Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 05-09-2007
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelEuropese discussie over emissie-plafonds noodzakelijk
CiteertitelM en R 2007/7, nr.
SamenvattingTraditioneel stond in de milieuregelgeving de individuele brongerichte normstelling voorop. Indien installaties en andere emissiebronnen de beste beschikbare technieken toepassen, garandeert dat echter niet dat het totaal aan emissies geen onaanvaardbare milieugevolgen zal hebben. Daarom werden naast milieukwaliteitsnormen in het 'Göteborg-protocol' bij het UN/ECE-Verdrag betreffende luchtverontreiniging over lange afstand en in de NEC-Richtlijn voor een viertal stoffen emissieplafonds vastgesteld. De emissieplafonds gelden vanaf 2010.
Auteur(s)Ch. Backes
Pagina393-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis en vormgeving van waterkwaliteitseisen
CiteertitelM en R 2007/7, nr.
SamenvattingDe Kaderrichtlijn water heeft als doel een 'goede toestand' van de Europese wateren te bereiken. Om deze doelstelling te verwezenlijken worden waterkwaliteitsnormen vastgesteld. Deze kwaliteitseisen moeten in het nationale recht worden geďmplementeerd. Beschreven wordt wat de juridische betekenis van waterkwaliteitseisen is en op welke wijze ze het beste vormgegeven kunnen worden in ons nationale recht om zowel aan Europese verplichtingen te voldoen als om voldoende flexibiliteit te behouden.
Auteur(s)H.F.M.W. Rijswick
Pagina395-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPaddenstoelen: onbeschermd en toch ook weer niet
CiteertitelM en R 2007/7, nr.
SamenvattingZijn paddenstoelen juridisch beschermd en zo ja, hoe? Zo nee, zou men paddenstoelen juridisch moeten (willen) beschermen? Deze eenvoudige vragen laten zich minder gemakkelijk beantwoorden dan men zou verwachten. In theorie kunnen paddenstoelen in het kader van het natuurbeschermingsbeleid, net als elke andere plantensoort of diersoort, langs 2 wegen worden beschermd, namelijk via het gebiedsbeschermingsbeleid of via het soortenbeschermingsbeleid. Voor paddenstoelen blijken de accenten in het beschermingsregime duidelijk anders te worden gelegd dan voor andere planten en dieren. Gerichte bescherming van paddenstoelen vindt nauwelijks plaats, en dan niet langs juridische weg. Paddenstoelen profiteren vooral van beheers- en instandhoudingsmaatregelen die in eerste instantie op andere planten en dieren zijn gericht, en van het algemene milieubeleid.
Auteur(s)L. Bakker , H.E. Woldendorp
Pagina408-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/7, nr.
Pagina420-421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200601917/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 52K
SamenvattingHoofdregel dat geen voorschriften aan vergunning mogen worden verbonden die letterlijk of inhoudelijk overeenkomen met de wet niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2006 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een tankstation voor de aflevering van brandstoffen aan het wegverkeer alsmede voor het wassen van motorvoertuigen, de verkoop van food- en non-foodartikelen en de verhuur van aanhangwagens, gelegen aan de Stationsweg 21 te Gorinchem. Dit besluit is op 1 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina422-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6841
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200606952/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 53K
SamenvattingHoofdregel dat geen voorschriften aan vergunning mogen worden verbonden die letterlijk of inhoudelijk overeenkomen met de wet niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2006 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de inzameling, op- en overslag en bewerking van ferro- en non-ferrometalen op het adres Ambachtshof 2 te Nootdorp voor een periode van tien jaar. Dit besluit is op 7 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina422-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200607027/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 54K
SamenvattingBij het bepalen van de termijn als bedoeld in artikel 8.18 Wm mogen rechten uit eerder verleende vergunningen in de beoordeling worden betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te Oisterwijk. Dit besluit is op 24 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina422-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200602487/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 55K
Samenvatting1. Voorschrift bestemmingsplan volgens Wet geluidhinder is bindend bij toetsing aanvraag bouwvergunning. 2. Bij beslissing goedkeuring bestemmingsplan moeten alle relevante geluidbronnen bij beoordeling cumulatieve geluidbelasting worden betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Maassluis, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005, het bestemmingsplan "Burgemeesterswijk" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina422-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 06-06-2007, 200605144/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 56K
SamenvattingRuimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de inrichting kunnen geen reden zijn voor verlening milieuvergunning voor een beperkte periode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Enkco B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf, gelegen aan de Waagweg 5 te Holten. Dit besluit is op 20 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina423-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200607757/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 57K
SamenvattingWet luchtvaart is het primaire kader voor beperking van risico's van (model)luchtvaart.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2006 heeft verweerder aan de vereniging "Radiovliegclub Dordrecht en omstreken Red Eagles" (hierna: vergunninghoudster) voor een periode van vijf jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het vliegen met modelvliegtuigen, gelegen op het Sportpark Schenkeldijk te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam, sectie B, nummer 485 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina423-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200606479/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 58K
SamenvattingOnvoldoende aannemelijk gemaakt dat de aangeschrevene niet nog steeds houder - en daarmee overtreder - van de lozingsvergunning is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2006 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van voorschrift 3 van de op 3 september 2001 krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleende vergunning, voor zover dit voorschrift ziet op de maximale concentratie onopgeloste bestanddelen.
Pagina423-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200607975/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 59K
SamenvattingBedrijfsactiviteiten die niet door milieuwetgeving worden gedekt niet beschermd in beslissing over art. 19-vrijstelling voor bouw van woningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: het college) aan Intermanagement/ Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van twaalf woningen met bijgebouwen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leende, sectie A, nos. 4486 (ged.) en 3547 (ged.) (hierna: het perceel).         Bij besluit van 4 oktober 2005 heeft het college het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Pagina423-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-06-2007, 200703589/2
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 60K
SamenvattingWindturbine en veehouderij vormen niet één inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2007 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het uitbreiden van haar veehouderij met een mestvergistingsinstallatie met warmtekrachtinstallatie op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina423-424
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 09-01-2007, 03502/05 E
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 73
SamenvattingSamenstellings- etiketteringseisen Vuurwerkbesluit leveren weliswaar een handelsbelemmering ex art. 29 EG-verdrag op, maar deze is gerechtvaardigd in de zin van art. 30 EG-verdrag.
Samenvatting (Bron)Het hof heeft geoordeeld dat de hier toepasselijke NL vuurwerkregeling niet strijdig is met artikel 28 van het EG-Verdrag en voorts dat die regelgeving de toets aan artikel 30 EG-Verdrag doorstaat. Het hof heeft tot uitdrukking gebracht dat het onderhavige verbod inzake het voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de wettelijke eisen inzake de samenstelling en etikettering, weliswaar de handel tussen de lidstaten kan belemmeren, maar dat die mogelijke belemmering wordt gerechtvaardigd door het doel van die regelgeving, dat die regelgeving noodzakelijk is ter verwezenlijking van dat doel en dat niet aannemelijk is dat een minder verstrekkend voorschrift voldoende zou bijdragen aan het beoogde doel. Het eerste middel berust op een andere lezing van de bestreden uitspraak en mist dus feitelijke grondslag. Het tweede middel faalt bij gebrek aan belang nu het hof is uitgegaan van de toepasselijkheid van art. 30 EG-Verdrag.
Pagina424-425
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200507743/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 74
SamenvattingVerweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat bij de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan met toepassing van de in art. 7.16 Wm neergelegde procedure gebruik kon worden gemaakt van de gegevens uit het reeds beschikbare MER. Verweerder heeft zich in dit geval in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat geen alternatieve locaties in beschouwing hoefden te worden genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2004, het bestemmingsplan "Hoek Overste den Oudenlaan" vastgesteld.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina425-428
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200505405/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 75
SamenvattingIn goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan geen rekening gehouden met onderdelen die wel en niet aan de LPG-inrichting kunnen worden toegerekend. Strijd met Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2004 heeft de gemeenteraad van Heerlen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2004, het bestemmingsplan "Truckstop Heerlerbaan" vastgesteld.
Pagina428-430
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200508135/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 76
SamenvattingIn goedkeuringsbesluit bestemmingsplan, zulks gerelateerd aan de op grond van de Wet milieubeheer vergunde situatie, is rekening gehouden met een doorzet tot minder dan 1500 m3, maar meer dan 1000 m3. Inhoud milieuvergunning maatgevend. Convenant dat nog niet heeft geleid tot een wijziging van de regelgeving is niet relevant.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2005 heeft de gemeenteraad van Meijel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Kern Meijel" vastgesteld.
Pagina431-433
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200600358/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 77
SamenvattingVerschil kwetsbaar object en beperkt kwetsbaar object gerelateerd aan bestemming en mogelijke functionaliteiten.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maassluis (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor twee bedrijfsverzamelgebouwen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] (hierna: het perceel) te Maassluis.
Pagina433-434
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200602149/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 78
SamenvattingIn goedkeuringsbesluit bestemmingsplan geen rekening gehouden met besluit externe veiligheid, omdat bestemmingsplan geen directe bouwtitel oplevert.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft de gemeenteraad van Dronten, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005, het bestemmingsplan "De Kaai Biddinghuizen" vastgesteld.
Pagina434-436
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200603124/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 79
SamenvattingVerandervergunning leidt niet tot nadelige gevolgen voor het plaastgebonden risico.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een LPG-tankstation aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina436-436
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200605428/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 80
SamenvattingUrgente sanering van LPG-tankstation en wijze van meten (sportterrein en fietsenstalling deel van kwetsbaar object: school).

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2006 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 8 oktober 1990 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een LPG-tankstation aan de Stationsweg 8 te Harlingen, ambtshalve ingetrokken voor zover het de opslag en verkoop van LPG betreft. Dit besluit is op 15 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina436-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200607782/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 81
SamenvattingVergunde omzet afgezet tegen het Besluit externe veiligheid inrichtingen creëert toelaatbare situatie. Impliciete beperking van doorzet LPG niet relevant.

Noot onder nr. 82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft verweerder de voorschriften, behorende bij de revisievergunning van 9 mei 2000 voor een verkoopstation voor onder meer LPG aan de [locatie] te [plaats] aangevuld. Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina438-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200604994/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 82
SamenvattingMiddels revisievergunning vergunde wijzigingen ten opzichte van aanvankelijke situatie leidden niet tot toename van plaatsgebonden risico. Besluit externe veiligheid inrichtingen derhalve niet van toepassing.

Noot tevens behorend bij nrs. 75 t/m 81.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een garagebedrijf met LPG-tankstation aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 mei 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina438-443
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200601747/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 83
SamenvattingBetreft goedkeuring van in hoofdzaak consoliderend bestemmingsplan. Bij de beoordeling van de gevolgen van een plan voor een SBZ mag niet worden uitgegaan van niet-verwezenlijkte bestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2005 heeft de gemeenteraad van Hattem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2005, het bestemmingsplan "Het Veen 2005" vastgesteld.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina443-445
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200604266/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 84
SamenvattingDe Afdeling stelt voorop dat het college bij het nemen van verkeersbesluiten, zoals die waar appellanten om hebben verzocht, een ruime beoordelingsmarge toekomt. De rechtbank heeft terecht overwogen dat artikel 7, eerste lid, van het Blk 2005 niet van toepassing is, omdat de weigering de gevraagde verkeersmaatregelen te treffen geen gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit als bedoeld in die bepaling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om ter verbetering van de luchtkwaliteit op de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade te Den Haag (hierna: de Veerkaden) op korte termijn venstertijden in te stellen voor vrachtverkeer.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina445-450
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604900/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 85
SamenvattingUit de Nota van Toelichting bij het wijzigingsbesluit blijkt dat de terminologie in de bijlage van het Besluit m.e.r. bij het wijzigingsbesluit is aangepast aan de terminologie die sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, Stb. 2001, 346) in de Wet milieubeheer is opgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft verweerder aan Afvalzorg Deponie B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een afvalverwerkingsinrichting op het adres Zeeasterweg 40 te Lelystad. Voorts heeft verweerder bij dit besluit met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer enkele voorschriften, verbonden aan de voor de inrichting verleende vergunning van 2 april 2002, gewijzigd. Dit besluit is op 8 juni 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina450-451
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200506286/1
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 86
SamenvattingHet onderhavige reconstructieplan voorziet wat betreft verwevingsgebieden niet in een indeling van ruimte voor landbouw, wonen en recreatie. Dit is in ruimte voor landbouw, wonen en recreatie. Dit is in overeenstemming met artikel 1 van de Rwc waarin is bepaald dat onder verwevingsgebied wordt verstaan een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005, kenmerk PS 25/05 E, hebben verweerders op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: de Rwc) onder meer het reconstructieplan "De Peel" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , A.G.A. Nijmeijer
Pagina451-462
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200701245/2
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 87
SamenvattingBij besluit van 2 januari 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een opfokgeitenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1]. Indien het bestreden besluit van kracht zou worden, betekent dit dat voor een deel van het perceel gemeente Ede, sectie [...], nummer [B] verschillende vergunningen onder voorschriften voor het in werking hebben van een inrichting van toepassing zullen zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 januari 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een opfokgeitenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 11 januari 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina462-464
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2640
Artikel aanvragenVia Praktizijn