Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 12-09-2007
Aflevering 7
TitelDe doodstraf voor Saddam Hussein. Een aanzet tot juridische duiding
CiteertitelDD 2007, 52
SamenvattingEr zijn onderwerpen in het strafrecht waar veel mensen zich druk over maken. Deze thema's blijven de agenda van het maatschappelijk en het wetenschappelijk debat permanent beheersen - en vaak op goede gronden. Andere vraagstukken lijken evenwel te zijn getroffen door een soort academisch moratorium. Zie ik het goed, dan is één daarvan de gedachtevorming rond de doodstraf. Al langere tijd is er op dat terrein weinig nieuws onder de zon. Niet alleen is er een consensus ontstaan omtrent de verwerpelijkheid van de doodstraf - ongeacht de omstandigheden van het geval - bovendien wordt het ogenschijnlijk bijna not done beschouwd om bij die eensgezindheid vraagtekens te plaatsen of de grondslag daarvan opnieuw ter discussie te stellen.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina639-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSfeercumulatie in het verkeersrecht en het fiscale recht
CiteertitelDD 2007, 53
SamenvattingHet gebruik van controlebevoegdheden voor opsporingsdoeleinden (sfeercumulatie) is een onderwerp dat in de rechtspraak regelmatig aan de orde komt. De Hoge Raad staat dit toe, mits een en ander niet ontaardt in misbruik. Enerzijds lijkt het nuttig ambtenaren met zowel toezichts- als opsporingstaken te belasten, anderzijds moet op een dergelijke combinatie van taken effectief controle kunnen worden uitgeoefend. In deze bijdrage wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie in het fiscale recht en het wegenverkeersrecht. De auteur komt tot de conclusie dat het Nederlandse recht ter zake te weinig sturing biedt en doet met het oog daarop enige aanbevelingen.
Auteur(s)M.J.J.P. Luchtman
Pagina657-681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nemo-teneturbeginsel als containerbegrip?
CiteertitelDD 2007, 54
SamenvattingMede op basis van de rechtspraak van het EHRM wordt doorgaans in het merendeel van de literatuur en in de rechtspraak aangenomen dat het nemo-teneturbeginsel zich in hoofdzaak beperkt tot de verklaringsvrijheid van de verdachte. Het arrest Saunders is bij deze uitleg uitgangspunt. Met het in 2006 gewezen EHRM-arrest Jalloh is het echter de vraag of dit uitgangspunt moet worden herzien dan wel moet worden genuanceerd. Het lijkt er op dat het Hof in plaats van nemo tenetur strikt te benaderen, het beginsel gaat zien als een containerbegrip waaronder allerhande belangen van de verdachte kunnen worden geschaard.
Auteur(s)L. (Lonneke) Stevens
Pagina682-697
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelA.P.A. Broeders, Op zoek naar de bron. Over de grondslagen van de criminalistiek en de waardering van het forensisch bewijs
CiteertitelDD 2007, 55
Auteur(s)J.M. Reijntjes
Pagina698-704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCriminologie
TitelOnderzoek naar de begrijpelijkheid van de rechtspraak
CiteertitelDD 2007, 57
SamenvattingNederlanders hebben in vergelijking met andere Europeanen veel vertrouwen in de rechtspraak in hun land, zo blijkt uit een op 17 juli 2007 gepubliceerd onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zelfs schandalen in de rechtspraak, zoals de kwestie over de Schiedammer Parkmoord in 2005, zouden het vertrouwen van burgers in het justitiële systeem niet structureel aantasten. Toch zijn discussies over rechterlijke beslissingen en dwalingen en over de hoogte van straffen aan de orde van de dag. Het zijn onderwerpen die zich mogen verheugen in grote belangstelling van de massamedia.
Auteur(s)W. Huisman , J.W. de Keijser , F.M. Weerman
Pagina706-711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCriminologie
TitelStraftoemeting
CiteertitelDD 2007, 58
SamenvattingDeze rubriek bevat als gebruikelijk een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen acht maanden, voor zover in het bijzonder relevant voor de straftoemeting. Verder worden enige andere ontwikkelingen op het terrein van sanctionering en straftoemeting gesignaleerd, zoals wetswijzigingen en wetsvoorstellen. Bovendien wordt melding gemaakt van nieuwe (strafvorderings)richtlijnen. Deze rubriek is afgesloten op 20 juli 2007.
Auteur(s)M.J.A. Duker , P.M. Schuyt
Pagina711-717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelInformationele privacy in de strafrechtspleging
CiteertitelDD 2007, 59
SamenvattingHet recht op informationele privacy vormt een onderdeel van één van de belangrijkste burgerlijke vrijheden en verdient daarom bespreking aan de hand van recente strafrechtspraak. Deze vorm van privacy werd door Westin bijna een halve eeuw geleden omschreven als het recht van een individu om zelf te bepalen welke informatie over hem of haar ter beschikking komt van anderen. Deze ruime definitie impliceert dat iedere vastlegging van persoonsgegevens een inbreuk vormt op het recht op informationele privacy.
Auteur(s)M.G.J.M. van der Staak
Pagina718-736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-06-2006, 62332/00
CiteertitelDD 2007, 59.1
Samenvatting(Segerstedt-Wiberg e.a. / Sweden).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8 (except for the first applicant);Violation of Art. 10 (except for the first applicant);Violation of Art. 11 (except for the first applicant);Violation of Art. 13 (all applicants);Non-pecuniary damage - financial awards;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Pagina718-718
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0606JUD006233200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-06-2006, 54934/00
CiteertitelDD 2007, 59.2
Samenvatting(Weber and Saravia / Germany).
Pagina718-720
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0629JUD005493400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-12-2006, 29514/05
CiteertitelDD 2007, 59.3
Samenvatting(Van der Velden / The Netherlands).
Pagina720-721
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:1207JUD002951405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-03-2007, 00612/06
CiteertitelDD 2007, 59.4
SamenvattingConclusie A-G Vellinga.
Samenvatting (Bron)Zaak Anne Frankplantsoen Eindhoven. HR verwerpt cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO.
Pagina721-722
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ6114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-07-2005, 20-004189-04
CiteertitelDD 2007, 59.5
Samenvatting(Eindhovens plantsoen).
Samenvatting (Bron)Strafzaak tegen bezoeker van het Anne Frankplantsoen te Eindhoven. Aan de verdachte is poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel tenlastegelegd, doordat hij, wetende van zijn H.I.V.-besmetting, seksuele contacten heeft onderhouden. Het hof gaat in op de vraag wanneer er sprake is van ‘bijzondere, risicoverhogende omstandigheden’ die mogelijk leiden tot een aanmerkelijke kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door H.I.V.-besmetting. De verdachte wordt daarvan – na eerdere veroordeling door de rechtbank ’s-Hertogenbosch – vrijgesproken. Verdachte wordt veroordeeld terzake van ontucht met minderjarigen en ontucht met jongens-prostituees die wel de leeftijd van 16 maar niet die van 18 jaren hebben bereikt. Het hof neemt een schending aan van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 8 EVRM, op grond van de omstandigheid dat zonder wettelijke basis de H.I.V.-besmetting van verdachte bekend is gemaakt. De schending wordt gecompenseerd met een verlaging van de op te leggen straf.
Pagina722-722
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AT9538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-04-2006, 21-002211-04
CiteertitelDD 2007, 59.6
SamenvattingPersbericht.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voormalige Maastrichtse rechter voor bezit afbeeldingen van jongeren beneden de leeftijd van zestien jaren (240b Sr).
Pagina722-723
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AW3267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Groningen, 25-01-2006, 18/040841-04
CiteertitelDD 2007, 59.7
SamenvattingDNA-onderzoek veroordeelde minderjarige.
Samenvatting (Bron)Gegrondverklaring bezwaarschrift minderjarige tegen het bepalen en verwerken van haar DNA-profiel. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het gestelde in artikel 8 EVRM en artikel 40 IVRK bij de afweging over de toepasbaarheid van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden op een minderjarige de persoonlijke belangen van de minderjarige afgewogen dienen te worden tegen het algemeen maatschappelijk belang en dat daarbij gelet op artikel 3 IVRK het belang van de minderjarige de eerste overweging dient te vormen. Daarbij dient gekeken te worden naar de leeftijd van de veroordeelde ten tijde van het begaan van het misdrijf, de reële ernst van het feit, de omstandigheden waaronder deze is begaan, de mate van eventuele recidive en de overige persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde. De rechtbank is van oordeel dat de belangen van veroordeelde in casu het zwaarst moeten wegen.
Pagina723-724
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2006:AV0355
Artikel aanvragenVia Praktizijn