Bijblad IndustrlŽle Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad IndustrlŽle Eigendom
Datum 22-08-2007
Aflevering 8/9
RubriekActualiteiten
TitelDe Grote Kamer van Beroep over divisionals (G 1/05)
SamenvattingHet is een genoegen de beslissing te lezen van de Grote Kamer van Beroep (GKvB) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 29 juni 2007 naar aanleiding van vragen van Kamers van Beroep over amendering van afgesplitste octrooiaanvragen (divisionals) in de zaak G 1/05. In de beslissing krijgt de lezer op heldere wijze de overwegingen gepresenteerd van de Kamers van Beroep die op grond van artikel 112 Europees Octrooiverdrag (EOV) de vragen hadden voorgelegd aan de GKvB, de stellingen en verzoeken van de appellant in een van de zaken voor de verwijzende Kamer van Beroep (KvB), de zienswijze van de Voorzitter van het EOB [...] en de opvattingen neergelegd in amicus curiae stellingnames.
Pagina465-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKwekersrechtelijke beschermingstermijnen in Europa
SamenvattingHet kwekersrecht vormt vanouds een bijzondere tak aan de stam van het intellectuele eigendomsrecht. Ik schrijf bewust niet: 'loot', omdat het kwekersrecht het stadium van de jonge, nieuw uitgelopen twijg inmiddels ruimschoots ontgroeid is. De internationale organisatie die zich met de bescherming van kweekproducten bezighoudt, UPOV, telt momenteel meer dan zestig lidstaten, en er bestaat een al twaalf jaar goedlopende organisatie die communautaire kwekersrechten verleent en die kort geleden melding kon maken van de toekenning van het 20.000ste certificaat.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina468-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 17-01-2007, ---
Samenvatting(Conor / Angiotech)

Uit octrooi en oorspronkelijke stukken blijkt niet dat en waarom de taxolstent enig voordelig effect zou hebben als chemotherapeuticum bij de sluiting van een lichaamsdoorgang a.g.v. ingroei van tumor/kankerweefsel; term 'analogue or derivative' van taxol voldoende duidelijk; duidelijk dat beschermingsomvang van octrooi zich uitstrekte tot conclusie 12 nu dit een volgconclusie is; onvoldoende duidelijk dat trials een zuiver wetenschappelijk doel kenden en mitsdien zouden kunnen profiteren van de wettelijke onderzoeksexceptie; in strijd met gevestigde jurisprudentie over de onderzoeksexceptie hier te lande om, voorafgaand aan de implementatiedatum, Row 1995 richtlijnconform te interpreteren.

(Conor Medsystems Inc / 1. Angiotech Pharmaceuticals Inc; 2. The University of British Columbia; 3. Boston Scientific Corporation).
Pagina474-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-10-2006, ---
Samenvatting(potrond-doseerinrichting)

Aannemelijk dat gedaagde sub 6 - bestuurder van een vennootschap - leiding heeft gegeven aan de handelingen waardoor de Duitse concernverwante vennootschap inbreuk maakte op (Duitse deel van) het Europees octrooi van eiser; hij is echter niet zonder meer aansprakelijk voor het handelen van het vennootschap; misbruik niet aannemelijk gemaakt; vzr. bevoegd te oordelen over voorziening, ook met effect voor buitenland; vzr. hoeft slechts inschatting te maken van hoe buitenlandse rechter hierover in voorkomend geval zal oordelen.

(A.G. van Kempen / Kwekerij Kuipers BV e.a.)
Pagina490-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-11-2006, ---
Samenvatting(thermostaatkraan-koppen).

Voldoende belang bij opgave van relevante handelsgegevens nu gedaagdes leverancier inspanningen heeft geleverd om een exacte kopie te maken en daarom in de rede ligt dat die met levering zou kunnen doorgaan; voor toewijzing van een verbod is geen schuld aan de kant van inbreukmaker vereist; vrees voor herhaling aannemelijk; gedaagde aansprakelijk voor schadevergoeding; inbreuk en slaafse nabootsing; de indruk dat het om dezelfde producten gaat wordt niet weggenomen door het ontbreken van het merk van de rechthebbende en een andere opdruk op de inbreukmakende producten.

(Comap / Korver Kompagnie BV).
Pagina494-500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2006, 974/06
Samenvatting(Red Bull / Red Energy)

Bevoegdheidsregels van BMW gaan vůůr op die van de EEX-Verordening; alle gedaagde vennootschappen kunnen niet met elkaar vereenzelvigd worden; wederzijdse producten - frisdrank in blik resp. pastilles in zakje - verschillen van aard (Anders: Vzr.); overeenstemming tussen merk en teken beperkt tot woord RED; zeer gering onderscheidend vermogen; geen verwarringsgevaar.

(Red Bull GmbH / Procter & Gamble Nederland BV).
Samenvatting (Bron)Kort geding. Merk Red Bull (energy drink in blik) versus Red Energy (pastilles in zakje onder merk Vicks). Soortgelijke waren. Geen verwarringsgevaar. Ook geen afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie van bekend merk.
Pagina500-505
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ2465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Rotterdam, 09-11-2006, 270751/KG ZA 06-872
Samenvatting(tijgernootjes)

Woordmerk 'tijger' niet sterk onderscheidend voor noten; niet aannemelijk dat publiek verband zal leggen tussen teken 'poema' en merk 'tijger', aangezien op de markt meerdere zoutjes zijn met namen van katachtige roofdieren; geen (begripsmatige) overeenstemming tussen wordmerk 'Afrika mix' en teken 'Kenia mix'; typische verschijningsvorm van de 'tijgernootjes' van DNG op zichzelf een onderscheidend kenmerk; verwarringsgevaar door vergelijkbaar uiterlijk van 'poemanoten'; inbreuk op merkrecht van Duyvis op beeld/vorm van 'tijgernootjes'; geen overeenstemmende totaalindrukken van de verpakkingen.

(Duyvis Production BV / Dutch-Nut-Group BV).
Samenvatting (Bron)Is er op grond van het bepaalde in artikel 2.20 BVIE sprake van inbreuk op de aan Duyvis toekomende merkrechten? Vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004
Pagina505-509
UitspraakECLI:NL:RBROT:2006:AZ3045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Breda, 13-09-2006, 164425 KG ZA 06-422
Samenvatting(NAC-logo)

Door samenwerkingsovereenkomst komt IFSP een exclusieve merklicentie toe op merken van NAC; toekennen van recht door NAC aan sponsor Bavaria om beeldmerk met NAC-logo te laten gebruiken is wanprestatie jegens IFSP; houdstermaatschappij heeft niet gehandeld in strijd met de aan IFSP verleende licentie; Bavaria is gerechtigd beeldmerk en naam van NAC te gebruiken; BAVARIA was niet bekend met de rechten van IFSP; IFSP kan het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria tegenwerpen.

(International Facility & Support Partners BV / NAC BV e.a.)
Samenvatting (Bron)Bavaria mag voortgaan met door NAC toegestane glazenactie, ondanks eerder door NAC gegeven licentierechten aan IFSP. NAC gebonden aan overeenkomst tot exclusieve samenwerking op het gebied van merchandising met IFSP. Ook IFSP dient na te komen: achterstallige huur ten gunste van NAC toegewezen. Hoge kostenveroordeling op grond van EG richtlijn.
Pagina513-516
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2006:AY8140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-02-2007, ---
Samenvatting(Quooker)

Dat de gewraakte mailing rept van een 'nieuwe cooker/cooler', waarmee volgens eiseres impliciet zou worden afgezet tegen de 'oude Quooker, is niet voldoende om te kunnen spreken van een weliswaar anonieme, maar te herleiden vergelijking met de Quooker kraan; onvoldoende aannemelijk dat cooker een in het Nederlands gebruikelijke aanduiding is voor heetwaterkraan; AB gebruikt het teken cooker niet als merk maar als generieke aanduiding voor een (heetwatersysteem met) heetwaterkraan; misleiding.

(Henri Peteri BV / AB Power Selling BV).
Pagina516-521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-09-2006, ---
Samenvatting(pistoolverstuivingsdop).

P&G mocht er o.g.v. de mededelingen van RB vanuit gaan dat de voorraad van de Air Wick Odor Stop in de winkels na 6 weken zou zijn uitverkocht; RB moet alsnog actie ondernemen jegens degenen aan wie zij geleverd heeft om te bevorderen dat de nog resterende producten uit de winkels worden verwijderd; vordering sub D is machtiging voor P&G om, indien de recall geen of te weinig effect zou hebben, zelf de gewraakte producten in de winkel op te nemen en deze te retourneren aan RB waartegenover RB de aankoopprijs van die producten aan P&G zou moeten vergoeden.

(The Procter & Gamble Company / Reckitt Benckiser BV).
Pagina521-527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-04-2006, 239/05 KG
Samenvatting(Sinin / Zinin)

Wijze waarop een webpagina van het internetadres zinin.nl van Sky Tours is opgebouwd en de reizen worden aangeboden wekken de indruk dat een bedrijf Zinin deze reizen aanbiedt; Sky Tours gebruikt 'Zinin' wijkt in zeer geringe mate af van de handelsnaam 'Sinin'; beide ondernemingen bestrijken een gelijk verkoopgebied; verwarringsgevaar.

(Sinin / Sky Holding BV).
Samenvatting (Bron)Verbod van gebruik Zinin als handelsnaam op webpagina. Wijkt niet alleen door letters en lettervolgorde, maar ook door de uitspraak slechts in zeer geringe mate af van Sinin. Beide gericht op het verkopen van (vakantie)reizen aan Nederlandstalig publiek via het internet. Verwarringsgevaar.
Pagina527-530
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY3520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-10-2006, 1932/05
Samenvatting(Quikprint)

Van Galen gebruikt aanduiding 'quickprint' op zijn website niet alleen als domeinnaam maar ook als handelsnaam verweven voor een deel van zijn bedrijfsactiviteiten; zozeer met gebruik van Quickprint als handelsnaam verweven dat gebruik van die domeinnaam met worden aangemerkt als handelsnaam; 'quickprint' is kenmerkende bestanddeel in de door Quikprint gebruikte handelsnamen en wordt ook door van Galen als (tweede) handelsnaam gebruikt voor (een onderdeel van) zijn drukkerijactiviteiten naast de handelsnaam Drukkerij De Letter; verwarringsgevaar.

(IndustriŽle Handelsonderneming Quickprint BV / S.J.G. van Galen h.o.d.n. Drukkerij De Letter).
Samenvatting (Bron)Gebruik van aanduiding quickprint als domeinnaam in strijd met handelsnaamrechten. Domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een adres. Echter gekleurd tot handelsnaam door gebruik op website niet alleen als domeinnaam, maar ook als handelsnaam.
Pagina530-533
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-08-2006, ---
Samenvatting(Airpur)

Geen onrechtmatig gebruik van handelsnaam Airpur door Klein; Klein gebruikte de handelsnaam Airpur reeds voordat het woordmerk Airpur in 1995 door Airpur International werd gedeponeerd; directeuren van Airpur International gaven in 1994 Klein toestemming het logo/beeldmerk van Airpur te gebruiken; Clean Elements heeft willens en wetens het merkdepot van het woord/beeldmerk Airpur in 1999 verricht terwijl zij wist dat dit merk reeds door Klein voor dezelfde producten in het Beneluxgebied werd gebruikt; merkdepot niet te goeder trouw verricht.

(Clean Elements e.a. / T.R. Klein).
Pagina533-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 23-11-2006, ---
Samenvatting(bakfietsen)

Niet alle bijzondere kenmerken van de Cargobike zijn technisch of functioneel bepaald; Cargobike hierdoor een nieuw en oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en waarop dan ook auteursrecht rust; CargoBike is speciaal ontworpen voor het veilig vervoeren van kinderen; totaalindruk van de New Viper is gelijk aan die van de Cargobike; juist de niet-technisch of functioneel bepaalde aspecten zijn identiek.

(Maarten Leendert van Andel h.o.d.n. Bakfiets.nl e.a. / In & Out Holland BV e.a.).
Pagina539-542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-08-2006, 04/943
Samenvatting(kabinetsbehuizing)

Uit de door Girardini aan Orion te Bergen op Zoom gerichte offerte valt niet af te leiden dat de litigieuze kabinetsbehuizingen in Nederland zijn openbaar gemaakt; aan het begrip 'openbaarmaking' is vereist dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt; daaraan wordt niet voldaan door de genoemde offerte noch door de Engelstalige folders en verdere correspondentie; geen mogelijke dreiging van een onrechtmatige daad in Nederland; onbevoegdheidsverklaring bevestigd.

(ADP Gauselmann GmbH e.a. / GE.F.IM. di Domenico Girardini Srl e.a.).
Samenvatting (Bron)Art. 12 Auteurswet, art. 5 lid 3 EEX-Vo. Rechtsmacht Nederlandse rechter, hangt o.m. af van de vraag of sprake is van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de beweerdelijk inbreukmakende kabinetsbehuizing in Nederland.
Pagina542-545
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AY8313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-11-2006, 1145/06 SKG
Samenvatting(Leeuwenhosen)

Onrechtmatig uitdelen door Bavaria van 'leeuwenhosen' buiten een voetbalstadion waar de KNVB een wedstrijd laat spelen, wetend en betogend dat toeschouwers deze zullen meenemen en dragen in het stadion; onvoldoende toegelicht waarom het verbieden van de eerder omschreven reclame-actie strijdig zou zijn met art. 6 Mededingingswet; ter hand stellen van algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk; geen beroep op vernietigbaarheid op de grond dat terhandstelling niet heeft plaatsgehad.

(1. Bavaria NV; 2. L.G.A.J. de Koning / Koninklijke Nederlandse Voetbalbond).
Samenvatting (Bron)Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht van 1 juni 2006 (zie LJN: AX6427) waarbij is beslist (i) dat de KNVB de bezoekers met een door hen gekochte Leeuwenhose met Bavaria-logo moet toelaten tot de stadions tijdens de oefeninterlands van het Nederlands elftal op 1 en 4 juni 2006 en (ii) dat Bavaria op die dagen geen Leeuwenhose of andere promotieartikelen met Bavaria-logo mag aanbieden in een straal van 10 kilometer rond het het Philipsstadion te Eindhoven respectievelijk het Feyenoordstadion te Rotterdam. Het hof wijst af de door Bavaria, appellant sub 2 en KNVB in hoger beroep geformuleerde vorderingen.
Pagina545-553
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ3550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-08-2006, ---
Samenvatting(exhibitieplicht)

De vordering tot inzage of tot afgifte van afschriften van bescheiden zoals bedoeld in art. 843a Rv kan niet als een provisionele vordering zoals in art. 223 Rv worden aangemerkt; er kan alleen inzage of afgifte van een afschrift of uittreksel worden gevorderd.

(Wilhelm Lahyer VermŲgensverwaltungs-GmbH / Scafom International BV).
Pagina553-555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-09-2006, ---
Samenvatting(goot voor plantenkas IV)

Schade wegens octrooi-inbreuk bedraagt helft van de kosten van door eiseressen ingeschakelde octrooigemachtigde, omdat maar voor ca. de helft van de goten inbreuk is waargenomen; nagenoeg ondoenlijk om verband in te schatten tussen levering van inbreukmakende goten en levering van daarmee verbonden (volledige) kassystemen ('koppelverkoop'); rechtbank moet schatten op voet van art. 6:97, 2e volzin BW; uitgegaan wordt van een denkbeeldig aan inbreukmaakster verleende licentie, van mindere opbrengst licenties aan derden, en van door octrooihoudster zelf geleverde goten; a.d.h.v. parameters kan schade worden geschat.

(1. P.L.J. Bom Beheer BV; 2. Boal Systemen BV; 3. Bordeso BV / Alcoa Nederland BV).
Pagina555-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn