Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-07-2007
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelKiezen voor water
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
SamenvattingDe waterwetgeving wordt momenteel flink vernieuwd Eerder ging de aandacht in dit uit naar de komende Waterwet en het wetsvoorstel verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. Deze bijdrage is gewijd aan het wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel (Stb. 2007, 208) dat zijn naam eer aan doet en voorziet in een grondige wijziging van de samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur en de wijze waarop dat waterschap aan zijn (belasting)geld komt.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina329-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gewijzigde Wet geluidhinder
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
SamenvattingPer 1 januari is de Wet geluidhinder (Wgh) voor het eerst sinds 1992 weer eens grondig gewijzigd. Zowel inhoudelijk als wat de toegankelijkheid en leesbaarheid van de regelgeving betreft kan deze wetswijziging als een belangrijke verbetering gekwalificeerd worden. Op een aantal onderdelen is echter een meer fundamentele herziening noodzakelijk om de doelstellingen die voor deze wetswijziging geformuleerd waren, te verwezenlijken.
Auteur(s)J.A.M. van der Velden
Pagina330-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelInhaalslag implementatie IPPC-richtlijn
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
SamenvattingEen deel van de milieuvergunningen en inrichtingen dreigt per 30 oktober 2007 niet te voldoen aan de IPPC-richtlijn, dat deze vergunningen en inrichtingen worden aangepast, dan wel dat de vergunningen worden ingetrokken. Milieudoelen komen door de implementatieachterstand in gevaar. Dit artikel zet de feiten en cijfers op een rij en analyseert oorzaken van de achterstand.
Auteur(s)P.C. Roos
Pagina341-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDe milieuambities op de mestvaalt? Het ontwerpbesluit wijziging Besluit Landbouw
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
SamenvattingHet vorige, op dat moment demissionaire kabinet heeft kort voor de verkiezigen van november 2006 het ontwerpbesluit wijziging Besluit Landbouw (hierna: Ontwerpbesluit) gepubliceerd. Met dit Ontwerpbesluit wordt voor 7500 van de ca. 10.000 bestaande intensieve veehouderijbedrijven de vergunningplicht afgeschaft. Voor deze inrichtingen zal een stelsel van algemene regels op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer gaan gelden. Dit, volgens de Nota van Toelichting bij het Ontwerpbesluit, met behoud van milieuambities.
Auteur(s)V.R. Wsten
Pagina347-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en documentatie
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bodem - Dierenwelzijn - Energie - Externe veiligheid - GGO - Industrie - Klimaat - Landbouw - Lucht - Mest - Milieu - Natuur - Ontgrondingen - Producten - Ruimte - Schepen - Stoffen - Vis - Water.
Pagina352-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
Pagina358-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM. Peeters, K. Deketelaere, EU Climate Change Policy; The Challenge of New Regulatory Initiatives
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina359-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
Pagina361-361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina362-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200604266/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 39K
SamenvattingB en W van Den Haag zijn niet gehouden de verkeersmaatregelen te treffen die zijn gevraagd met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om ter verbetering van de luchtkwaliteit op de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade te Den Haag (hierna: de Veerkaden) op korte termijn venstertijden in te stellen voor vrachtverkeer.
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200602553/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 40K
SamenvattingPublicatie ontwerpbesluit mag in blad dat niet overal wordt bezorgd; geen strijd met artikel 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder aan de gemeente Rotterdam een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het met behulp van een werk lozen van afvalwater dat afkomstig is van de polder Schieveen, omgeving Doenkade/Oude Bovendijk, op het oppervlaktewater van de binnenboezem van de polder Schieveen te Rotterdam.
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605181/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 41K
SamenvattingBeoordeling saneringsplan uitsluitend aan de hand van de criteria van artikel 38 lid 1 van de Wet bodembescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft verweerder vastgesteld dat ten aanzien van de locatie [locatie] te [plaats] sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en dat spoedige sanering niet noodzakelijk is. Voorts heeft verweerder bij dit besluit ingestemd met het in het kader van de melding van voormelde verontreiniging ingediende saneringsplan.
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607027/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 42K
SamenvattingDirecte ammoniakschade hoeft niet te worden getoetst aan de nota 'Invloed van ammoniak op boomkwekerijgewassen en fruitbomen.'
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te Oisterwijk. Dit besluit is op 24 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina364-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605424/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 43K
SamenvattingWijziging aanvraag in dit geval niet toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200606399/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 44K
SamenvattingBedrijfspand op bedrijventerrein is stankgevoelig object in de zin van de Wet stankemissie veehouderijen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006 heeft verweerder geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200607914/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 45K
SamenvattingBegrip inrichting; omstandigheid dat landbouwgrenzen aan elkaar grenzen niet van belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft verweerder geweigerd appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605135/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 46K
SamenvattingTer invulling van zijn beoordelingsvrijheid heeft verweerder voor wat de beste beschikbare technieken aansluiting kunnen zoeken bij het BREF.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een tijdelijke vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo), voor zover hier van belang, verleend voor het direct lozen van verontreinigd hemelwater, afkomstig van een afvalverwerkende inrichting aan de [locatie] te [plaats], op de [plaats]. Dit besluit is op 1 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2007, AWB 04/876
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 47K
SamenvattingDe vrijstellingsregeling van art. 16aa Bmw is in strijd met Europees recht.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
Pagina365-366
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BA4402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-07-2004, AWB 04/185
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 48K
SamenvattingArtikel 25d Bmw is in strijd met Europees recht.
Samenvatting (Bron)Aanwijzing werkzame stoffen bedoeld in artikel 25d, eerste lid, Bestrijdingsmiddelenwet. Aanhouding tot beslissing Hof van Justitie EG over prejudiciele vragen met betrekking tot de Gewasbeschermingsmiddelen richtlijn.
Pagina366-366
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ4871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604496/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 49K
SamenvattingCurator is verantwoordelijk voor naleving verplichtingen milieuwetgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2006 heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd vanwege overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) en artikel 25, eerste lid, van het lozingenbesluit bodembescherming ten aanzien van een verontreiniging op het perceel [locatie] in [plaats].
Pagina366-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200608243/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 50K
SamenvattingVoormalige bedrijfswoning is een tegen geluidhinder te beschermen 'woning van een derde' wanneer deze feitelijk geen binding meer heeft met de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2005 heeft verweerder een verzoek van appellante om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot, voor zover hier van belang, het in werking zijn van een koelinstallatie in een inrichting op het adres [locatie] te Sint-Oedenrode afgewezen.
Pagina366-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604192/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 51K
SamenvattingOntbreken overeenstemming met eigenaar percelen over uitvoering ontgrondingswerkzaamheden betekent niet dat ontgronding kennelijk niet uitvoerbaar is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2006, kenmerk 2005-003363, heeft verweerder sub 1 aan de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; hierna: vergunninghouder) een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie E, no. 5137, 5431, 5547 en 5549 en de percelen in de gemeente Overbetuwe, kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, no. 265, 269, 270, 271, 276 en 286 en sectie D, no. 3, 4, 8, 535, 536, 537, 538, 557, 558, 794 en 802 (hierna: de ontgrondingsvergunning). Bij besluit van 12 april 2006, kenmerk IVW/TeW/06LU000087, heeft verweerder sub 2 aan vergunninghouder een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend voor het uitvoeren van het rivierverruimingsproject "Lexkesveer" (hierna: de Wbr-vergunning). Bij besluit van 12 april 2006, kenmerk IVW/TeW/06LU000086, heeft verweerder sub 2 aan vergunninghouder een vergunning als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het herschikken en toepassen van verontreinigde grond. Bij besluit van 12 april 2006, kenmerk IVW/TeW/06LU000085, heeft verweerder sub 2 met betrekking tot de hiervoor genoemde percelen, de percelen kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie E, no. 88, 4193, 5548, 5550 en 5594, het perceel kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie A, no. 49, het perceel kadastraal bekend gemeente Randwijk, sectie D, no. 559 en de percelen kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie D, no. 467 en 518, vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering urgent is en voorts onder het stellen van voorschriften ingestemd met het deelsaneringsplan. Bij besluit van 20 april 2006, kenmerk JMV/2006-009377/OT.5340, heeft verweerder sub 3 aan vergunninghouder een ontheffing als bedoeld in de artikelen 7 en 14 van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland verleend ten behoeve van het project natuurontwikkeling Lexkesveer. Bij besluit van 24 april 2006, kenmerk 2005/3331, heeft verweerder sub 4 aan vergunninghouder een ontheffing als bedoeld in artikel 20 van de Keur van Waterschap Vallei en Eem verleend voor werkzaamheden ten behoeve van het project Lexkesveer. De besluiten zijn op 16 mei 2006 ter inzage gelegd.
Pagina367-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-11-2006, 2200633305
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 61
SamenvattingFeit dat Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen in betreffende periode regelmatig werd overtreden, is voldoende aanwijzing voor toepassing van art. 23 Wed.
Samenvatting (Bron)Overtreding door een rechtspersoon van het voorschrift, gesteld bij artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het motortankschip van de verdachte vennootschap is niet voorzien geweest van een Certificaat van Goedkeuring. Bij de hoogte van de opgelegde geldboete heeft het hof er rekening mee gehouden dat aan de verdachte vennootschap kort na het vaststellen van de overtreding een nieuw Certificaat van Goedkeuring is afgegeven, op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat de verdachte vennootschap ten tijde van het plegen van het feit aan alle vereisten voor het krijgen van een dergelijk certificaat heeft voldaan. Beroep op bewijsuitsluiting wegens ontbreken bevoegdheid van de brigadier bij de KLPD om inzage in het hiervoor genoemde certificaat te vorderen, is verworpen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een concrete verdenking voor de opsporingsbevoegdheid op grond van de WED niet is vereist. Wel is vereist dat er concrete aanwijzingen zijn dat er voorschriften zijn overtreden, maar die aanwijzingen hoeven geen betrekking te hebben op het desbetreffende geval. De in een brief van de KLPD genoemde cijfers wijzen erop dat de ADNR veelvuldig werd overtreden in de tenlastegelegde periode. Gelet hierbij op de wetsgeschiedenis en de zienswijze van de Hoge Raad waren er naar het oordeel van het hof in de onderhavige zaak concrete aanwijzingen dat er voorschriften van de ADNR werden overtreden, nu dit blijkens de cijfers in die periode veelvuldig gebeurde. Dit was voldoende aanwijzing voor de brigadier om op die grond inzage in het certificaat te vorderen op de voet van artikel 23 juncto artikel 17 van de Wet op de economische delicten.
Pagina367-368
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AZ3631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-12-2006, 20-003986-04
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 62
SamenvattingDe resultaten van geluidsmetingen verricht conform de meetmethode 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) 1999' kunnen in casu worden gelijkgesteld aan de resultaten van geluidsmetingen verricht conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL HR-13-01.'
Samenvatting (Bron)De resultaten van geluidsmetingen verricht conform de meetmethode 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) 1999' kunnen in casu worden gelijkgesteld aan de resultaten van geluidsmetingen verricht conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL HR-13-01'.
Pagina368-370
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-02-2007, 20-009600-05
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 63
SamenvattingOpslagloods waarin huurder bedrijfsmatige werkplaats voor herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen voert; n inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)En inrichting in de zin van de Wet milieubeheer: Op het perceel van verdachte waren meerdere opstallen aanwezig. En van die opstallen betrof de opslagloods waarin een huurder van verdachte een bedrijfsmatige werkplaats voor herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen voerde. Naar 's hofs oordeel maakte deze opstal deel uit van inrichting waarop de aan verdachte afgegeven milieuvergunning ziet. Mitsdien is sprake van n inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Pagina370-371
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:BA2921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200601869/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 64
SamenvattingOprichtingsvergunning voor op- en overslag van zand, grond en grind op gezoneerd industrieterrein vanuit binnenvaartschepen. Loskade behoort niet tot inrichting. Geluidbelasting laad- en losactiviteiten aan inrichting toegerekend en in akoestisch rapport betrokken, verkeers- en manoeuvreerbewegingen van schepen niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan van zand, grond en grind op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 januari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina371-373
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200604232/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 65
SamenvattingIngevolge artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, van de Ffw, kan het college van GS van de provincie, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 12 van de Ffw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2005 heeft appellant (hierna: het college) aan de stichting "Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant" (hierna: de Faunabeheereenheid) voor de periodes 1 februari tot en met 30 november 2005 en 1 februari tot en met 30 juni 2006 voor een aantal wildbeheereenheden in de provincie Noord-Brabant ontheffing verleend van het verbod op het doden van roeken.
Pagina373-374
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200606996/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 66
SamenvattingIngevolge artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, van de Ffw, kan het college van GS van de provincie, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 12 van de Ffw.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 juni 2006 heeft appellant (hierna: het college), ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 13 februari 2006, nieuwe besluiten op bezwaar genomen en voor zover hier van belang, de bij de primaire besluiten van 15 maart 2005, 19 januari 2005, 18 maart 2005, 24 februari 2005 en 3 februari 2005 aan de stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (hierna: de Faunabeheereenheid) verleende ontheffingen op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor respectievelijk het doden van konijnen, knobbelzwanen, wilde eenden, hazen en overzomerende grauwe, Canadese, kol- en brandganzen gedeeltelijk gehandhaafd, onder wijziging en aanvulling van de motivering van de primaire besluiten.
Pagina374-377
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605176/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 67
SamenvattingWeigering van een keurontheffing voor een loopplank in een scheisloot, omdat verlening van de ontheffing tot gevolg zou hebben dat onderhoudsplichtigen voor het onderhoud van die sloot afhankelijk zijn van elkaars medewerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2004, aan appellant verzonden op 19 oktober 2004, heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (thans: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland; hierna: het college) aan appellant ontheffing verleend voor het maken, hebben en onderhouden van een beschoeiing en een loopplank met gaasconstructie voor het houden van vissen in de scheisloot aan het perceel, kadastraal bekend Molenaarsgraaf, sectie [] nummer [].
Pagina377-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200508889/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 68
SamenvattingSchadevergoeding bij vernietiging besluit tot goedkeuring van bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant tot vergoeding van de schade als gevolg van de onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan "Herziening buitengebied, [locatie]" van de gemeenteraad van Veghel, afgewezen.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina380-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-03-2007, 200609322/2
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 69
SamenvattingVerzoek om wijziging milieuvergunning. Geen reactie bestuursorgaan. Vraag wanneer sprake is van overschrijding beslistermijn als op de voorbereiding van een (positief) besluit de uov van toepassing is.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina383-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200603436/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 70
SamenvattingNatuurbelang (effecten voor SBZ) niet betrekken bij Wm-vergunning.

(m.nt. M.K. de Bruin onder nr. 71).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2006 heeft verweerder geweigerd aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van een inrichting voor het winnen van zand op de locatie, plaatselijk bekend als Gat van Kraaijenvanger te Olburgen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T, nummers 106, 107 en 108 (ged.). Dit besluit is op 6 april 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina385-386
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605233/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 71
SamenvattingNatuurbelang (effecten voor SBZ) wel betrekken bij ontgrondingsvergunning.

(Noot behoort tevens bij nr. 70).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 28 juni 2006, kenmerk RE2003.58927, de door appellante gevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T, nrs. 106, 107 en 108 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Olburgseweg ten zuiden van het Gat van Kraaijenvanger, geweigerd.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina386-389
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200601593/1
CiteertitelM en R 2007/6, nr. 72
SamenvattingBevoegdheid niet afhankelijk van meldingsplicht; oude verhardingslaag is geen bodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2005, kenmerk DGWM/2004/19117, heeft verweerder de ernst en urgentie van 3 gevallen van bodemverontreiniging op locatie Dorpsstraat 7 te Nieuwkoop vastgesteld.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina389-391
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.A. Bolkestein, L.J. van der Meide, H.F.M.W. van Rijswick, J.L. Spier, De nieuwe Waterwet, Verslag van de 93e vergadering van de vereniging voor Milieurecht op 1 november 2006
CiteertitelM en R 2007/6, nr.
Pagina360-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn