Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 28-09-2007
Aflevering 3
TitelDe zieke werknemer: een stappenplan
SamenvattingHet onderwerp 'de zieke werknemer' houdt menig werkgever bezig. In het afgelopen decennium zijn de nodige wetswijzigingen doorgevoerd, die het gemeenschappelijke kenmerk hebben dat de (financiŽle) verantwoordelijkheid voor het (goed doorlopen van het) ziekteproces steeds verder verschuift naar de werkgever (en de werknemer). [...] In het hiernavolgende overzicht worden in chronologische volgorde de door de werkgever (en de werknemer) te doorlopen stappen besproken, waarbij de rol van de werkgever, werknemer ťn de Arbodienst wordt belicht. Het overzicht kan als kapstok dienen voor de werkgever tijdens het re-integratietraject.
Auteur(s)C.S. Kehrer-Bot
Pagina3-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe werknemer in therapeutische beweging. Deel 1: een simpele casus
SamenvattingEen zieke voltijder hervat voor halve dagen in zijn eigen functie. Variant: hij hervat voltijds in een functie met de halve loonwaarde. Vraag: op hoeveel procent van zijn loon geeft de wet hem recht? Antwoord A: op 70%; antwoord B: op 50% als tegenprestatie voor zijn arbeid en op 70% van 50% op grond van art. 629, in totaal dus op 85%. Een basale vraag. Toch weet ik het antwoord niet. Er is nauwelijks rechtspraak of literatuur over. Mogelijk komt dit omdat veruit de meeste werknemers niet 70% maar 100% van hun loon doorbetaald krijgen, althans tijdens hun eerste ziektejaar.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
Pagina15-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe werknemer in therapeutische beweging. Deel 2: situatieve arbeidsongeschiktheid ex art. 628
SamenvattingArt. 7:629 geeft een loondoorbetalingsrecht aan de werknemer die in verband met 'arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte' is verhinderd de bedongen arbeid te verrichten. Art. 7:629 komt dus pas in beeld als aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de werknemer is arbeidsongeschikt ('a.o.');
- die ongeschiktheid is het gevolg van ziekte (of gebrek).
De werknemer die a.o. is zonder ziek te zijn heeft dus geen recht op loondoorbetaling op grond van art. 7:629.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
Pagina31-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbeidsconflict: niet werken, toch loon?
SamenvattingArbeidsconflicten leiden er regelmatig toe dat de werknemer - meestal vanwege spanningsklachten - weigert om nog naar het werk te gaan. Het is dan vervolgens de vraag in wiens risicosfeer het niet werken valt. Anders geformuleerd: rust op de werkgever de verplichting om het loon van de werknemer door te betalen? Het is alweer enige tijd geleden dat dit onderwerp aandacht in de literatuur kreeg. Geconstateerd werd dat in de rechtspraak 'een ontwikkeling gaande is waarin een arbeidsconflict steeds meer gezien wordt als een risico dat voor rekening van de werkgever komt. In deze bijdrage wordt aan de de hand van de rechtspraak vanaf vorig jaar onderzocht of die ontwikkeling zich heeft doorgezet. Afsluitend zal op basis van de besproken rechtspraak worden ingegaan op de rechtspositie van de werknemer in geval van een arbeidsconflict.
Auteur(s)H. Dammingh
Pagina43-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdviezen van de bedrijfsarts, hoe komen ze tot stand en wat zijn ze waard?
SamenvattingArbeidsrechtjuristen hebben in hun werk geregeld te maken met adviezen van bedrijfsartsen. Het is voor een jurist soms onduidelijk hoe die adviezen tot stand zijn gekomen en wat de waarde ervan is. In dit artikel worden belangrijke raakvlakken tussen het arbeidsrecht en de bedrijfsgezondheidszorg beschreven, zodat de jurist adviezen van de bedrijfsarts beter kan plaatsen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan achtergronden van verzuim, aan protocollair handelen, aan de taakverdeling tussen artsen en aan arbeidsconflicten en deskundigenoordelen.
Auteur(s)R.A. Heida
Pagina55-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBalanceren tussen medische privacy en het recht op een eerlijk proces
SamenvattingHet recht op privacy op grond van art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft een prominente plaats in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ('het Hof'). [...] In deze bijdrage volgt een overzicht van deze wetgeving en jurisprudentie. Daarbij wordt de vraag opgeworpen, in hoeverre dit evenwicht in harmonie is met het EVRM en de jurisprudentie over art. 8 en 6 lid 1 EVRM.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina63-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslagrecht: ziek of beter verklaard?
Samenvatting'Vakbonden, werkgevers en politiek worden het maar niet eens over het al dan niet versoepelen van de mogelijkheid werknemers te ontslaan', zo meldde de Volkskrant van dinsdag 12 juni jl. Al maanden wordt er gesteggeld over de agenda van de participatietop; het overleg tussen kabinet, werkgevers, vakbonden en de gemeenten over het aan de slag helpen van 200.000 - met name moeilijk bemiddelbare - mensen. [...] In dit themanummer zal ik een poging doen het juridisch kader en de uitvoeringspraktijk door de CWI bij ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en regelmatig ziekteverzuim zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen.
Auteur(s)J. Meijer
Pagina77-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorbij de Poort wacht de WIA
SamenvattingHet begrip Poortwachter is in de arbeidsrechtelijke praktijk ingeburgerd geraakt. Het besef lijkt echter onvoldoende dat dat ook een letterlijke term is: het UWV bewaakt de poort die leidt naar een WIA-uitkering. Ook in de WIA blijven kruisverbanden bestaan met de arbeidsrechtelijke positie, zodat het nuttig is te weten hoe deze wet in elkaar steekt. Met de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is een jarenlang traject voltooid van verschuiving van verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid. Dit sluitstuk legt ondubbelzinnig financiŽle prikkels bij de werknemer om toch vooral zijn resterende arbeidsmogelijkheden te gebruiken. In dit artikel een beschouwing van de hoofdpunten van de Wet WIA met hier en daar een link naar het arbeidsrecht en aandacht voor de (nog schaarse) jurisprudentie.
Auteur(s)G.A. Diebels
Pagina89-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEigenrisicodragen binnen de WGA en de rol van de private verzekeraars
SamenvattingIn toenemende mate is de laatste jaren sprake van 'privatisering' van de sociale zekerheid. De sterke versobering van het publieke stelsel en de wens van de overheid om de concurrentie te bevorderen tussen publieke en private partijen binnen de sociale zekerheid draagt aan deze ontwikkeling bij. De WIA vormt op deze ontwikkeling geen uitzondering. Ook in de WIA kan de werkgever er voor kiezen eigenrisicodrager te worden en dit risico onder te brengen bij een private verzekeraar. Welke aspecten spelen hierbij een rol en welke rol spelen private verzekeraars binnen de WIA?
Auteur(s)P. van der Loo
Pagina101-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProcedurele obstakels voor de zieke werknemer
SamenvattingVertrekpunt voor dit artikel is de werknemer aan wie in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval is overkomen waardoor hij arbeidsongeschikt is geworden en die voor de gevolgen daarvan verhaal zoekt op zijn werkgever. Wat kan de arbeidsongeschikte werknemer op zijn tocht naar vergoeding van zijn gezondheidschade in procedureel opzicht zoal tegenkomen? Ons huidig aansprakelijkheidsrecht kent aan de 'finish' een volledige vergoeding van de door de werknemer geleden schade. [...] In dit artikel zullen we ons beperken tot twee belangrijke thema's, dat van de stelplicht en bewijslast en de waarheidsvordering.
Auteur(s)C.A.M. Swagemakers , Taminiau
Pagina109-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn