Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 25-07-2007
Aflevering 7
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-11-2006, ---
Samenvatting(TomTom International / Garmin Corporation e.a.).

Model van Garmin wekt andere algemene indruk dan het ingeschreven model; overeenkomst in vooraanzicht deels te wijten aan technische maatregel van gebruik van aanraakscherm; hierdoor knoppen aan zijkant niet langer noodzakelijk; logisch om het lcd-scherm in het vooraanzicht symmetrisch te plaatsen; daaraan doet onvoldoende af dat Garmin reeds een model op de markt had met een aanraakscherm, echter nog steeds voorzien van knopjes aan de zijkant; gezien de technische aard is keuze voor een interne antenne evenmin onderscheidend.
Pagina411-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank Arnhem, 23-03-2006, 136413
Samenvatting(Leoxx / J.K. tevens h.o.d.n. Colorline).

Meeste onderscheiden elementen van Leoxx' stalenboeken laten al specifieke eigenschappen zien; rechter mag uitgaan van totaalindrukken die beide series stalenboeken maken; vanwege aard van stalenboek als werk van toegepaste kunst is inbreukbescherming minder sterk dan bv. bij werk van vrije kunst; ongeoorloofde verveelvoudiging; verbod en terugroepbevel.
Samenvatting (Bron)Voorshands geoordeeld komt de stalenboeken van Leoxx de auteursrechtelijke bescherming van artikel 1 in samenhang met artikel 10 van de Auteurswet toe. Vooropgesteld wordt dat de inbreukbescherming, vanwege de aard van het stalenboek als een werk van toegepaste kunst minder sterk is dan bijvoorbeeld bij een werk van vrije kunst (zie onder meer HR 5 januari 1979, NJ 1979,339). JK heeft echter niet betwist dat haar stalenboeken op de hiervoor genoemde elementen - sortering op kleur, de buitenzijde die aangeeft welke kleur de binnenzijde bevat, de vaiatie in grootte van stalen en de indeling in drie (richt)prijsklassen - niet (wezenlijk) afwijkt van de stalenboeken van Leoxx. Daarmee staat voldoende vast dat de stalenboeken van JK een ongeoorloofde verveelvoudiging van de stalenboeken van Leoxx zijn en dat JK inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Leoxx.
Pagina413-415
UitspraakECLI:NL:RBARN:2006:AW2870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Dordrecht, 07-04-2006, 63467 / KG ZA 06-20
Samenvatting(Alfa Romeo Nederland / G.A. Houthuijzen e.a.).

Vorderingen tot verbod aan Multicar om nieuwe personenauto's aan te kopen als vertegenwoordiger i.o.v. specifieke gebruikers of op eigen naam t.b.v. het door haar op eigen naam geëxploiteerde autoleasebedrijf afgewezen; vorderingen gebaseerd op oneigen concurrentie door Multicar aan de door ARN erkende Alfa Romeo dealers stranden op onvoldoende belang van ARN zelf; enkele handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, levert nog geen onrechtmatige daad op jegens die derde.
Samenvatting (Bron)Selectief distributiestelsel personenauto’s Alfa Romeo Nederland (ARN). Afwijzing van door ARN gevorderde voorzieningen onder meer strekkende tot verbod aan niet-erkende dealer tot het inkopen van nieuwe personenauto’s met het oogmerk deze te (doen) wederverkopen. De enkele omstandigheid dat de wederverkoper weet dat de aan haar verkopende dealer (behorende tot het netwerk) daardoor wanprestatie pleegt levert nog geen onrechtmatige daad op jegens ARN. Geen sprake van bijkomende omstandigheden die dat gedrag wel onrechtmatig doen zijn.
Pagina415-418
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2006:AX1093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-01-2006, ---
Samenvatting(Novogen Research / Care for Women e.a.).

Wegens gebrek aan inventiviteit aanmerkelijke kans dat octrooi de opposities of nietigheidsprocedures niet zal overleven; belangenafweging leidt tot afwijzing gevorderde inbreukverbod; gegeven dat 19 partijen oppositie hebben ingesteld is geen omstandigheid waardoor het ter handhaving van zijn recht zich beroepen op octrooi door octrooihouder onrechtmatig zou zijn; geen grond Novogen bij voorbaat te verbieden onjuiste mededeling aan derde te doen.
Pagina418-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-09-2006, ---
Samenvatting(Agenturen Kruyder / Buva Rationale Bouwproducten e.a.).

Volgens het octrooi kan het beveiligingsuitsteeksel worden geplaatst of weggelaten al naar gelang een beveiligd of onbeveiligd scharnier wordt gewenst; bij het Buvalux-scharnier kan het beveiligingsuitsteeksel niet zonder meer worden weggelaten indien een onbeveiligd scharnier wordt gewenst; geen inbreuk.
Pagina422-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-12-2006, ---
Samenvatting(Weasy Pack International / Octrooibureau A. ).

Uit het handelen van Weasy Pack mocht octrooibureau A. afleiden dat zij de facturen en tarieven aanvaardde; octrooibureau A. heeft het recht nakoming van verbintenis op te schorten; geen toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van verrichte werkzaamheden; dat premier depots vóór octrooiverlening worden aangepast en dat conclusies achteraf bezien ruimer of beperkter hadden kunnen luiden, betekent niet dat bij aanvrage niet de nodige zorgvuldigheid is betracht.
Pagina429-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Haarlem, 17-05-2006, 109285/HA ZA 05-90
Samenvatting(Saab Aktiebolag e.a. / Saboservice Molenaar).

Gebruik domeinnamen door Sabo maakt inbreuk op merkrechten Saab; indruk van commerciële band gewekt door gebruik van merk; ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab; waarde van merk aangetast; inbreuk op merkrechten van Saab Aktiebolag door gebruik van woorden 'saabservice' of 'saabservicemolenaar' in handels- en/of domeinnamen.
Samenvatting (Bron)Door het gebruik van de domeinnamen 'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl' kan de indruk worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Saboservice Molenaar en de Saaborganisatie. Het gebruik van de door Saboservice Molenaar geregistreerde domeinnamen is voorts niet noodzakelijk om het publiek te informeren over de aard van de dienstverlening door Saboservice Molenaar. De rechtbank acht aannemelijk dat genoemde domeinnamen voor een relevant deel van het publiek een dergelijke informatiefunctie ook niet heeft en dat het publiek deze domeinnamen veeleer zal opvatten als wervend. Zodoende wordt door het gebruik van het woordmerk 'Saab' in de domeinnamen van Saboservice Molenaar ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab. Dit effect wordt nog versterkt doordat de term 'saabservice' kan worden opgevat als service/onderhoud afkomstig van de Saaborganisatie en niet noodzakelijkerwijs uitsluitend zal worden opgevat als onderhoud verricht door niet tot de Saaborganisatie behorende bedrijven. Het gebruik door Saboservice Molenaar van de woorden 'saabservice' of 'saabservicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen is derhalve een ontoelaatbare inbreuk op de rechten van de merkhoudster.
Pagina431-435
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2006:AX7752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-03-2006, ---
Samenvatting(Koninklijke TPG Post / NMBS Holding / SNCB Holding).

Visuele en auditieve verschillen tussen merken 'Worldpack' en 'Globalpack' dermate groot dat ze opwegen tegen de duidelijke begripsmatige overeenstemming; geen verwarringsgevaar.
Pagina435-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank Breda, 25-10-2006, ---
Samenvatting(SLC Holding / R.L. Stakenburg Beheer e.a.)

Vordering tot inzage van inbeslag genomen bescheiden beperkt toegewezen; SLC heeft rechtmatig belang bij inzage in beslagen gegevens om vast te stellen of de programma's C-XE en/of VBS kunnen worden aangemerkt als ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van het programma Commerce; bewijs van overige gegevens die SLC wenst in te zien, kan ook d.m.v. deskundigenbericht worden verkregen.
Pagina437-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-10-2006, ---
Samenvatting(Pössl-Freizeit & Sport / K. Bosma)

Niet aannemelijk dat aanduiding 'Pössl' gebruikelijk zou zijn geworden in de handel; uit advertenties van buscampers die niet van Pössl afkomstig zijn, kan geenszins zonder meer gebruik van 'Pössl' als soortnaam worden afgeleid; Bosma maakt met verkoop van rode camper inbreuk en handelt onrechtmatig jegens Pössl.
Pagina440-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-06-2007, zaaknummer / rekestnummer 288139 / HA RK 07-556
Samenvatting(Pintail International / Gemini Medical Textiles Europe)

Bij het doen van afstand van instantie door eiser, is eiser als de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen; de enkele goede trouw van eiser is onvoldoende grond om de door gedaagde opgevoerde kosten, mits redelijk en evenredig, te matigen.
Samenvatting (Bron)Bevelschrift tot betaling proceskosten ex artikel 250 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verweerster heeft afstand van instantie in versnelde procedure octrooizaken gedaan. Verzoekster wenst thans vergoeding van de volledige door haar gemaakte proceskosten overeenkomstig artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (Rl. 2004/48/EG). Volgens verweerster dienen de kosten van verzoekster te worden begroot conform het gebruikelijke forfaitaire tarief. De rechtbank is met verzoekster van oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van art. 14 Handhavingsrichlijn 2004/48/EG. De rechtbank beveelt dat verweerster aan verzoekster de volledige proceskosten dient te voldoen.
Pagina441-442
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2007:BA6419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-05-2005, ---
Samenvatting(Bacardi & Company / Food Brokers e.a.).

Afbeelding van een vleermuis voert in zijn algemeenheid niet reeds tot een grote onderscheidingskracht; vleermuis is immers een algemeen bekend dier, dat bovendien ook voor andere waren dan voor dranken als onderscheidingsteken wordt gebruikt; merk Bacardi zeer bekend en heeft grote onderscheidingskracht, maar daarmee is nog niet gegeven dat een in combinatie daarmee gebruikt logo ook zelfstandig een grote bekendheid geniet en daaraan grote onderscheidingskracht ontleent; punten van visuele overeenstemming, maar ook duidelijke punten van verschil; geen direct of indirect verwarringsgevaar.
AnnotatorA.A. Quadvlieg
Pagina442-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelHoge Raad, 08-12-2006, C05/215HR
Samenvatting(T.H. de Vries / Laurus)

Hof verwerpt de stelling dat wettelijke bewaartermijn en de fusies een rechtvaardiging kunnen vormen voor het niet meer aanwezig zijn van de door het hof verzochte financiële gegevens; dat niet kan worden voldaan aan de in art. 27a Aw neergelegde plicht om terzake van de genoten winst rekening en verantwoording af te leggen komt voor rekening van De Boer zelf; HR: hof heeft in het midden gelaten of De Boer met de 'Sjopspel'-actie winst heeft behaald die de door het hof toegewezen schadevergoeding overtreft; [...].
Samenvatting (Bron)Auteursrecht; vervolg op HR 18 februari, nr. C98/212, NJ 2000, 309 (Shoppingspel), geding na verwijzing; hypothetisch feitelijke grondslag, vordering tot winstafdracht o.g.v. art. 27a Aw 1912 afgewezen terwijl door inbreukmaker behaalde winst de toegewezen schadevergoeding overtreft.
Pagina447-459
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY8286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelT.C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht
Auteur(s)J.H.J. den Hartog
Pagina460-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
SamenvattingNieuw boek: 'Spoorbundel (2007)' - Nieuw boek: 'Blijf van m'n naam af!' - Nieuw boek: 'Merk God en Verbod'.
Pagina461-461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile mededelingen
TitelOfficiële mededelingen
SamenvattingRegister van octrooigemachtigden: naamswijziging - Register van octrooigemachtigden: inschrijving 3 juli 2007.
Pagina461-461
Artikel aanvragenVia Praktizijn