Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 26-09-2007
Aflevering 9
TitelHet begrip tegenstrijdig belang, Mediasafe revisited HR 29 juni 2007, RvdW 2007, 637 (Bruil Kombex)
CiteertitelMvV 2007, 178
SamenvattingDe Hoge Raad oordeelt dat het begrip 'tegenstrijdig belang' (ART. 2:146/156 BW) materieel en niet formeel opgevat dient te worden. Beoordeeld moet worden of in het licht van de omstandigheden van het geval, een bestuurder een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap(pen) en de daaraan verbonden onderneming, zodanig dat hij zich op grond van deze bepaling niet in staat had mogen achten het belang van de vennootschap(pen) en de daaraan verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Daarmee is de reikwijdte van dit leerstuk aanmerkelijk beperkter dan wel werd gedacht.
Auteur(s)A.J.P. Schild
Pagina178-185
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA0033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet recht op ontbinding en de toepasselijkheid van het verzuimvereiste HR 22 juni 2007, NJ 2007, 343 (Fisser B.V./Tycho B.V.)
CiteertitelMvV 2007, 186
SamenvattingUit het arrest blijkt opnieuw dat de Hoge Raad ondanks de kritiek in de literatuur blijft vasthouden aan een recht op ontbinding. Gesteld wordt dat hiervoor goede gronden bestaan en deze koers alleszins juist is. Evenzo gerechtvaardigd is het oordeel van de Hoge Raad dat in alle casus het verzuimvereiste - gelet op de aard van de verplichting - niet van toepassing is.
Auteur(s)M.M. Stolp
Pagina186-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe regels voor schuldsanering van natuurlijke personen
CiteertitelMvV 2007, 192
SamenvattingHet wetsvoorstel herziening schuldsanering (nr. 29942) is op 22 mei 2007 aanvaard door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2008 treden de nieuwe regels in werking voor schuldsanering van natuurlijke personen. De belangrijkste wijzigingen in de Faillissementswet worden kort toegelicht.
Auteur(s)G.H. Lankhorst
Pagina192-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDwaling en het Weens Koopverdrag
CiteertitelMvV 2007, 195
SamenvattingNaar Nederlands recht heeft degene die onder invloed van dwaling een overeenkomst sluit het recht deze te vernietigen (art. 6:228 BW). Het Weens Koopverdrag ('CISG') ontbeert een regeling voor gevallen waarin koopovereenkomsten onder invloed van dwaling tot stand zijn gekomen. Betekent dit dat bij koopovereenkomsten waarop de CISG van toepassing is, een dwalingsactie naar nationaal recht toelaatbaar is? Of zijn dergelijke dwalingsacties volgens de CISG toch uitgesloten?
Auteur(s)M. Bijl , J.W. Bitter
Pagina195-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn