Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 25-06-2007
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelOverzicht pachtjurisprudentie 2006
CiteertitelAgr.r 2007, p. 231
SamenvattingNet als in de eerdere jurisprudentieoverzichten is er in dit overzicht naar gestreefd om ten aanzien van bepaalde wetsartikelen c.q. een bepaald deelgebied aan te geven tot welke slotsom de desbetreffende uitspraken hebben geleid. Het gaat daarbij zowel om herhaling van al langer bestaande jurisprudentie als om nieuwe jurisprudentie. Buiten beschouwing is gelaten hetgeen door het pachthof in meerdere uitspraken is overwogen ten aanzien van aspecten die 'slechts' feiten en omstandigheden van het desbetreffende geval betreffen.
Auteur(s)K. Kok
Pagina231-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel Waterwet
CiteertitelAgr.r 2007, p. 238
SamenvattingIn dit tijdschrift mag een bijdrage over de in voorbereiding zijnde Waterwet niet ontbreken. Waterbeheer en landbouw zijn immers nauw met elkaar verbonden. In het landelijk gebied speelt waterbeheer een belangrijke rol en de belangen van de landbouw worden van oudsher door de waterschappen behartigd. Betrof dit vroeger met name de zorg voor de veiligheid en het peilbeheer, tegenwoordig is de milieucomponent van het waterbeheer net zo belangrijk. Bij de belangen die de waterbeheerder in deze tijd dient te behartigen zijn die van de landbouw dan ook niet meer zo exclusief dan voorheen.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina238-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2007, p. 249
SamenvattingPacht - Landinrichting - Ruimtelijke Ordening - Beheer landelijk gebied - Landbouwkwaliteitsbeleid - Agrarisch milieubeleid - Fiscaal recht - Buitenlands agrarisch recht - Europees agrarisch recht.
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina249-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r 2007, p. 252
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-04-2006, 2005/441
CiteertitelAgr.r 2007/5397
SamenvattingMelkquotum.
Samenvatting (Bron)De gebrekkige reactie van de gemeente geeft thans aanleiding tot het oordeel dat zij hoewel daartoe nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld de met stukken onderbouwde stelling van [ge´ntimeerde], dat hij met toestemming van de gemeente zijn melkquotum aan de overheid heeft afgestaan in het kader van de Derde regeling opkoop heffingvrije hoeveelheden, onvoldoende onderbouwd heeft betwist. Het hof ziet geen gronden voor het geven van nader uitstel aan de gemeente ter raadpleging van het Ministerie. Dit geldt temeer, nu de gemeente haar akte heeft genomen op 31 januari ruimschoots na de drukke maand december waarvan zij melding maakt en uit die akte niet blijkt dat zij enig initiatief heeft genomen tot het aanvangen van het in nr. 17 van die akte bedoelde nader onderzoek.
Pagina253-256
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AX4058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-04-2006, P 2005/1136
CiteertitelAgr.r 2007/5398
SamenvattingPersoonlijk gebruik, overwegende betekenis.

(Bergmans / Jeurissen c.s.).
Pagina256-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-06-2006, 2004/857 P
CiteertitelAgr.r 2007/5399
SamenvattingOnderverpachting; ontbinding.
Pagina258-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn