007 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag over Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. De inleidingen werden verzorgd door prof. mr. H.E. BrŲring (hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening, Rijksuniversiteit Groningen), mr. H.C. Borgers (beleidscoŲrdinator regelgeving DGM, ministerie van VROM) en mr. T.C. Leemans (Afdeling Bestuursrechtspraak, Raad van State). Als referenten traden op mw. mr. I.P. Sievers (ministerie van VROM) en de heer mr. J.H.G. van den Broek (VNO-NCW). Na afloop van de inleidingen vond een plenaire discussie plaats met de aanwezigen in de zaal. Hierna volgt een verslag van deze studiemiddag.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina276-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
SamenvattingAfval - Ammoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Dierenwelzijn - Energie - Externe veiligheid - GGO - IJzeren Rijn - Klimaat - Landbouw - Lucht - Mijnbouw - Natuur - Producten - Steun - Stoffen - Vis - Water - Zee.
Pagina279-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
Pagina284-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.H.J. van den Biesen, G.M. van den Broek, I. Larmuseau en J.A.M. van der Velden, T.P. Kramer (red), Milieu en luchtvaart, Verslag van de 92e vergadering van de vereniging voor Milieurecht op 7 juni 2006 (2007-1)
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
Pagina286-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
Pagina286-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina287-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG Milieu wet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/5, nr.
Auteur(s)R.H. Donkers
Pagina288-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200602955/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 33K
SamenvattingVerlening garagevergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer (hierna: het dagelijks bestuur) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Oosterparking B.V." een garagevergunning verleend voor het gebruik van de parkeergarage onder het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200602705/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 34K
SamenvattingBeroep tegen last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft verweerder aan appelante een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van voorschrift 4.12, verbonden aan de haar bij besluit van 10 februari 1998 krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning (hierna: de revisievergunning) voor het op- en overslaan en bewerken van dierlijke en plantaardige oliŽn en vetten, de restproducten hiervan en swill, aan de Raasdorperweg te Lijnden.
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200607669/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 35K
SamenvattingVergunning voor inzameling afgewerkte olie ten onrechte geweigerd op grond van het Landelijk Afvalsbeheersplan 2002-2012.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2006 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 10.48, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 9, aanhef en onder a, van het Besluit inzamelen afvalstoffen voor het inzamelen van afgewerkte olie categorie I en II, afkomstig van landactiviteiten, geweigerd. Dit besluit is op 7 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200600722/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 36K
SamenvattingM.e.r.-beoordelingsplicht doorgeschoven naar procedure over wijzigingsplan wanneer m.e.r.-beoordeling in de bestemmingsplanprocedure achterwege is gebleven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland het wijzigingsplan "8e Wijziging bestemmingsplan "Landelijk gebied" (ex artikel 11 WRO) in de gemeente Noord-Beveland" vastgesteld.
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200602003/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 37K
SamenvattingVernietiging goedkeuring wijzigingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten het wijzigingsplan "Nieuw agrarisch bouwperceel Goorsteeg" vastgesteld.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605233/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 38K
SamenvattingOntgrondingsvergunning voor ontgronden percelen in Vogelrichtlijngebied mocht bij afweging van de betrokken belangen worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 28 juni 2006, kenmerk RE2003.58927, de door appellante gevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T, nrs. 106, 107 en 108 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Olburgseweg ten zuiden van het Gat van Kraaijenvanger, geweigerd.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 23-11-2006, C-486/04
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 49
SamenvattingAutonome uitlegging begrip 'verwijdering van afvalstoffen' in m.e.r.-richtlijn.

(EG Commissie / ItaliŽ).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 november 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek. # Niet-nakoming - Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Nuttige toepassing van afvalstoffen - Installatie voor opwekking van elektriciteit door verbranding van brandstof afkomstig van afvalstoffen en van biomassa te Massafra (Taranto) - Richtlijnen 75/442/EEG en 85/337/EEG. # Zaak C-486/04.
AnnotatorN.H. van den Biggelaar
Pagina294-299
UitspraakECLI:EU:C:2006:732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 18-01-2007, C-313/05
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 50
SamenvattingPoolse belasting op gebruikte motorvoertuigen.

(Maciej Brzezinski / Dyrektor Izby Celnej w Warszawie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 januari 2007. # Maciej Brzezinski tegen Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie - Polen. # Binnenlandse belastingen - Belastingen op personenwagens - Accijns - Gebruikte voertuigen - Invoer. # Zaak C-313/05.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina299-303
UitspraakECLI:EU:C:2007:33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-11-2006, 23-006197-05
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 51
SamenvattingBagateldelict; OM ontvankelijk, schuldigverklaring zonder strafoplegging.
Samenvatting (Bron)Weliswaar is sprake van een milieudelict, maar het betreft een dusdanig miniem delict dat de vervolgingsbeslissing (mede) lijkt te zijn ingegeven door de aard van het feit, waaruit minachting jegens de betreffende verbalisant blijkt. Nu de verdachte niet gestraft kan worden voor minachting of belediging terwijl hem dit niet ten laste is gelegd, acht het hof het raadzaam te bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.
Pagina303-304
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ3298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-12-2006, 20-008125-05
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 52
SamenvattingSecundair bitumengranulaat is afvalstof; verandering van wetgeving: ontslag van rechtsvervolging omdat de afvalstof overeenkomstig het thans geldende Bouwstoffenbesluit werd toegepast.
Samenvatting (Bron)Versneden dakbedekkingsmateriaal wordt aangemerkt als afvalstof. Het afvalstoffenkarakter komt daaraan in casu niet te ontvallen. Nu de afvalstof als bouwstof (secundair bitumengranulaat) overeenkomstig het thans geldende Bouwstoffenbesluit werd toegepast, wordt verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.
Pagina304-308
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509499/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 53
SamenvattingTen onrechte geen habitattoets Structuurschema Militaire Terreinen.
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 21 december 2004 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing "Tweede Structuurschema Militaire Terreinen". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt betrokken bij de plenaire behandeling van de Defensiebegroting op 10 mei 2005 en daarmee ingestemd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina308-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200509319/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 54
SamenvattingBestemmingsplan en Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer; aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Dronten, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juli 2003, het bestemmingsplan "De Munten I" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina314-317
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200601912/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 55
SamenvattingUitzondering op regel dat b.o.b. een nieuw besluit moet inhouden; doorlopen wettelijk voorgeschreven procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2004, verzonden op 21 oktober 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een windturbine op het perceel Frankrijkweg 2 te Nieuwdorp.
Pagina317-319
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200601142/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 56
SamenvattingVrijstelling. Goede ruimtelijke onderbouwing. Verklaring van geen bezwaar ziet niet op gehele vrijstelling. Voorwaarden over landschappelijke inspassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerlo-Wanssum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het veranderen van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorS. Hillegers
Pagina319-320
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200604539/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 57
SamenvattingBestemmingsplan en bestrijdingsmiddelengebruik; aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2005 heeft de gemeenteraad van Heerde, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2005, het bestemmingsplan "Veessen, 14e partiŽle herziening [locatie]" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina320-322
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200510166/1 en 200602385/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 58
SamenvattingOntgronding Eemshaven: wie is bevoegd gezag?
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 25 oktober 2005, no. 2005-16.457/43, MV, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan het Havenschap Delfzijl/Eemshaven te Delfzijl voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uithuizen, sectie UHZO2A, nummer 3295 (gedeeltelijk).
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina322-325
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200602651/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 59
SamenvattingVarkensflat; m.e.r.: alternatieven; afwijking geluidgrenswaarden; grondslag aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting). Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina325-327
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-03-2007, 200606317/1
CiteertitelM en R 2007/5, nr. 60
SamenvattingConcurrent ondanks grote afstand belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 november 2005 heeft verweerder een beslissing genomen op een verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen het factory outlet center Lelystad wegens het zonder milieuvergunning en milieueffectrapportage in werking zijn van dit outlet center.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina327-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0085
Artikel aanvragenVia Praktizijn