Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 06-08-2007
Aflevering 7/8
RubriekArtikelen
TitelPlanschade 2006: enige ontwikkelingen met betrekking tot vergoeding van planschade uit het jaar 2006
CiteertitelAgr.r 2007, p. 267
SamenvattingTen opzicht van 2005 was 2006 op het gebied van de planschade een betrekkelijk rustig jaar. Er verscheen geen belangrijke nieuwe wetgeving en er waren nauwelijks baanbrekende uitspraken te signaleren. Een en ander vertaalt zich in de omvang van deze bijdrage, die desalniettemin enkele belangrijke aandachtspunten bevat.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina267-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe landbouwvrijstelling ex artikel 3.12 Wet IB 2001 en ondergrond bedrijfswoning, het slotakkoord
CiteertitelAgr.r 2007, p. 272
SamenvattingLange tijd is door veel fiscalisten er vanuit gegaan dat de landbouwvrijstelling ook van toepassing was op de behaalde winst op ondergrond van de agrarische bedrijfswoning voor zover deze winst betrekking had op de waardesprong van cultuurgrond naar ondergrond woning. De Hoge Raad heeft echter in een reeks van arresten beslist dat de landbouwvrijstelling niet van toepassing is op de behaalde winst op de overbrenging van grond sec voor de bouw van een bedrijfswoning in de privÚ-sfeer voor zover deze winst op de waardesprong van cultuurgrond naar ondergrond woning.
Auteur(s)P.J.J.M. Denissen , P.L.F. Seegers
Pagina272-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLandinrichting in de WILG en het overgangsrecht bij projecten
CiteertitelAgr.r 2007, p. 279
SamenvattingOp 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) in werking getreden. Deze wet bevat regels voor de realisering van het kabinetsbeleid gericht op de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Dit betreft regels over de programmering, financiering en uitvoering van het gebiedsgerichte beleid. Daarnaast wordt een nieuwe landinrichtingsprocedure ingevoerd. Deze landinrichtingsprocedure vervangt de landinrichtingsprocedures van de met de WILG ingetrokken Landinrichtingswet (art. 95, eerste lid, van de WILG). In verband hiermee zijn verscheidene overgangsrechtelijke voorzieningen getroffen. In dit artikel worden deze voorzieningen in samenhang met de nieuwe landinrichtingsprocedure van de WILG behandeld.
Auteur(s)H.W. Mojet
Pagina279-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet paard, knuffeldier of veulenpoulet?
CiteertitelAgr.r 2007, p. 287
SamenvattingMeer dan enig ander dier heeft het paard een dubbele rol in deze samenleving. Waar onze liefde voor dieren toch al enige dualiteit kent als het gaat om blikjes 'konijn' ten behoeve van het voedselgenot van een kat, is bij het paard die tweezijdige attitude verenigd in ÚÚn dier. Het paard kan functioneren als gewaardeerd bestanddeel van salami, maar evengoed als geliefd huisdier waarvoor kosten noch moeite worden gespaard. Deze dualiteit komt meer of minder duidelijk in alle rechtsgebieden terug waar paardenhouders mee te maken krijgen.
Auteur(s)L. Boerema , I. Boissevain
Pagina287-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverdrachtsbelasting of omzetbelasting bij verkrijging cultuurgrond voor niet-agrarisch gebruik
CiteertitelAgr.r 2007, p. 291
SamenvattingVoor de overdrachtsbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere verkrijging van grond belast is. Belastingheffing blijft slechts achterwege wanneer een in de wet opgenomen vrijstelling van toepassing is. Voor de verkrijging van cultuurgrond door een koper die deze cultuurgrond buiten de agrarische sector wil gaan gebruiken, bestaat geen vrijstelling voor deze verkrijger. Hij moet 6% overdrachtsbelasting betalen over de koopsom voor de cultuurgrond.
Auteur(s)E. Marcus
Pagina291-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2007, p. 296
SamenvattingPacht - Landinrichting - Ruimtelijke Ordening - Beheer landelijk gebied - Landbouwmarktbeleid - Landbouwkwaliteitsbeleid - Agrarisch milieubeleid - Rechtspersonen - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina296-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelStudiedag Pacht, De nieuwe Pachtwet/het nieuwe Pachtprijzenbesluit
CiteertitelAgr.r 2007, p. 299
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 07-06-2007, C-278/06
CiteertitelAgr.r 2007, p. 300
Samenvatting(Manfred Otten / Landwirtschaftskammer Niedersachsen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juni 2007. # Manfred Otten tegen Landwirtschaftskammer Niedersachsen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1256/1999 van de Raad - Artikel 7, lid 2 - Verstrijken van pachtovereenkomst - Voorlopige verwerving van referentiehoeveelheid door verpachter die geen melkproducent is en niet voornemens is dit te worden - Overdracht aan producent, op zo kort mogelijke termijn, van referentiehoeveelheid via verkooporgaan van overheid. # Zaak C-278/06.
Pagina300-300
UitspraakECLI:EU:C:2007:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 03-05-2007, GP 11.567
CiteertitelAgr.r 2007, p. 300
Samenvatting(Geertse c.s. / Geertse).
Pagina300-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 08-05-2007, P 2006/1279
CiteertitelAgr.r 2007, p. 300
Samenvatting(Loeffen / Staat (Domeinen)).
Pagina300-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-05-2007, 2006/418
CiteertitelAgr.r 2007, p. 300
Samenvatting(Dreesman c.s. / De Weerd).
Samenvatting (Bron)Dit geding betreft de vordering van ge´ntimeerde, inhoudende dat zijn zoon als medepachter zal worden aangemerkt in de pachtovereenkomst tussen hem als pachter en appellanten als verpachters
Pagina300-301
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BA6054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-05-2007, 2004/809
CiteertitelAgr.r 2007, p. 301
Samenvatting(Kuiper / Schaapman).
Samenvatting (Bron)Ge´ntimeerde is dus niet geslaagd in het bewijs van feiten en omstandigheden, dat tussen [A.] en hem in 1983/1984 geen pachtovereenkomst is tot stand gekomen. Daarom dient ervan te worden uitgegaan, dat overeenkomstig de vermelding in de pachtovereenkomst van 7 mei 1997, aangehaald in rechtsoverweging 4.1 van het tussenarrest van 12 juli 2005, vanaf 1978 tussen [A.] en ge´ntimeerde een pachtovereenkomst gold voor de vermelde oppervlakte van 3.95.00 ha. Het gevolg daarvan is, dat, zoals volgt uit rechtsoverweging 5.4 van dat tussenarrest, ge´ntimeerde gehouden is bij de beŰindiging van de pachtovereenkomst mee te werken aan de overschrijving van het aan het verpachte verbonden melkquotum aan appellante, voor zover het verpachte heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het melkquotum.
Pagina301-301
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BA6047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-06-2007, 2007/381 P
CiteertitelAgr.r 2007, p. 301
Samenvatting(Emca Plant B.V. / Van Leeuwen).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-04-2006, 2004/514
CiteertitelAgr.r 2007, p. 301
SamenvattingWil tot persoonlijk gebruik.

(J. Pollemans en J.P.M. Pollemans / J.G.J. van Schip).
Samenvatting (Bron)Het hof heeft in het tussenarrest reeds beslist dat de uiteindelijk door [ge´ntimeerde] gerealiseerde bedrijfsopzet zodanig verschilt van de in de verlengingsprocedure geuite wil, dat niet kan worden gezegd dat hij het gepachte overeenkomstig die wil in persoonlijk gebruik heeft genomen. Zoals in het tussenarrest onder 4.6 is overwogen, volgt daaruit evenwel op zichzelf nog niet zonder meer dat bedoelde wil in werkelijkheid niet aanwezig is geweest. Of die wil in werkelijkheid aanwezig is geweest, staat thans ter beoordeling. Uit het vermoeden van het tweede lid van artikel 44 Pachtwet volgt dat [ge´ntimeerde] te dien aanzien de bewijslast draagt. Dat betekent ook dat aan de partijgetuigenverklaring van [ge´ntimeerde] slechts bewijskracht toekomt voor zover aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanige essentiŰle punten betreffen dat zij zijn verklaring voldoende geloofwaardig maken.
Pagina301-306
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AX3992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 19-10-2005, 110263/HA ZA 05-813
CiteertitelAgr.r 2007, p. 306
SamenvattingDescente, vervallen erfdienstbaarheid van weg.

(R.J.M. Klink en H.J. Klink-Oosterwijk, J.W. Koning / plan van toedeling in de ruilverkaveling Salland-West).
Pagina306-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 08-02-2006, 71280 / HA ZA 06-29
CiteertitelAgr.r 2007, p. 307
SamenvattingInspannings-, geen resulttaatsverplichting. Advies van landinrichtingscommissie (LC). Inspanning van LC om aanduiding reservaatsgebied van percelen af te voeren impliceert geen erkenning van aansprakelijkheid voor eventuele schade.

(E.M.M. Forschelen c.s. / lijst der geldelijke regelingen in de ruilverkaveling Land van Thorn).
Pagina307-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 03-05-2006, 116131 / HAZA 06-27
CiteertitelAgr.r 2007, p. 309
SamenvattingParticulier wil het door hem ingebrachte, maar aan een andere particulier toegedeelde, perceel behouden.

(J.H. De Neve c.s. / plan van toedeling in de ruilverkaveling Rouveen).
Pagina309-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 11-04-2007, 200605751/1
CiteertitelAgr.r 2007, p. 310
SamenvattingRevisievergunning. Beste beschikbare technieken. Bestaande stallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 juli 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina310-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2661
Artikel aanvragenVia Praktizijn