StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 19-09-2007
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelJurisprudentie over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
CiteertitelStAB 2007, nr.
SamenvattingTwee jaar geleden is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb in werking getreden. Een groot aantal bijzondere bestuurswetten is hieraan aangepast. Rondom afdeling 3.4 Awb zijn diverse vragen gerezen. Op enkele van deze vragen is inmiddels door de Afdeling bestuursrechtspraak een antwoord gegeven. In deze bijdrage wordt hierop ingegaan. [...] Besloten wordt met een aantal conclusies.
Auteur(s)J. Robbe
Pagina8-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200606227/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-80
SamenvattingHet uit artikel 6:13 Awb voortvloeiende vereiste is niet in strijd met artikel 6 EVRM.

(Tubbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een jongvee- en vleesveebedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 12 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina15-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604496/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-81
SamenvattingVanaf het moment van de faillietverklaring is de curator verantwoordelijk voor de uit de milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen.

(Maasdriel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2006 heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd vanwege overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) en artikel 25, eerste lid, van het lozingenbesluit bodembescherming ten aanzien van een verontreiniging op het perceel [locatie] in [plaats].
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604900/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-82
SamenvattingDe wijze van totstandkoming van het deskundigenbericht is niet in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

(GS Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft verweerder aan Afvalzorg Deponie B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een afvalverwerkingsinrichting op het adres Zeeasterweg 40 te Lelystad. Voorts heeft verweerder bij dit besluit met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer enkele voorschriften, verbonden aan de voor de inrichting verleende vergunning van 2 april 2002, gewijzigd. Dit besluit is op 8 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200609072/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-83
SamenvattingBinnen geluidzone gelegen woonboot is geen geluidgevoelig object.

(GS Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2006 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen op het adres Ringweg 289 te Zaandam. Tevens heeft verweerder bij dit besluit vergunning geweigerd voor het laden en lossen van schepen aan de loskade. Dit besluit is op 17 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200606242/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-84
SamenvattingOf een techniek als beste beschikbare techniek (BBT) kan worden aangemerkt wordt niet alleen bepaald door de kosteneffectiviteit. De omstandigheid dat de emissie-eisen van de NeR worden overschreden, vormt een aanwijzing dat geen sprake is van BBT.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor onder meer een crematorium voor huisdieren en paarden op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA. Blomberg
Pagina22-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200605756/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-85
SamenvattingGezien de afstand tussen twee varkenshouderijen vormen deze niet één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(Maasbree).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft verweerder geweigerd appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een varkenshouderij op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 13 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200606014/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-86
SamenvattingHet dwangsombesluit komt in feite neer op een gedoogbesluit.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 januari 2006 heeft appellant verweerder verzocht zijn besluit van 18 december 2001 tot het opleggen van een last onder dwangsom in te trekken en over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang ten aanzien van het motorsportcircuit "de Peel" aan de Bakelsedijk te Venray.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200606372/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-87
SamenvattingDe vergunningverlening is niet in strijd met artikel 8 EVRM nu geen sprake is van een disproportionele inbreuk op de door deze bepaling beschermde rechten.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Combinatie Plas van Heenvliet B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het nuttig toepassen van ten hoogste 5.000.000 m3 schone grond, MVR grond, grond zijnde een categorie 1 bouwstof en klasse 0, 1 en 2 baggerspecie voor het verondiepen van een voormalige zandwinplas. De inrichting is gelegen aan de Kanaalweg, ongenummerd, te Zwartewaal, gemeente Brielle. Dit besluit is op 20 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina30-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200607347/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-88
SamenvattingHet overtreden van de gedoogvoorwaarden tast de rechtmatigheid van het gedoogbesluit niet aan.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2006 heeft verweerder gedoogd dat in de inrichting van [ vergunninghoudster] op het perceel [locatie] te [plaats] een aantal activiteiten wordt uitgevoerd in strijd met de voor de inrichting verleende milieuvergunning.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200605529/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-89
SamenvattingHet bevoegd gezag heeft een zekere beleidsvrijheid in de wijze van bekendmaken van ontwerpbesluiten.

(Milieudienst IJmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de handel in en de bewerking van houtproducten en het aanmeren en de opslag van en het onderhoud aan boten met een lengte tot 25 meter op de percelen [6 locaties] te [plaats]. Dit besluit is op 15 juni 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina34-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200607331/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-90
SamenvattingBeroepsgrond inzake m.e.r. ontvankelijk ondanks dat deze niet als zienswijze naar voren is gebracht.

(Steenwijkerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met bovengrondse opslag van dieselolie op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 29 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200608658/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-91
SamenvattingEigenaar van onbebouwd perceel naast de inrichting is belanghebbende.

(Milieudienst IJmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stoeterij voor het houden van 12 mini-paarden en 8 paarden gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 10 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200608818/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-92
SamenvattingVereniging van Eigenaren is belanghebbende nu zij opkomt voor een collectief belang.

(Alkmaar).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2006 heeft verweerder de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen van huishoudelijk afval vastgesteld. Dit besluit is op diezelfde datum ter inzage gelegd.
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200606165/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-93
SamenvattingVerweerder heeft ten onrechte verzuimd om voor wat betreft de economische haalbaarheid van de maatregel te kijken naar de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort.

(Waterschap Vallei en Eem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft verweerder, voor zover hier van belang, aan appellante voor de vestiging Ede een vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) voor het lozen van afvalwater via een persleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede (hierna: de rwzi). Dit besluit is op 6 juli 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200602517/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K29
SamenvattingAccepteren melding leidt niet tot wijziging van de vergunning. Mitsdien blijft de vergunning en niet de vergunning met inbegrip van de gemelde veranderingen uitgangspunt voor de beoordeling, in dit geval de m.e.r. (beoordelings)plicht.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder aan de stichting "Stichting Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het opwekken van duurzame energie door middel van de thermische conversie van maximaal 441.000 ton stapelbare pluimveemest, pluimveeveren en vergelijkbare schone biomassa per jaar. Dit besluit is op 27 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605233/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K30
SamenvattingBij de beoordeling van de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet is terecht het natuurbelang betrokken.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 28 juni 2006, kenmerk RE2003.58927, de door appellante gevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T, nrs. 106, 107 en 108 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Olburgseweg ten zuiden van het Gat van Kraaijenvanger, geweigerd.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605238/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K31
SamenvattingBeoordeling luchtkwaliteit ten gevolge van verkeersbewegingen beperkt zich tot de directe omgeving van de inrichting.

(Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Chios Real Estate Properties B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een musicaltheater met horecavoorzieningen en een parkeergarage aan de Europaboulevard ongenummerd (voorheen nr. 23) te Amsterdam (hierna: de inrichting). Dit besluit is op 8 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-04-2007, 200607718/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K32
SamenvattingNa vernietiging van een besluit is alleen een nieuw ontwerpbesluit vereist bij bijzondere omstandigheden.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2005 heeft verweerder aan de gemeente Purmerend voor een periode van 10 jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het in werking hebben van een afvalbrengstation en gemeentewerf, gelegen aan de Van IJsendijkstraat 186 en 417. Dit besluit is op 5 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200607098/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K33
SamenvattingBij beantwoording van de vraag of een gebied als kwetsbaar gebied in de zin van de Wav moet worden aangemerkt, is de feitelijke situatie niet van belang.

(Deurne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugenbedrijf gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200607566/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K34
SamenvattingMet gedeeltelijke weigering is grondslag aanvraag niet verlaten; vergunning niet van rechtswege vervallen; in aanmerking komende beste beschikbare technieken onvoldoende onderzocht.

(Oost Gelre).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2006 heeft verweerder aan appellant sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200602553/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K35
SamenvattingHet bevoegd gezag heeft een zekere beoordelingsvrijheid in de wijze van bekendmaken van het ontwerpbesluit.

(Hoogheemraadschap Delfland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder aan de gemeente Rotterdam een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het met behulp van een werk lozen van afvalwater dat afkomstig is van de polder Schieveen, omgeving Doenkade/Oude Bovendijk, op het oppervlaktewater van de binnenboezem van de polder Schieveen te Rotterdam.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605135/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K36
SamenvattingTer invulling van zijn beoordelingsvrijheid heeft verweerder voor wat betreft de beste beschikbare technieken aansluiting kunnen zoeken bij het BREF.

(Waterschap Rivierenland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een tijdelijke vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo), voor zover hier van belang, verleend voor het direct lozen van verontreinigd hemelwater, afkomstig van een afvalverwerkende inrichting aan de [locatie] te [plaats], op de [plaats]. Dit besluit is op 1 juni 2006 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605424/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K37
SamenvattingWijziging aanvraag in dit geval niet toegestaan.

(Boekel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 juni 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina44-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200606567/2
CiteertitelStAB 2007, nr. K38
SamenvattingDwangsom kan worden opgelegd aan degene die feitelijk leiding geeft; in dit geval is terecht een preventieve dwangsom opgelegd.

(Baarle Nassau).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2006 heeft verweerder aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd vanwege dreigende overtreding van de ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) voor een inrichting aan de [locatie] te [plaats] geldende geluidvoorschriften.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200607914/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K39
SamenvattingLandbouwgronden maken geen deel uit van de inrichting. Gelet op de afstand van 850 meter tussen de veehouderijen is geen sprake van één inrichting in de zin van de Wm.

(Hof van Twente).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft verweerder geweigerd appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200607772/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K40
SamenvattingLigging inrichting in of nabij Ecologische Hoofdstructuur is geen bijzondere omstandigheid die noodzaakt tot het opstellen van een milieu-effectrapport.

(Wierden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een gemengd veehouderijbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 15 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 06-06-2007, 200607682/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K41
SamenvattingVergunning terecht geweigerd nu is verzuimd een passende beoordeling te maken naar de effecten van de grondwateronttrekking voor het gebied.

(Minister LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2005 heeft verweerder aan appellant een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het hebben en gebruiken van een beregeningsput met een pompcapaciteit van 65 m³ per uur in de hydrologische beschermingszone van natuurmonument de Mariapeel.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200607757/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K42
SamenvattingBescherming personen/zaken op aardoppervlak tegen gevaren luchtvaartverkeer vindt primair plaats in kader Wet luchtvaart; de Wm biedt aanvullende bescherming.

(Dordrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2006 heeft verweerder aan de vereniging "Radiovliegclub Dordrecht en omstreken Red Eagles" (hierna: vergunninghoudster) voor een periode van vijf jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het vliegen met modelvliegtuigen, gelegen op het Sportpark Schenkeldijk te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam, sectie B, nummer 485 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200700632/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K43
SamenvattingWijziging standaardgeluidvoorschriften in een AMvB ex artikel 8.40 Wm is vooral afhankelijk van de hoogte van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

(Beek-Nuth-Stein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2005 heeft verweerder afgewezen het verzoek van appellante om een nadere eis te stellen als bedoeld in artikel 5 van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit) ten aanzien van haar poeliersbedrijf gelegen aan de [locatie] te [plaats].
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200603943/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-94
SamenvattingSamenloop tussen bestemmingsplanprocedure en vrijstellingsprocedure is in beginsel toegestaan.

(Apeldoorn / bestemmingsplan '16e partiële herziening Malkenschoten').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Renkum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2005, het bestemmingsplan "3b/4 2003" vastgesteld.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200603943/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-95
SamenvattingDe minimaal aangehouden afstand tussen gronden waarop bomen en andere gewassen in de openlucht worden gekweekt en nabijgelegen burgerwoningen is onvoldoende gemotiveerd.

(Renkum / bestemmingsplan '3b/4 2003').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Renkum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2005, het bestemmingsplan "3b/4 2003" vastgesteld.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200600722/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-96
SamenvattingIndien bij de vaststelling van het eerste ruimtelijk plan ten onrechte geen m.e.r.-beoordeling is verricht, dient deze alsnog te worden verricht bij de vaststelling van een opvolgend ruimtelijk plan.

(Noord-Beveland / wijzigingsplan '8e wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland het wijzigingsplan "8e Wijziging bestemmingsplan "Landelijk gebied" (ex artikel 11 WRO) in de gemeente Noord-Beveland" vastgesteld.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200602003/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-97
SamenvattingHet goedkeuringsvereiste op grond van de Nbw 1998 gaat op in het besluit omtrent goedkeuring op grond van de WRO.

(Putten / wijziginsplan 'Nieuw agrarisch bouwperceel Goorsteeg').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten het wijzigingsplan "Nieuw agrarisch bouwperceel Goorsteeg" vastgesteld.
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200506283/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-98
SamenvattingAlgemeen voorbehoud, begrenzing van de waterbergingsgebieden en de bevoegdheid tot het invoeren van een aanlegvergunningstelsel.

(Noord-Brabant / reconstructieplan 'Reconstructieplan Beerze-Reusel').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005, kenmerk 25/05 E, hebben verweerders, op voorstel van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, het reconstructieplan "Reconstructieplan Beerze-Reusel" vastgesteld.
Pagina55-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200602441/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-99
SamenvattingGebrek aan onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit van het bouwplan gecorrigeerd door onderzoek vergelijkbaar bouwplan.

(Delft / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] onder verlening van vrijstelling bouwvergunning verleend voor het bouwen van vijf eengezinswoningen en tien appartementen op het perceel [locatie] te Delft (hierna: het perceel).
Pagina59-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200602637/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-100
SamenvattingVrachtwagen moet worden aangemerkt als een bouwwerk als bedoeld in de Ww.

(Reusel-De Mierden / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden (hierna: het college), voor zover thans van belang, appellant sub 2 onder oplegging van een dwangsom gelast de in de berm geplaatste vrachtwagen, de uitbreiding van de stal, de tegen de slootkant geplaatste grindtegels, de ophoging ten behoeve van een verharding, de inrit voor zover gelegen op gemeentegrond en een voederruif te verwijderen van een perceel aan de [locatie], kadastraal bekend gemeente Reusel, sectie [], nummer [] (hierna: het perceel).
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200604266/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-101
SamenvattingHet college heeft de verkeersmaatregelen in redelijkheid kunnen weigeren omdat de problematiek een integrale aanpak vergt.

(Den Haag / verzoek om verkeersmaatregelen).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om ter verbetering van de luchtkwaliteit op de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade te Den Haag (hierna: de Veerkaden) op korte termijn venstertijden in te stellen voor vrachtverkeer.
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200605759/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-102
SamenvattingHet opnieuw onder het overgangsrecht brengen van het gebruik van een perceel kan aanvaardbaar zijn.

(Vlieland / bestemmingsplan 'Oosterseveld').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Vlieland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 december 2005, het bestemmingsplan "Oosterseveld" vastgesteld.
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200605121/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-103
SamenvattingBij de vraag of nadere eisen moeten worden gesteld, speelt de belangenafweging een belangrijke rol.

(Sint-Michielsgestel / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) aan appellant sub 2 bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woonhuis op het perceel [locatie] te Sint-Michielsgestel.
Pagina67-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200603867/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-104
SamenvattingBewoning door seizoenarbeiders van één pand is niet op één lijn te stellen met huisvesting van een huishouden.

(Helmond / dwangsom).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) [appellant 1] wat betreft de panden op de percelen [locaties 1] en [appellant 2] wat betreft de panden op de percelen [locaties 2] te Helmond (hierna: de percelen) onder oplegging van een dwangsom gelast vóór 15 juli 2004 het gebruik daarvan ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Rijpelberg" (hierna: het bestemmingsplan) blijvend te beëindigen.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina68-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605059/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-105
SamenvattingOvergangsrecht, bewoningsgeschiedenis, strijd met streekplan staat in de weg aan positieve bestemming, beperking door opname persoonsgebonden overgangsrecht toegestaan.

(Haaksbergen / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2000 heeft de raad van de gemeente Haaksbergen het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina71-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605868/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-106
SamenvattingVoor toepassing van de projectprocedure zal een project zich in mate van concreetheid moeten onderscheiden van de normering neergelegd in een bestemmingsplan.

(Alkmaar / vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2004 heeft appellant (hierna: het college) vrijstelling verleend van artikel 2, eerste lid, sub c, onder 2 van het Uitwerkingsplan Huiswaard-Overstad ten behoeve van de mogelijkheid detailhandelsvestigingen mogelijk te maken waarvan het brutovloeroppervlak per vestiging en winkelunit ten minste 500 m2 bedraagt voor het gebied als aangegeven op tekening nr. 25.586.
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200600394/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-107
SamenvattingOnvoldoende begrensde normstelling voor hoogwaardig karakter bedrijventerrein, planhorizon en overgangsrecht.

(Rotterdam / bestemmingsplan 'Natuur- en businesspark Schieveen').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2005 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan "Natuur- en businesspark Schieveen" vastgesteld.
Pagina77-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200604047/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-108
SamenvattingBewoning door TBS'er moet worden aangemerkt als nagenoeg zelfstandige bewoning in overeenstemming met datgene waarvoor vrijstelling en bouwvergunning is verleend.

(Venlo / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen het gebruik door de  stichting 'Forensisch Psychiatrisch Instituut de Rooyse Wissel' (hierna: de Rooyse Wissel) van het pand op het perceel [locatie] te Venlo (hierna: het perceel) in afwijking van de op 18 september 2001 verleende vrijstelling en bouwvergunning afgewezen.
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200601492/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-109
SamenvattingIn de oppervlakteregeling en de daarbij behorende vrijstellingsregeling is onvoldoende rekening gehouden met de bovengemeentelijke belangen.

(Rijssen-Holten / bestemmingsplan 'Vletgaarsmaten').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2005 heeft de gemeenteraad van Rijssen-Holten, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2005, het bestemmingsplan "Vletgaarsmaten 2004" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 17 januari 2006, kenmerk RWB/2005/3340, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.
Pagina82-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200605004/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-110
SamenvattingCultuurhistorsiche waarde van de palingrokerij en de aanpalende woningen is ten onrechte onvoldoende onderzocht.

(Kampen / bestemmingsplan 'Brunnepe-Oranjewijk').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Kampen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2005, het bestemmingsplan "Brunnepe-Oranjewijk" vastgesteld.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200602487/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-111
SamenvattingOnvoldoende onderzoek naar mogelijke schaduw- en windhinder en cumulatieve geluidhinder.

(Maassluis / bestemmingsplan 'Burgemeesterswijk').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Maassluis, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005, het bestemmingsplan "Burgemeesterswijk" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina88-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200600136/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-112
SamenvattingToegevoegde waarden van een aanlegvergunningenstelsel.

(gemeente Venray / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Venray, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2004, het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
Pagina89-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200601433/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-113
SamenvattingAfwijking afstanden VNG-brochure niet voldoende gemotiveerd.

(gemeente Rijnsburg, thans gemeente Katwijk / bestemmingsplan 'Klei Oost-Zuid').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Rijnsburg, thans gemeente Katwijk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2005, het bestemmingsplan "Klei Oost-Zuid" vastgesteld.
Pagina91-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7095
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200605524/1, 200605530/1, 200605533/1, 200605534/1, 200605537/1, 200605538/1, 200605544/1 en 2006055
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-114
SamenvattingVoor aanname van voorzienbaarheid is niet vereist dat een openbaar gemaakt concreet beleidsvoornemen een formele status heeft.

(Woerden / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 22 april 2004 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) de verzoeken van [wederpartijen] (hierna: verzoekers) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina95-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200605596/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-115
SamenvattingOpgaande beplanting op eigen grond is niet relevant voor de planvergelijking.

(Roermond / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2005 heeft de raad van de gemeente Swalmen, thans de gemeente Roermond, (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellant om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200607943/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-116
SamenvattingNegatieve gevoelswaarde is niet relevant bij de planvergelijking.

(Drimmelen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft de raad van de gemeente Drimmelen (hierna: de gemeenteraad) appellanten een planschadevergoeding toegekend van 10.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 januari 2004.
Pagina99-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200608560/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-117
SamenvattingGroenblijvende beplanting op eigen grond beperkt de schade enigszins.

(Berkelland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft de raad van de gemeente Ruurlo appellant vergoeding van planschade toegekend.
Pagina101-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6013
Artikel aanvragenVia Praktizijn