Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-08-2007
Aflevering 7278
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200402204/1
CiteertitelGst. 2007, 92
SamenvattingBestemmingsplan recreatieterreinen. Eis van bedrijfsmatige exploitatie van (complex) recreatiewoningen kán ruimtelijk relevant zijn. Eigendomseis niet ruimtelijk relevant. Exploitatieovereenkomst als eis voor verhuur recreatiewoning niet ruimtelijk relevant. 'Gedoogbepaling' in bestemmingsplan strijdig met art. 10 WRO. Aanlegvergunningenstelsel ten onrechte niet gekoppeld aan bestemming-(somschrijving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Lochem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Recreatieterreinen" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina413-419
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-12-2006, 06/1851 WWB
CiteertitelGst. 2007, 93
SamenvattingVerboden onderscheid naar leeftijd tussen bijstandsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder die ontheven zijn van arbeidsverplichtingen en jongere bijstandsgerechtigden met ontheffing van arbeidsverplichtingen.
Samenvatting (Bron)Vakantieduur, onderscheid naar leeftijd. Leeftijdsdiscriminatie.
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina419-423
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ5429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200606369/1
CiteertitelGst. 2007, 94
SamenvattingPersoonlijke beleidsopvattingen in de WOB. Zelf voorzien door de rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 december 2004 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om volledige openbaarmaking van een aan [wederpartij] gerichte conceptbrief van 13 (lees: 12) augustus 2003 (hierna: de conceptbrief) afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina423-425
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200603057/1
CiteertitelGst. 2007, 95
SamenvattingNimby-vrijstelling ('not in my backyard') t.b.v. obstakelvrije vliegtunnel bij NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Voldaan aan formele voorwaarden toepassing nimby-procedure (bovengemeentelijke belangen, urgentie en besluitvorming vastgelopen)? Zo ja, voldaan aan de aan nimby-besluitvorming te stellen (hoge) eisen van zorgvuldige voorbereiding de deugdelijke motivering? Reformatio in peius bij besluit op bezwaar? Mantovanelliproblematiek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005, kenmerk M16, heeft verweerder aan het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina425-433
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200510548/1
CiteertitelGst. 2007, 96
SamenvattingPersoonlijk belang wethouder. Taakvervulling zonder vooringenomenheid. Deskundig tegenadvies. Belangenafweging. Motiveringsbeginsel. Redengevende omschrijving aanwijzing als monument.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2004 heeft appellant een aanvraag van de Stichting Rückriem om verlening van een monumentenvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk ingewilligd.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina433-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8532
Artikel aanvragenVia Praktizijn