Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 11-09-2007
Aflevering 16
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDerde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelJBa 2007/203
SamenvattingArt. 11:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de vijf jaar aan de Staten-Generaal verslag uitbrengen over de wijze waarop de Awb is toegepast. Op grond van deze bepaling wordt de werking van de Awb periodiek geëvalueerd. Inmiddels is op grond van deze bepaling drie maal een evaluatieverslag uitgebracht. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij het rapport van de Commissie Evaluatie Awb III (Commissie Ilsink), dat de titel 'Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2007' heeft meegekregen.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina254-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200606603/1
CiteertitelJBa 2007/204
SamenvattingBelanghebbende. Revisievergunning. Milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de duur van tien jaar verleend voor een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 31 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina258-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608523/1
CiteertitelJBa 2007/205
SamenvattingBelanghebbende. Milieuvergunning. Milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Promesta B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de in- en verkoop en opslag van consumentenvuurwerk en een timmerwerkplaats met verfspuitactiviteiten op het perceel Splijtbakweg 60 te Almere-Buiten. Dit besluit is op 17 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200700619/1
CiteertitelJBa 2007/206
SamenvattingBelanghebbende. Leefomgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Proper-Stok Woningen B.V. (hierna: Proper-Stok) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw aan de Koningin Emmastraat te Gorinchem (hierna: het perceel).
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200700995/1
CiteertitelJBa 2007/207
SamenvattingBesluit. Feitelijke handeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wester-Koggenland, thans Koggenland, (hierna: het college) het door appellant tegen de weigering hem via de rechtbank Alkmaar alle relevante documenten toe te sturen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608565/1
CiteertitelJBa 2007/208
SamenvattingBelangenafweging. Vrijstelling. Privaatrechtelijke belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan Ceres Projecten vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en vergroten van de schoolgebouwen aan de Korendijkstraat 56-58 te Den Haag tot 15 appartementen, 4 eengezinswoningen en een parkeergarage.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608185/1
CiteertitelJBa 2007/209
SamenvattingDwangsom. Bouwvergunning. Vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (hierna: het college) [appellante] oplegging van een dwangsom gelast in het tuincentrum aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) vóór 22 september 2005 de verkoop van levende dieren, met uitzondering van vissen voor de vijver te staken alsmede de verkoop van diervoeders en dierbenodigdheden te beperken tot een maximum van 100 m².
Pagina260-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200700029/1
CiteertitelJBa 2007/210
SamenvattingDwangsom. Overtreder. Feitelijke macht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) appellante sub 2 onder oplegging van een dwangsom gelast om alle chalets van het type "Zeearend" (hierna: de chalets) te verwijderen van het terrein van het Recreatiepark Noordwijkse Duinen gelegen aan de Kapelleboslaan 10 te Noordwijk (hierna: het recreatiepark).
Pagina261-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200705554/1 en 200705555/1
CiteertitelJBa 2007/211
SamenvattingDwangsom. Legalisatie. Milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)verzoeken richten zich tegen de besluiten van verweerder van 2 augustus 2007, waarbij aan verzoeksters afzonderlijk een last onder dwangsom is opgelegd met betrekking tot een compostbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Tegen deze besluiten hebben verzoeksters bezwaar gemaakt. Daarnaast hebben verzoeksters de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Pagina261-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602581/1
CiteertitelJBa 2007/212
SamenvattingTijdige indiening. Verzending per koerier.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) aan appellant op grond van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden een subsidie ten bedrage van maximaal 10.272.900,- verleend.
Pagina262-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200700800/1
CiteertitelJBa 2007/213
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder ingestemd met de conclusies van het verslag met betrekking tot het saneringsplan, het saneringsresultaat en de nazorg en monitoring van de bodemverontreiniging op de [locatie] te [plaats].
Pagina262-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608096/1
CiteertitelJBa 2007/214
SamenvattingHeroverweging. Toepasselijk recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2003 heeft de raad der gemeente Dongen (hierna: de gemeenteraad) geweigerd aan appellanten vrijstellingen te verlenen voor het vestigen van twee glastuinbouwbedrijven op percelen aan de [locatie] te Dongen (hierna: de percelen). Bij besluit van 10 november 2005 heeft de gemeenteraad de door appellanten daartegen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200700514/1
CiteertitelJBa 2007/215
SamenvattingMotivering en bekendmaking. Beslissing op bezwaar. Berusten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2005 heeft appellant (hierna: het college) op grond van artikel 68, eerste lid, aanhef en onder a, van de Flora- en faunawet een ontheffing onder voorwaarden verleend voor het doden van wilde eenden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen op percelen in het werkgebied van de Faunabeheereenheid Fryslân.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200608186/1
CiteertitelJBa 2007/216
SamenvattingIndienen nadere stukken. Strijd met de goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht (hierna: het college) aan Metro Properties B.V. (hierna: Metro) vrijstelling verleend voor het toestaan van detailhandel in een Makrovestiging op het perceel Toermalijnring ongenummerd te Dordrecht (hierna: het perceel).
Pagina263-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200700044/1
CiteertitelJBa 2007/217
SamenvattingHoren getuigen. Horen. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van een deel van de fabriek/showroom aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor het verkopen van producten aan particulieren te staken en gestaakt te houden.
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingStaatsblad 2007, 271.
Pagina265-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina266-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn