Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 14-08-2007
Aflevering 15
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBestuurlijke boete; wetsontwerp door de Tweede Kamer vastgesteld!
CiteertitelJBa 2007/183
SamenvattingEindelijk heeft de Tweede Kamer in juli 2007 het groene licht gegeven aan het wetsontwerp Vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een belangrijk onderdeel daarvan is de nieuwe titel 5.4 over de bestuurlijke boete. Deze titel gaat het algemeen fundament vormen voor het opnemen van de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete in bijzondere wetten. Immers, de bestuurlijke boete kan alleen worden opgelegd als de bijzondere wet dit mogelijk maakt. Dit artikel behandelt de hoofdlijnen van het wetsontwerp alsmede een aantal belangrijke punten uit de Kamerbehandeling. De invoering is voorlopig voorzien voor eind 2008. Ook zijn de nieuwe algemene bepalingen van titel 5.1 Awb van belang.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina238-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608629/1
CiteertitelJBa 2007/184
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft verweerder naar aanleiding van de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GC Terreinbeheer BV" bij brief van 19 juni 2006 gedane melding vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en ingestemd met het ingediende saneringsplan voor een deel van de uiterwaarden van de rivier de Maas ter hoogte van rivierkilometer 11.0 aan de rechteroever van de Maas.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200609333/1
CiteertitelJBa 2007/185
SamenvattingBelanghebbende. Algemene belangen. Collectieve belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2006 heeft appellant (hierna: het college) aan het Ingenieursbureau Utrecht voorwaardelijk vrijstelling verleend voor het reconstrueren van aan het verkeersknooppunt Majella gelegen gedeelten van de Vleutenseweg, de Thomas Kempisweg en de Spinozaweg te Utrecht (hierna: het verkeersknooppunt).
Pagina241-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200608492/1
CiteertitelJBa 2007/186
SamenvattingBelanghebbende. Huurder. Splitsingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2005 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West (hierna: het dagelijks bestuur) vergunning verleend aan [vergunninghoudster] tot het splitsen van het pand [locatie] te Amsterdam in vijf appartementsrechten.
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200608869/1
CiteertitelJBa 2007/187
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentiebelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten (hierna: het college) een verzoek van de Afdeling West Veluwe van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf Horeca Nederland (hierna: de afdeling West Veluwe) om handhavend op te treden tegen de in de gemeente Putten aanwezige keten waarin alcoholhoudende drank wordt genuttigd (hierna: de keten) afgewezen.
Pagina242-243
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200607255/1
CiteertitelJBa 2007/188
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Vrijstelling. (Afwijken van) beleidsregel. Vertrouwensbeginsel. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren (hierna: het college) geweigerd aan appellant vergunning te verlenen voor het bouwen van een waterput op het perceel kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina243-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200700907/1
CiteertitelJBa 2007/189
SamenvattingTermijn inspraak. Zienswijze. Verschoonbare termijnoverschrijding. Vakantie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200609287/1
CiteertitelJBa 2007/190
SamenvattingNiet-ontvankelijk. Herstel verzuim. Machtiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een melkrundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200701333/1
CiteertitelJBa 2007/191
SamenvattingOntvangst. Verschoonbare termijnoverschrijding. Terpostbezorging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft de Raad voor Rechtsbijstand Arnhem (hierna: de Raad) geweigerd aan appellante een definitieve toevoeging te verlenen.
Pagina244-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200608575/1
CiteertitelJBa 2007/192
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bewijs verzending besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft verweerder een melding als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van de inrichting 'Zelftankstation Landzicht' aan de Boyleweg 16 te Spijkenisse niet geaccepteerd. . Bij besluit van 17 oktober 2006, verzonden op 18 oktober 2006, heeft verweerder het door appellanten hiertegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200702012/1
CiteertitelJBa 2007/193
SamenvattingAfzien horen. Kennelijk ongegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2006 heeft verweerder zijn beslissing om op 30 augustus 2006 bestuursdwang toe te passen ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004, door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie], ter hoogte van haar woning, te Utrecht op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellante komen.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200608303/1
CiteertitelJBa 2007/194
SamenvattingHeroverweging. Reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een smederij en ambachtencentrum, gelegen op de percelen [locaties] te [plaats]. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina245-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200608681/1
CiteertitelJBa 2007/195
SamenvattingWrakingsverzoek. Onpartijdigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Entre Deux Maastricht B.V." (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en reguliere bouwvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van een op 13 oktober 2004 verleende bouwvergunning voor het herbouwen van het complex bovenop de bestaande parkeergarage op het perceel Helmstraat 3 te Maastricht.
Pagina246-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200608678/1
CiteertitelJBa 2007/196
SamenvattingWrakingsprocedure. Rechtsmiddel. Onpartijdigheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 september 2006 hebben appellanten verzocht om wraking van mr. R.E. Bakker, lid van de enkelvoudige kamer van de rechtbank Maastricht (hierna: de rechtbank), belast met de behandeling van de gedane verzetten in de zaken met nummers 06/189, 06/191 en 06/192 ter zitting op 5 oktober 2006 alsmede om wraking van mr. T.E.A. Willemsen, lid van de enkelvoudige kamer van de rechtbank belast met de behandeling van de beroepen met zaaknummers 05/1282 en 06/735 ter zitting op 11 oktober 2006.
Pagina246-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200700299/1
CiteertitelJBa 2007/198
SamenvattingNadere stukken. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005, voor zover thans van belang, heeft appellant (hierna: de staatssecretaris) [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Pagina247-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200608679/1
CiteertitelJBa 2007/197
SamenvattingVerzet. Verdaging.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 20 oktober 2006 heeft de rechtbank Maastricht (hierna: de rechtbank) het door appellanten gedane verzet tegen de uitspraak van de rechtbank van 1 augustus 2006 ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina246-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608171/1
CiteertitelJBa 2007/199
SamenvattingVernietiging. Procesbelang. Overweging ten overvloede.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sevenum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] onder ongegrondverklaring van de tegen het ontwerpbesluit van 11 oktober 2005 namens appellanten ingediende zienswijze vrijstelling verleend voor het realiseren van een ambachtelijke bierbrouwerij in een garage aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor de duur van vijf jaren.
Pagina247-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200608893/1
CiteertitelJBa 2007/200
SamenvattingHerziening. Nova. Toetsing ex tunc. Toetsing ex nunc.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 oktober 2006, in zaak no. 200510440/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank 's Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) van 7 november 2005, no. AWB 05/759 bevestigd. De uitspraak van de Afdeling is aangehecht.
Pagina248-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200607157/1
CiteertitelJBa 2007/201
SamenvattingBijgebouw. Zelfstandig begrip. Vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellant sub 2 (hierna: appellant) een vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een tandartsenpraktijk op het perceel [locatie] te Hengelo.
Pagina248-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200608919/1
CiteertitelJBa 2007/202
SamenvattingFair Trial. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft de korpschef van de politie Utrecht (hierna: de korpschef) geweigerd appellant een jachtakte voor het seizoen 2006-2007 te verlenen.
Pagina249-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina249-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingEK 2006-2007, 29934, nr. G - TK 2006-2007, 30175, nr. 29 - TK 2006-2007, 30938, nr. 9.
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn